Юли 4, 2022 Live from the road

Belogradchik - Kozlodui

Reported by Varenya Gagova 121.0 km

The team had a dream - to touch the sky and spread the message of peace from high above. And that dream came through thanks to the Adventure centre tucked in the heart of Belogradchik.

Отборът имаше мечта: да докосне небето и да изпрати посланието за мир от висините. И мечтата се сбъдна благодарение на Приключенския център в сърцето на Белоградчик.

Up it goes and there it is - the blue banner of the Peace Run.

Балонът се издига и ето го синьото знаме на Пробега на мира.

Down the hill from the fortress of Belogradchik to the ceremony in town.

Надолу по хълма от крепостта на Белоградчик към церемонията в града.

The deputy major Mr. Trifonov greeted the runners with a big friendly smile - they've come as messengers of peace and friendship. And the charming girls offered the traditional bread and salt - a true symbol of hospitality.

Зам.-кметът г-н Трифонов приветства бегачите с широка приятелска усмивка - те са тук като пратеници на мира и дружбата. А очарователните момиченца поднесоха традиционния хляб със сол - истински символ на гостоприемството.

A moment of silence and a prayer for world peace was shared with all that were present.

Минутата на тишина и молитва за световен мир бе споделена с всички присъстващи.

Words of gratitude, encouragement and hopes for a harmony-filled world were spoken with a strong and wise heart from the deputy major. He was truly happy that his city has become part of the journey of the Peace Run.

Зам.-кметът отправи силни и мъдри думи от сърце - с благодарност, насърчение и надежда за изпълнен с хармония свят. Той бе наистина щастлив, че градът е станал част от пътя на Пробега на мира.

The city of Belogradchik was officially declared a Peace Blossom City to join many natural wonders, capitals, countries and places of significance that spread the message of harmony and oneness.

Белоградчик бе официално обявен за град "Цвете на мира", наред с множество природни забележителнсти, столици, държави и знакови места, които разнасят посланието за хармония и единство.

The CEO of Adventure Centre Belogradchik Mr. Stefanov accepted a certificate of appreciation for taking the team up in the sky and later gave certificate to the brave balloon adventurers - Andrey and Ashcharjya.

Управителят на Приключенския център в Белоградчик г-н Стефанов получи благодарствен сертификат, а после връчи дипломи на храбрите въздухоплаватели Андрей и Ашчарджия.

The deputy major could not resist the friendly invitation to run few meters with the team to reconfirm his strong belief that peace is achievable and that everyone can make a step for peace.

Зам.-кметът не можа да устои на приятелската покана да пробяга няколко метра с отбора, за да потвърди отново силната си вяра, че мирът е постижим и че всеки може да направи крачка за мир.

A farewell run with Deveshu on the way out of Belogradchik - a truly magnificent city nested among some of the most extraordinary rock formations on the planet.

Прощално бягане с Девешу на излизане от Белоградчик - наистина великолепен град, сгушен сред едни от най-необикновените скални образувания на планетата.

A hearty welcome by the local keepers of the Bulgarian tradition in the village of Drenovets.

Сърдечно посрещане от местните пазители на българската традиция в с. Дреновец.

A stronghold of the Bulgarian tradition and deep hope for peace - the voice of the local nurse Mrs. Petkova said it all. "We do not want to see any more tears on mother's faces. We want our children to grow happy and strong." She accepted the torch on behalf of the major and handed over a plate with the symbol of the village to the runners.

Крепост на българските традиции и дълбока надежда за мир - всичко това прозвуча в гласа на местната медицинска сестра г-жа Петкова: "Ние не искаме повече да виждаме сълзи по лицата на майките. Искаме децата ни да растат щастливи и силни". Тя прие факела от името на кмета и връчи на бегачите плоча с герба на селото.

Loving, hospitable, strong willed - a true embodiment of the Bulgarian spirit - this is what the runners felt as they listened to the messages of the local women.

Любов, гостоприемство, силна воля - истинско въплъщение на българския дух - това усетиха бегачите, докато слушаха изказванията на местните жени.

After the group prayer for peace and goodwill the folk dance united runners and locals in a circle of joy.

След съвместната молитва за мир и добра воля народният танц събра бегачите и местните хора в радостен кръг.

A group photo to mark the happy and unforgettable visit of the peace ambassadors.

Групова снимка за спомен от радостното и незабравимо посещение на посланиците на мира.

The young keepers of tradition and hospitality in the village of Drenovec.

Младите пазители на традициите и гостоприемството в с. Дреновец.

The team made their way to the city of Lom at midday under the bright blue sky.

Отборът стигна до град Лом по обяд, под яркото синьо небе.

The team arrived at the local stadium of Lom where the city's sports and culture coordinator Ms. Nataliya Stefanova met the team with excited spring in her step - she was so grateful that the team could share its dream for peace with the talanted teenagers of the city.

Пристигнахме на градския стадион в Лом, където местният културен и спортен координатор Наталия Стефанова посрещна отбора с вълнение - тя бе много благодарна, че можем да споделим мечтата си за мир с подрастващите таланти на града.

The enthusiasts from the ecology club welcomed the Peace Run despite the high summer heat and shared their own visions of peace.

Ентусиастите от природозащитния клуб посрещнаха Пробега на мира въпреки силната лятна жега и споделиха своите виждания за мира.

Deep peace and oneness with the world were strongly felt during the few moments of silence - from heart to heart, hand to hand.

