Ян. 19, 2022 Live from the road

Varna

Reported by Violeta Angelova 1.0 km

Today we were in Varna and celebrated the start of a wonderful project - proclamation of hospitals as Peace Blossoms.
One of Bulgarian Golden Girls, Madeleine Radukanova - Olympic Gold Medalist in rhythmic gymnastics– joined our team as a Peace Ambassador.
The visit was accompanied by several significant events.
With appreciation and gratitude for the efforts and care of the doctors, the team placed a plaque in the beautiful hospital park.

Днес бяхме във Варна и отбелязахме началото на един прекрасен проект - Обявяването на болници за Цветя на мира. Част от отбора и посланик на мира бе едно от Златните ни момичета Мадлен Радуканова - олимпийска златна медалистка по художествена гимнастика.

Посещението бе съпътствано от няколко значими събития.

С признателност и благодарност за усилията и грижите на лекарите, отборът постави паметна плоча в красивия парк на болницата.

"Thank you for chosing our hospital as the first hospital to become part of this program. The idea of harmony is very important nowadays, especially in the situation we are in now. You know that for two years now we have been in an emergency situation, working under pressure. We are working under constant pressure. But thanks to such good initiatives today is the day to remind ourselves again that we need harmony in our souls, peace with ourselves, to tell all our colleagues, to those who turn to our hospital for help, that ultimately we are on the same side - to preserve life and to preserve people's health, to help these people and it is right that all the efforts that are being made are seen, are reflected and I think in this way you once again testify to all colleagues in Bulgaria, not only in Bulgaria, that our work, not only what we are doing at the moment, should be appreciated. Indeed, what we are doing together with you is spreading hope, faith in a healthy and better way of life, for which I really thank on behalf of the hospital management and all those who support us today."

Проф. Андонова - Изпълнителен Директор на УМБАЛ “Света Марина” - гр.Варна, официално прие факела на мира и откри плочата с думите:

“Благодаря за това, че нашата болница е избрана като първата болница, която става част от тази програма. Идеята за хармонията е много важна в днешно време, особено в ситуацията в която се намираме в момента. Вие знаете че вече две години сме в извънредна ситуация, работим под напрежение. Работим под непрекъснат натиск. Но именно благодарение на такива добри инициативи, днес е денят отново да си припомним, че имаме нужда от хармония в душите си, от мир със себе си, да използваме случая да кажем на всички колеги, на тези, които се обръщат за помощ към нашата болница, че в крайна сметка ние сме от една и съща страна – да съхраним живота и да съхраним здравето на хората, да помогнем на тези хора, и е редно всички усилия, които се полагат, да бъдат видени, да бъдат отразени и мисля, че по този начин вие още веднъж засвидетелствате пред всички колеги в България, не само в България, че нашия труд, не само това което правим в момента, трябва да се цени. Наистина, това което ние правим заедно с вас, е да разпространяваме надеждата, вярата в един здравословен и по-добър начин на живот, за което действително благодаря от името на ръководството на болницата и всички, които ни подкрепят днес.”

Sri Chinmoy Peace Blossom Hospital
UMBAL „St. Marina“ – Varna

In appreciation for the example
and care for those in need and
for being guardians of human life.

Since 1989, more than 1,000 significant landmarks and important sites around the world have been dedicated to peace as part of
Sri Chinmoy’s Peace Blossoms. In over 170 countries, the Peace
Blossom family offers daily reminders of our common quest for peace. These include countries, states, capitals, cities, borders,
magnificent natural wonders and inspiring man-made structures.
Sri Chinmoy is an ambassador of peace who has dedicated his life to the pursuit of world harmony, to the unfolding of the
unlimited potential of the human spirit.

“The flowers of peace invite every nation and every human being with love, warmth and prayer to come together and build
a peaceful and blissful Oneness-Heart-Home-Nest.”
Sri Chinmoy

Varna, 19.01.2022

Шри Чинмой Цвете на Мира
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

В признателност за примера и грижите към нуждаещите се и за това, че сте пазители на човешкия живот.

