Юли 5, 2022 Live from the road

Kozlodui - Pleven

Reported by Varenya Gagova 103.0 km

A big round of applause for the manager of Hotel Istar in Kozlodui who made sure every runner was comfortable and well looked after. The municipality of Kozlodui kindly provided free accomodation for the entire team as a gesture of goodwill and support for the mission of the peace dreamers.

Големи поздавления за мениджъра на Хотел Истар в Козлодуй, която се постара всеки бегач да се чувства удобно и добре обсулжен. Община Козлодуй щедро предостави безплатно настаняване за целия отбор като знак на добра воля и подкрепа за мисията на мечтателите за мир.

A plaque that highlights that the Danube River has been declared Peace Blossom River was unveiled with the kind support of Mr. Borissov - a beautiful reminder of the peace and friendship that unite all countries along the river's flow towards the Black Sea.

Табела, отбелязваща, че река Дунав е обявена за Цвете на Мира, бе открита с любезната подгрепа на г-н Борисов - красиво напомняне за мира и приятелството, които обединяват всички страни по течението ѝ към Черно море.

The Peace Run team offered a gift of gratitude to Mr. Borissov - a painting of Sri Chinmoy - for his tireless efforts for preserving nature's beauty around the river's bed.

Отборът на Пробега на мира връчи подарък за благодарност на г-н Борисов - картина на Шри Чинмой - за неуморните му усилия за опазването на природната красота около поречието на реката.

The footballers from FC "September 98" led the way into the village of Glozhene.

Футболният отбор "Септември 98" показа пътя към кметството на с. Гложене.

Happy arrival to the first ceremony for today - open hearts, smiley faces and eager hands surrounded the team with a warm welcome.

Щастливо пристигане на първата церемония за деня - отворени сърца, усмихнати лица и нетърпеливи ръце обградиха отбора с топло посрещане.

The team was eagerly awaited in Glozhene - a strong hold of Bulgarian tradition and hidden talent. The deputy mayor accepted the torch and certificate on behalf of the small community.

Отборът бе посрещнат с нетърпение в Гложене - мощен пазител на българската традиция и скрит талант. Заместник кметът прие Факела и сертификата от името на малката общност.

The circular dance started - a perfect embodiment of oneness and harmony between earth and heaven.

Започна хорото - съвършено въплъщение на единството и хармонията между земята и небето.

The yummy snacks prepared by the village pensioners' club - the motherly love could be felt in every bite.

Вкусната почерпка бе приготвена от клуба на пенсионерите - майчината любов можеше да бъде усетена във всяка хапка.

A shoe slipped out but the energy flow was so enrapturing that the dance had to be completed.

Обувката се изхлузи, но енергиния поток бе толкова завладяващ, че танцът трябваше да бъде завършен.

A certificate of appreciation for the talented girls and boys.

Благодарствен сертификат за талантливите момичета и момчета.

The boys from the local football team "September 98" couldn't wait to hold the torch - what a running team came to visit!

Момчетата от местния футболен отбор "Септември 98" нямаха търпение да хванат факела - какъв отбор от бегачи им бе дошъл на гости!

Feeling the magic of the torch - a lasting impression that would shine in the hearts of the children that prepared a folk dance as a colourful greeting card from Bulgaria.

Да усетиш магията на факела - трайно впечатление, което ще грее в сърцата на децата, които бяха подготвили народен танц като цветен поздрав от България.

A warm, warm greeting at the city sign of Mizia - by sharing bread and salt guests are welcomed in the hearts and homes of their hosts.

Топло, претопло посрещане на табелата на Мизия - споделяйки хляб и сол гостите са приветствани в сърцата и домовете на домакините си.

Preschool children were invited to attend the ceremony and meet the runners and heard their story with curious eyes.

Деца в предучилищна възраст бяха поканени на церемонията и се срещнаха с бегачите и чуха разхаза им с любопитни очи.

With attention and gratitude for the bestowed honour of becoming part of the runner's journey the mayor waited for the opportunity to hold the torch and pass it to all that came despite the high temperatures.

С внимание и благодарност за оказаната чест да бъде част от пътуването на бегачите кметът изчакваше възможността да подържи факела и да го подаде на всички, които бяха дошли въпреки високите температури.

A group wish for world peace filled the air.

Общо пожелание за мир изпълни въздуха.

