Юли 3, 2022 Live from the road

Vidin - Belogradchik

Reported by Varenya Gagova 53.0 km

The team paid a visit to the picturesque village of Koshava - a fairytale like place that is a stronghold of many Bulgarian traditions. Dressed in traditional costumes the local women sang a folk song that rose to the sky and carried the massage of oneness across the world - such is the magic of the Bulgarian folk song.

Отборът посети живописното село Кошава - приказно място, съхранило много български традиции. Облечени в национални костюми, местните жени изпяха народна песен, която се извиси към небето, понесла зов за мир по света - такава е магията на българската народна песен.

A group prayer for world peace and oneness.

Колективна молитва за световен мир и единство.

Strong and wise, the village women shared their heartfelt wishes for peace and goodwill - everything begins in the heart of each individual.

Силни и мъдри, жените от селото отправиха сърдечните си пожелания за мир и добра воля - всичко започва в сърцето на отделния човек.

The certificate beside the traditional homemade bread that is a sign that the guest is welcome in the house and heart of the host.

Нашият сертификат до традиционния домашен хляб, който е знак, че гостът е добре дошъл в дома и в сърцето на стопанина.

A short performance on a traditional folk flute that Deeptraksha inherited from his granddad celebrating the happy occasion of Koshava becoming a Peace Blossom Village.

Дийптакша свири на кавал, който е наследил от дядо си, послучай радостното събитие: Кошава става село - "Цвете на мира".

Beaming Deeptaksha with his parents - his mom's village where he spent many happy summers.

Сияещият Дийптакша със своите родители - това е селото на майка му, където е прекарал много щастливи лета.

The team made new friends and left a mark that will carry the everlasting prayer for peace and friendship with citizens near and far.

Отборът спечели нови приятели и остави паметен знак, който ще разнася сред хората от близо и далеч нестихваща молитва за мир и приятелство.

A newly built hotel by the Danube river that will have a peace garden in the near future.

Новопостроен хотел на брега на Дунав, който скоро ще има градина на мира.

The peace runners reached the Belogradchik Rocks - sandstone conglomerate of rocks that resemble people, animals, pyramids that is declared a natural phenomenom with global significance.

Бегачите от Пробега се изкачиха до Белоградчишките скали - група скални фигури от пясъчник, наподобяващи хора, животни и пирамиди, които са обявени за природна забележителност от световно значение.

Belogradchik rocks - mighty and wondrous.

Белоградчишките скали - величествени и удивителни.

Restaurant with a view - a good quality food is a guarantee for a good quality run and staying hydrated was essential to cope with the summer heat.

Ресторант с изглед: добрата храна е гаранция за добро бягане, а хидратирането беше много важно за справянето с лятната жега.

Off to a group run through the forest to enjoy nature's beauty and get a closer look at the red rocks.

Тръгваме заедно през гората, за да се насладим на природните красоти и да разгледаме отблизо червените скали.

And on to the main road to complete the set distance.

Напред към главния път, за да изминем планираното разстояние.

Time for one or two games of Frisbee in between the runs. It's great to be part of a big team.

Време за една-две игри на фризби между бяганията. Чудесно е да си член на голям отбор.

By the express permission of the major of Dimovo, Mr. Svetoslav Slavchev, the team visited the Veneca cave - a 10 million old natural wonder that goes down 200 m to display a unique time capsule of stalagmites, stalactites and white and yellow onyx. The Peace Run Song echoed and reechoed in the outlandish chamber in the heart of the cave.

Със специалното разрешение на кмета на Димово, г-н Светослав Славчев, отборът посети пещерата "Венеца", образувана преди 10 милиона години, в която на 200 м дълбочина като в уникална капсула на времето са запазени сталагмити, сталактити, бял и жълт оникс. Песента на Пробега на мира ехтеше и отекваше под необикновените сводове в сърцето на пещерата.

The cave guide did such a splendid job sharing so many interesting stories while taking us through the different chambers.

Отличният екскурзовод ни разказа много интересни неща, докато ни развеждаше из различните зали.

A sweet talk flute to flute and heart to heart, no need for words.

Задушевен разговор между флейти и сърца, няма нужда от думи.

The dinner party is at Deeptaksha's parents' house - homemade and home produced entirely.

Вечерята е в дома на родителите на Дийптакша - изцяло домашно произведена и домашно приготвена.

And a big thank you to the hard working family for loving care and goodwill.

С голяма благодарност към трудолюбивото семейство за топлата грижа и доброжелателност.

Torch carried by
Bulgarian runners (Bulgaria), Devarupi Buczkovska (Poland), Deveshu Zuderell (Austria), Frederic Ashcharjya Gat (France), Gints Peleckis (Latvia), Gordana Petrovčić (Croatia), Ilija Djordjevic Arsic (Serbia), Jovana Milenković (Serbia), Luiza Hariton (Romania), Mahiya Lindner (Germany), Oleksii Sykal (Ukraine), Sadanand Magee (Ireland).  
Photographers
Gints Peleckis, Hrishikesh Karov
The torch has travelled 53.0 km from Vidin to Belogradchik.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all