В няколкото мига на тишина имаше силно усещне за дълбок мир и единство със света - от сърце към сърце, ръка за ръка.

With a strong feeling of pride for being part of the team's journey through Europe, Ms. Stefanova accepted the certificate of appreciation on behalf of the municipality of Lom. Alex played a rock piece as a greeting guesture.

С голяма гордост, че Лом е част от пътя на отбора през Европа, г-ца Стефанова прие сертификата за участие от името на общината. Алекс изсвири за поздрав рок композиция.

The ecologists did a couple of laps to send off the runners and bid them farewell and a safe journey.

Природозащитниците направиха няколко обиколки, за да изпратят бегачите и да им пожелаят лек път.

Happily embracing the sunflower views on both sides of the road the peace runners reached the village of Kovatchitsa where the traditional loaf of bread offered with chubritsa was already prepaired to feed the runners.

Вглеждайки се радостно в слънчогледите от двете страни на пътя, бегачите от Пробега стигнаха до с. Ковачица, където традиционната погача с чубрица вече очакваше бегачите.

After the sincere prayer for peace reached the heart of all citizens of the world the major Mrs. Lyudmila Borissova accepted the torch with a deeply moved heart because her fellow citizens bacame part of the worldwide Peace Run family.

След като искрената молитва за мир стигна до сърцата на всички граждани на света, кметицата г-жа Людмила Борисова прие факела с дълбоко вълнение, защото нейните съграждани бяха станали част от световното семейство на Пробега на мира.

Everyone can make a few steps for peace!

Всеки може да направи няколко крачки за мир!

Two ultra marathon running legends, Alexandar Angelov and Genadi Chokanov, met the runners at the entrance of the city of Kozlodui - hometown of Bulgaria's nuclear plant.

Две легенди на ултрамаратонското бягане - Александър Ангелов и Генади Чолаков - посрещнаха бегачите на входа на град Козлодуй, където се намира българската атомна електроцентрала.

Along the way to the ceremony at the city centre the footballers from "Athletic" joined in to celebrate the arrival of the Peace Torch.

На път за церемонията в центъра на града към нас се присъединиха футболисти от "Атлетик", за да отбележат пристигането на Факела на мира.

Eagerly awaiting to offer the bread and salt to their guests dressed in their most beautiful traditional dresses - such is the important role played by the Bulgarian women.

В трепетно очакване да поднесат хляб и сол на гостите, облечени в най-красивите си носии - такава е важната роля на българските жени.

With a smile of gratitude and deep profundity and wisdom the deputy major of Kozlodui Mr. Georgy Kirkov accepted the torch and wished the runner every greater inner strength to continue with their mission of spreading the message of peace and oneness.

С благодарна усмивка, прочувствено и мъдро, зам.-кметът на Козлодуй г-н Георги Кирков прие факела и пожела на бегачите още повече вътрешна сила, за да продължат мисията си и да носят посланието за мир и единство.

Being a perfect embodiment of the Bulgarian strive for harmony, oneness and life's rhythm, once again the peace runners witnessed the dynamic and truly magical folk performance.

Бегачите отново видяха живите и наистина магични народни танци: съвършено въплъщение на българския стремеж към хармония, единство и животворен ритъм.

A certificate of appreciation was given to the captain of football club "Athletic" for the enthusiastic support.

Капитанът на футболния отбор "Атлетик" получи сертификат за ентусиазираната подкрепа.

Equally supportive were the members of Judo Club "Olympia".

Също така ценна бе и подкрепата от страна на джудо клуб "Олимпия".

A group photo with all the talented young people of Kozlodui and the municipality members.

Снимка с всички млади таланти на Козлодуй и със служителите на общината.

Every team member received a traditional souvenir to take home from the beautiful city of Kozlodui

Всеки член на отбора получи традиционен сувенир, който да остане за спомен от красивия град Козлодуй.

Happy passers by could not resist the opportunity to hold the torch and dream of peace with the rest of the world.

РАдостните минувачи не пропуснаха възможността да подържат факела и да помечтаят за мир заедно с останалия свят.

The deputy major joined the team for a few steps for peace toward the Peace Tree that would grow deep roots in the fertile soil of Kozlodui.

Зам.-кметът се присъедини към отбора с няколко крачки за мир към дървото на мира, което ще пусне дълбоки корени в плодородната почва на Козлодуй.

A Peace Tree marks the joyous occasion of the journey of the Peace Run through the municipality of Kozlodui.

Дървото на мира, посадено в в чест на радостното събитие: преминаването на Пробега на мира през община Козлодуй.

The song "A new world of peace" is sang at every unveiling of a plaque to usher the arrival of the new peace-filled world.

Песента "Нов свят на мира" се пее при всяко откриване на плоча, за да възвести идването на нов, напълно мирен свят.

Torch carried by
Bulgarian runners (Bulgaria), Devarupi Buczkovska (Poland), Deveshu Zuderell (Austria), Frederic Ashcharjya Gat (France), Gints Peleckis (Latvia), Gordana Petrovčić (Croatia), Ilija Djordjevic Arsic (Serbia), Jovana Milenković (Serbia), Luiza Hariton (Romania), Oleksii Sykal (Ukraine), Sadanand Magee (Ireland).  
Photographers
Gints Peleckis, Hrishikesh Karov
The torch has travelled 121.0 km from Belogradchik to Kozlodui.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all