The major Ms. Valya Bercheva received the torch along with the certificate and left us in the talented hands of the young singers - she was lovingly attentive to make sure that every child could hold the torch.

Кметът г-жа Валя Берчева пое факела заедно със сертификата и ни остави в талантливите ръце на младите певци - с любящо внимание искаше да бъде сигурна, че всяко дете ще успее да подържи факела.

Children were particularly eager to hold the Torch and sent their own wishes for friendship and oneness.

Децата бяха особено нетърпеливи да хванат Факела и да изпратят собствените си пожелания за приятелство и единство.

The hosts in Mezia had prepared water and a bag full of fruits to help the runners stay well hydrated during the hottest day. Numerous little hands had crafted small houses made of recyled materials as a farewell gift for their visitors.

Домакините в Мизия бяха приготвили вода и плодове, за да помогнат на бегачите да се хидратират добре през най-горещия ден. Многобройни малки ръчици бяха изработили малки къщички от рециклирани материали като подарък за довиждане за своите гости.

With the loving and skillful help of the major the team planted a Peace tree that will speak of the happy occasion of the the Peace Run's visit to the city of Mizia.

С нежната и умела помощ на кмета отборът посади Дръвче на мира, което ще разказва за щастливото събитие на посещението на Пробега на мира в град Мизия.

The major - an ex sports athlete - immediately took the opportunity to run with the Torch and expressed her dream of more peaceful world by joining the team for a few meters on their way out to the next destination.

Кметът - бивш спортист - незабавно прие възможността да потича с Факела и изрази мечтата си за по-мирен свят, като се присъедини към отбора за няколко метра по пътя им към следващия град.

Staying hydrated was the secret to keep running during the hottest and busiest day.

Хидратирането бе тайната тичането да продължи по време на най-топлия и най-натоварения ден.

A hearty welcome to the city of Oryahovo - the mayor of the municipality, Mr. Rosen Dobrev, himself came to greet the runners at the welcome sign.

Сърдечно посрещане в град Оряхово - самият кмет на Общината, г-н Росен Добрев, дойде да посрещне бегачите на табелата в началото на града.

What a heartwarming gathering - children, teachers and the mayor himself made sure that every peace ambassador felt at home here. The folk dance of the young girls and the deeply encouraging words of the mayor, Mr. Dobrev, melted everyoene's heart.

Какво стоплящо сърцето събиране - деца, учители и самият кмет се постараха всеки посланик на мира да се почувства у дома. Народният танц на младите момичета и дълбоко трогващите думи на кмета, г-н Добрев, разтопиха сърцето на всеки.

The city of Oryahovo at its best - talented boys and girls made sure that the team could feel the friendly embrace of the heart of Oryahovo. The mayor was getting ready for the formal welcome.

Най-доброто от град Оряхово - талантливите момчета и момичета се постараха отборът даусети приятелската прегръдка на сърцето на Оряхово. Кметът се подготвяше за официалното приветствие.

Making a wish for peace - a beautiful experience of oneness and hope for a better world.

Отправяне на пожелание за мир - красив израз на единство и надежда за по-добър свят.

The bighearted host, Mr. Dobrev, received a certificate of appreciation and a beautiful painting by Sri Chinmoy as a thank you gift for the truly wonderful welcome. Small gestures of goodwill make the journey of the Peace Run ever more precious.

Домакинът с голямо сърце, г-н Добрев, получи сертификат за участие и красива картина от Шри Чинмой като благодарствен подарък за истински прекрасното посрещане. Малки жестове на добра воля правят пътуването на Пробега на мира по-ценно.

The proud mayor, Mr. Dobrev, held the torch high with the certificate in hand to express his deep gratitude for the honour of hosting the Peace Run.

Гордият кмет, г-н Добрев, вдигна факела високо със сертификат в ръка, за да изрази дълбоката си благодарност за окачаната чест да бъде домакин на Пробега на мира.

Colourful and dynamic - what joy for the hears of all that watched the traditional dance.

Цветен и данамичен - каква радост за сърцата на всички, които се любуваха на традиционния танц.

A true celebration for all - young and grown ups.

Истински празник за всички - малки и големи.

What a welcome - young footballers and gymnastics joined the runners on their way to the village of Selanovtsi.

Какво посрещане само - млади футболисти и гимнастички се присъединиха към бегачите по пътя към село Селановци.