От 1989 г. над 1000 значими забележителности и важни места по целия свят са посветени на мира като част от Цветята на мира на Шри Чинмой. В над 170 държави семейството на Цветята на мира предлага ежедневни напомняния за нашия общ стремеж към мир. Те включват държави, щати, столици, градове, граници, великолепни природни чудеса и вдъхновяващи структури, създадени от човека.
Шри Чинмой е посланик на мира, посветил живота си на стремежа към световна хармония, за разгръщане на неограничения потенциал на човешкия дух.

„Цветята на мира приканват всяка нация и всяко човешко същество с любов, топлота и молитва да се съберат и да строят мирно и блажено Единство-Сърце-Дом-Гнездо.“
Шри Чинмой

Варна, 19.01.2022

Next to the plaque, a beautiful silver spruce tree was planted symbolizing the unity and timelessness of the message of peace and harmony. St. Marina University Hospital for Active Treatment is the first hospital in Bulgaria to be part of the Peace Blossom project. More than 1000 natural landmarks, architectural sites and significant localities have been awarded the title "Peace Blossom". The mission of the Peace Blossom is to offer daily reminders of our universal quest for peace.
The tree planting was attended by both hospital management and resident staff.

До плочата бе посаден и красив сребърен смърч – символ на единството и вечността на посланието за мир и хармония. Университетската многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина” е първата болница в България, която е част от проекта „Цветя на мира“. Над 1000 природни забележителности, архитектурни обекти и значими местности са получили званието “Цвете на мира”. Мисията на Цветята на мира е да напомнят ежедневно за нашия всеобщ стремеж към мир.
В посаждането на дървото участваха както от управлението на болницата, така и специализанти.

The team's visit concluded at the hospital's press centre where the Peace Run donated 10 Jharna-Kala paintings. The paintings will permanently adorn the corridors and walls of the children's ward at the hospital.

At the end of the ceremony, the Golden Girl - Madeleine Radukanova, who is only 21 years old, thanked the Peace Run for the wonderful opportunity to participate today and invited us to be part of her campaign - the Year of Thanksgiving. The campaign will run for all the 12 months of 2022, and each month the "Golden Girl" plans to be in a different place in the country to meet children and youth who need support, mentoring and a good example.

"I know how important even one kind word said at the right time is, so I will do my best to be helpful wherever possible. I will be grateful to meet face to face with the people who have supported me and whose love pushed me to the top. I carry in my heart a huge gratitude to all those who helped me step on the most desired sporting peak - the cherished champion podium at the Olympic Games," said Madeleine.

Посещението на отбора завърши в пресцентъра на болницата, където Пробега на мира дари 10 картини “Джарна Кала”. Картините ще красят постоянно коридорите и стените на детското отделение в болницата.

На края на церемонията златното момиче Мадлен Радуканова, която е само на 21 години, благодари на Пробега на мира за прекрасната възможност да участва днес и ни покани да станем част от нейната кампания – Година на благодарността. Кампанията ще се провежда през всичките 12 месеца от 2022 година, като всеки месец „златното момиче“ планува да бъде на различно място в страната, за да се срещне с деца и младежи, които имат нужда от подкрепа, от менторство и от добър пример.

"Аз зная колко е важна дори една добра дума, казана в точен момент, затова ще дам всичко от себе си, за да бъда полезна там, където е възможно. Ще съм благодарна да се срещна очи в очи с хората, които ме подкрепиха и чиято любов ме изтласка към върха. Нося в сърцето си огромна благодарност към всички, които ми помогнаха да стъпя на най-желания спортен връх – заветната шампионска стълбица на Олимпийските игри“, сподели Мадлен.

We thank the entire management of University Hospital "St. Marina" - Varna for their hospitality and for becoming part of our mission. Be healthy and happy!

Благодарим на цялото ръководство на УМБАЛ “Света Марина” - гр.Варна за гостоприемството и за това, че станаха част нашата мисия. Бъдете здрави и щастливи!

Torch carried by
Andrey Stefanov (Bulgaria), Hrishikesh Karov (Bulgaria), Margarita Nikolva (Bulgaria), Todor Angelov (Bulgaria), Usika Muckenhumer (Austria), Violeta Angelova (Bulgaria).  
Photographers
Hrishikesh Karov
The torch has travelled 1.0 km in Varna.

Latest reports from Bulgaria - 2022

view all

Latest reports - around the world:

view all