Март 19, 2022 Live from the road

Smolyan

Reported by Marin Nenov 1.0 km

Sri Chinmoy Peace Blossoms – City Hospital "Bratan Shukerov" is the second hospital in the world marked with a memorial plaque and a Peace Tree.

Шри Чинмой Цвете на мира - Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ е втората болница в света, обозначена с паметна плоча и Дърво на мира.

Today a team from the international relay Peace Run visited City Hospital "Bratan Shukerov" in the city of Smolyan.

Отбор от международната щафета Пробег на мира днес посети Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ в град Смолян.

With appreciation and gratitude for the efforts and care that the medical staff the Team placed a memorial plaque in front of the hospital, that was officially inaugurated by the major Nikolay Melemov, doctor Daniela Darinkova and our Olympic champion in gymnastics Madlen Radunkova.

С признателност и благодарност за усилията и грижите на лекарите отборът постави паметна плоча пред болницата, която беше открита официално от кмета Николай Мелемов, д-р Даниела Дариткова и олимпийската ни шампионка по художествена гимнастика Мадлен Радуканова.

“This event is a great honour. It is very relevant, especially in the present days, because there is no more essential topic then to be united around the ideal for peace, for this war to end and common sense to be victorious because there is nothing more precious than human life. Thank you for including our city and our hospital in this initiative,” commented the major Melemov.

„За нас е чест това събитие. То е актуално особено в днешните дни, защото няма по актуална тема от тази да се обедним около мира, да приключи тази война и да надделее разума, защото няма по-ценно от човешкия живот. Благодарим, че включихте нашия град и нашата болница в тази инициатива“, посочи кметът Мелемов.

“Thanks to the schedule in the Children's ward I was part of this initiative. We could never think than in 21st century the idea of peace will become so relevant and that so many people in the world will dream and appeal for peace. I sincerely believe that the battles we fought with Coronavirus are well behind us. That is why I believe that the future will bring much more peace and calm so that we can be constructive and we as doctors can take care of the lives and health of people. We all want good things to happen in the world and not to waste resources for battles, that in no way would bring anything positive for anybody,” was the comment given by doctor Darinkova.

„Благодарение на графика в Детско отделение станах част от тази инициатива. Никога не сме си мислили, че в 21 век идеята за мира ще стане толкова актуална и толкова много хора в света ще мечтаят и апелират за мир. Искрено вярвам, че битките, които водихме с коронавируса, са вече назад. Затова вярвам, че бъдещето ще ни донесе много повече мир и спокойствие, за да бъдем градивни и да можем лекарите да се грижим за живота и здравето на хората. Всички искаме да се случват в света добри неща, а не да се изразходват средства за битки, които в никакъв случай не носят позитив на никой“, коментира събитието и д-р Дариткова.

An Atlas Cedar sap was planted by the plaque – a symbol of oneness and the eternal message of peace and harmony. The planting of the tree was done by all the guests, the medical staff and representatives of the Young Guards from Smolyan, graduates of the language secondary school “Ivan Vazov” that was also visited by the Team.

До плочата се посади и красив Атласки кедър – символ на единството и вечността на посланието на мир и хармония. В посаждането на дръвчето участваха всички гости, медицински лица и представители от младежки гвардейски отряд град Смолян, възпитаници на езикова гимназия „Иван Вазов“, която отбора също посети.

The Team visited the Children's ward of the hospital where it gave Jharna-Kala paintings as a gift. The paintings will beautify the walls in the halls and hospital rooms.

Отборът посети и Детско отделение към болницата, където дари картини Джарна Кала. Те ще красят стените на коридорите и болничните стаи.

Smolyan is a large city in South Bulgaria that has preserved the Bulgarian traditions over the years. Truly impressive with their talents were the graduates of the secondary language school “Ivan Vazov”. The Team was a guest to the outside of school meeting that was part of the program “A year of gratitude” initiated by Madlen Radunkova. The youngsters had prepared a wonderful program with musical and dancing performances. During the meeting were discussed the topics of peace, harmony, having faith in your dreams and others.

Смолян е град в Южна България, който е съхранил традициите през годините. Изключително впечатление направиха възпитаниците на езикова гимназия „Иван Вазов“ със своите таланти. Отборът бе гост на извънкласна среща, която бе част от програмата на Мадлен Радуканова „Година на благодарността“. Младежите бяха подготвили прекрасна програма с музикални и танцови изпълнения. В срещата се разгледаха теми за мира, хармонията, вярата в мечтите и други.

The visit ended with a tasty treat that was prepared by grandma Seeka – the grandmother of one the pupils of the secondary school.

We thank you for the warm welcome and the inspirational moments we spent together!

Посещението приключи с вкусна почерпка, която бе подготвена от баба Сийка - баба на една от ученичките от гимназията.

Благодарим за топлото посрещане и вдъхновяващите моменти заедно!

Torch carried by
Andrey Stefanov (Bulgaria), Hrishikesh Karov (Bulgaria), Marusya Krasteva (Bulgaria), Nicole Delcheva (Bulgaria), Todor Dimitrov (Bulgaria), Varenya Gagova (Bulgaria), Violeta Angelova (Bulgaria), Vladimir Kosev (Bulgaria), Yuvana Valev (Bulgaria).  
Photographers
Hrishikesh Karov
The torch has travelled 1.0 km in Smolyan.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all