And the strong support from the group of cyclists made the run ever more enthusiastic and patriotic.

А силната подкрепа от групата велосипедисти направи бягането още по-ентусиазирано и патриотично.

With great pride the locals waved the flag of the village that bears the symbols of the secret to success - hard work and never giving up your higher goals.

С голяма гордост местните жители развяваха знамето на селото, което носи символите на тайната на успеха - трудолюбие и никога да не се отказвате от по-високите си цели.

The beaming smile of the major spoke without words - the village was so happy to host the peace runners and share the talent of the local children.

Широката усмивка на кмета говореше без думи - селото бе толкова щастливо да посрещне бягащите за мир и да сподели таланта на местните деца.

Mrs. Rositsa Koinova - the mayor of Selanovtsi, held the torch while Mr. Lyuben Ivanov-Bubata, was giving the welcome speech.

Г-жа Росица Койнова - кмет на Селановци, държеше фалела, докато г-н Любен Иванов-Бубата отправяше приветствени думи.

Every young member of the community is encouraged to pursue their talents - the dancers portrayed the might and beauty of the Bulgarian folk dance with such ease.

Всеки млад член на общността е насърчаван да преследва таланта си - танцьорите пресътвориха величието и красотата на българския народен танц с такава лекота.

The mayor had prepared gifts for the team - a traditional table cloth with the logo of the village and a flag with the motto: "With group efforts, group successes".

Кметът бе приготвил дарове за отбора - традиционна покривка с емблемата на селото и знаме с девиза: "С общи усилия към общ успех".

Mr. Lyuben Ivanov-Bobata - a trainer of the football club "Dunav 2016" and sports club "Selanovtsi 93" - was awarded with the Peace Torch Bearer award for his tireless efforts in finding and training future Bulgarian champions. His spirit of encouragement is contagious and his heart houses each child with a personal approach.

Г-н Любен Иванов-Бубата - треньор на футболен отбор "Дунав 2016" и спортен клуб "Селановци 93" бе награден с медал Почетен факлоносец на мира за неуморните му усилия за намирането и тренирането на бъдещи български шампиони. Неговият окуражителен дух е заразителен и сърцето му се грижи за всяко дете с личностен подход.

Bubata promised to work even harder with the children under his attentive care.

Бубата обеща да работи още по-здраво с децата, които се учат под внимателната му грижа.

The time for farewell came too soon but the journey ahead was long and many more towns were waiting to receive the Peace torch.

Дойде времето за сбогуване дойде твърде бързо, но предстоящото пътуване бе дълго и още много градове очакваха да посрещнат Факела на мира.

And here the team was invited to the Woodland "Gergana" that is a home to a zoo and many little picnic spots.

А тук отборът бе поканен в лесопарк "Гергана", който е дом на зоологическа градина и много места за отдих.

The nationally famous accordion quartet and young dancing ensemble were waiting for their guests - Cultural Center Fight 1896 had gathered the best talents on behalf of the municipality of Kneja.

Национално известният акордеонен квартет и младия танцов ансамбъл очакваха гостите си - народно читалище "Борба 1896" бе събрало най-добрите си таланти от името на Община Кнежа.

zo

The creative director Mrs. Galya Ilchovska whose hard work shone trough the truly unforgettable performances accepted the torch on behalf of the municipality.

Творческият ръководител г-жа Галя Илчовска, чиято здрава работа блестеше през наистина незабравимите изпълнения, прие факела от името на общината.

The certificate of appreciation for the municipality was accepted by Mrs. Galya Ilchovska and the one for Cultural Center Fight 1896 by Mrs. Iskra Tsankova.

Сертификатът за участие за общината бе приет от г-жа Галя Илчовска, а този за Народно читалище "Борба 1896" - от г-жа Искра Цанкова.

The internationally acclaimed accordion quartet that is led by Mrs. Galya Ilchovska had everyone wowed in no time.

Международно признатият акордеонен квартет, чийто ръководител е г-жа Галя Илчовска, завладя всеки за нула време.

And what was that majestic, heart haunting sound? The young and talented soloists of the folk ensemble were so happy to perform for the runners on a mission.

А какъв бе този величествен, завладяващ сърцето звук? Младите и талатливи солисти на фолклорния ансамбъл бяха толкова щастливи да пеят за бегачите с мисия.

The specially prepared stage made the team feel very, very welcome in Dolni Dabnik.

Специално украсената сцена накара отбора да се чувства много, много добре дошъл в Долни Дъбник.

Mr. Preslav Russev played a major role for the organization of the welcome ceremony.

Г-н Преслав Русев изигра основна роля в организацията на церемонията по посрещането.

A moment of peace shared with the world - what an easy yet powerful way to feel oneness with everyone.

Миг на мир споделен със света - какъв лесен и в същото време лесен начин да усетиш единство с всеки.

The deputy mayor of the municipality of Dolni Dabnik, Mr. Radoslav Todorov, gave a deeply moving speech on behalf of all the citizens.

Заместник кметът на Община Долни Дъбник, г-н Радослав Тодоров, поднесе дълбоко вълнуващо слово от името на всички граждани.

And the mayor himself, Mr. Vetov, came to greet his guests with flags and young athletes at the entrance of Dolni Dabnik as a sign of support for the Peace Torch runners. The certificate that marked the journey of the Torch would be placed in a special place in the municipality building.

А самият кмет - г-н Ветов - дойде да посрещне гостите си със знамена и млади спортисти на входа на Долни Дъбник като знак на подкрепа за бегачите от Пробега на мира. Сертификатът, който отбеляза пътуването на Факела, ще бъде поставен на почетно място в сградата на Общината.

Everyone wants to hold the torch - from a most important person to a young curious child. Such is the magnetic power of the world peace dream.

Всеки иска да се докосне до Факела - от много влиятелна личност до малкото любопитно дете. Такава е притегателната сила на световната мечта за мир.

The talented members of Sports Club "Beshkov 2018" who are national champions performed for the team.

Талантливите членове на спортен клуб "Бешков 2018", които са национални шампиони, поздравиха отбора с изпълненията си.

Happy and surprised to receive the honour of becoming an official Peace Torch Bearer - Mr. Preslav Russev's tireless and loving efforts in upbringing and polishing raw talents were felt troughout the entire ceremony. The medal is a recognition that was suggested by the mayor and deputy mayor who recognise Mr. Russev's ceaseless work in creating harmony by training two talented teams.

Щастлив и изненадан да получи отличието и да стане официален Факлоносец на мира - неуморните и любящи усилия в развиването и тренирането на сурови таланти на г-н Преслав Русев се чувстваха по време на цялата церемония. Медалът е признание, с което кметът и заместник кметът искаха да почетат г-н Русев за неспирната му работа и създаването на хармония като треньор на два талатливи отбора.

Another talent-rich city with clear vision for the future - team work and personal efforts create lasting friendship and feeling of oneness.

Друг богат на талант град с ясна визия за бъдещето - отборната работа и личното усилие създават трайно приятелство и чувство на единство.

The truly proud mayor, Mr. Vetov, with Mr. Russev and his gifted stars held the torch to commemorate the visit of the Peace Run.

Истински гордият кмет, г-н Ветов, с г-н Русев и неговите даровити звезди хванаха факела, за да отбележат посещението на Пробега на мира.

Holding the banner of the municipality of Dolna Mitropoliya and a sign Welcome to Dolna Mitropoliya members of the football team "Botev" and the karate club welcomed the Peace Run with a group run to the city centre. Enthusiasm was not lacking despite the high temperature.

Държейки знамето на Община Долна Митрополия и табела "Добре дошли в Долна Митрополия" членове от футболен отбор "Ботев" и карате клуба приветстваха Пробега на мира с групово тичане до центъра на града. Ентусиазъм не липстваше въпреки високите температури.

The runners were invited in the building of the municipality to cool down and meet the local heroes.

Бегачите бяха поканени в сградата на Общината, за да се разхладят и да се срещнат с местните герои.

A moment of silence shared with the world.

Миг на тишина споделен със света.

The deputy mayor received the certificate of appreciation and the Torch on behalf of the mayor of the municipality of Dolna Mitropolia.

Заместник кметът получи сертификат за благодарност и Факела от името на кмета на Община Долна Митрополия.

Mr. Ivo Jokin gave a welcome letter from the mayor Mrs. Tsonovska with deeply moving words of gratitude. A short presentation of the community's involvement in various outdoor, sports and international projects was shown to highlight the active knowledge driven life of the young members of society.

Г-н Иво Джокин предложи приветствено писмо от кмета, г-жа Цоновска, с дълбоко трогващи думи на благодарност. Кратко видео представяне за участието на общността в различни спортни, международни проекти и проекти на открито бе показано, за да изтъкне дейния, гладен за знания живот на младите членове на обществото.

A surprise gesture of appreciation for his tireless efforts to kindle the hunger for science and knowledge in every child's heart was offered to Mr. Ivo Jokin - he officially received the Peace Torch Bearer award. As a teacher and a headmaster of the Municipal centre for extracurricular activities he has become an inspiration for many that if you dream big and your heart leads the way, then anything is possible for the sake of the young members of the community.

Изненадващ получателя жест за неуморните му усилия да запалва глад за наука и знание в сърцето на всяко дете бе предложен на г-н Иво Джокин . той официално бе награден с отличието Почетен факлоносец на мира. Като учител и директор на Общинския център за извънкласни дейности той се е превърнал във вдъхновение за много хора - че ако имаш голяма мечта и сърцето ти показва пътя, тогава всичко е възможно в името на младите членове на обществото.

Members of the karate club that is home to Bulgaria's world karate champion Ivet Goranova held the torch with pride and joy.

Членове на карате клуба, който е дом на българския световен шампион по карате, Ивет Горанова, държаха факела с гордост и радост.

Some of the team members did not want to part ways - such was the welcome that was felt in Dolna Mitropoliya.

Някои от членовете на отбора не искаха да си тръгват - такова бе посрещането, което завладя всички в Долна Митрополия.

To complete the day runners and club members greeted the Torch in the city of Pleven.

За да приключат деня, бегачи и членове на различни спортни клубове посрещнаха Факела в град Плевен.

The headmaster of secondary school "Ivan Vazov", Mr. Dimitar Mitev received the Peace Run with a beautiful arrangement by the school's majorettes.

Директорът на СУ "Иван Вазов", г-н Димитър Митев, прие Факела на мира с красиво изпълнение от мажоретките на училището.

An honoury guest at the ceremony was Madlen Radukanova whose tireless efforts to inspire young people to lead more dynamic, goal achieving life trough team work are a great example of the Peace Run's strive for a better, more harmonious world.

Почетен гост на церемонията бе Мадлен Радуканова, чиито неуморни усилия да вдъхновява младите хора да водят по-динамичен, постигащ цели живот чрез екипна работа, са прекрасен пример за стремежа на Пробега на мира за по-добър, по-хармоничен свят.

The school band completed the picture - joyous celebration of the Torch's arrival to the city of Pleven.

Училищният оркестър допълни картината - радостен празник за пристигането на Факела в град Плевен.

The shiny letters arranged by the young majorettes read "Peace" in Bulgaria.

Блестящите букви, подредени от младите мажоретки, изписаха "МИР" на български език.

The school's headmaster Mr. Mitev received a certificate of appreciation along with many local sports clubs who joined the runners on their way to the welcome ceremony.

Директорът на училището, г-н Митев, получи сертификат за участие заедно с много местни спортни клубове, които се присъединиха към бегачите по пътя им към тържествената церемония.

Mr. Mitev received a painting by Sri Chinmoy with the title: "Peace feeds the children" to display on a special place in the school's building.

Г-н Митев получи картина от Шри Чинмой със заглавието: "Мирът отглежда децата", която да постави на специално място в сградата на училището.

A stone embedded plaque will remind to many, many future pupils and parents, teachers and guests that Secondary School "Ivan Vazov" is the first Peace Blossom School in Bulgaria that has fully embraced the peace mission of the Peace Run.

Вграден в камък надпис ще напомня на много, много бъдещи учиници и родители, учители и гости, че СУ "Иван Вазов" е първото училище Цвете на мира, което напълно е прегърнало мисията за мир на Пробега на мира.

The team sang "A new world of peace" - song composed by Sri Chinmoy - to celebrate the happy occasion.

Отборът изпя "A new world of peace" - песен, написана от Шри Чинмой - за да отпразнува щастливото събитие.

The group photo at the school yard with everyone involved in the Peace Run celebration captured a moment that will forever live in everyone's heart.

Общата снимка в училищния двор с всеки, въвлечен в отпразнуването на Пробега на мира, улови миг, който завинаги ще живее в сърцето на всеки.

The Police team did a great job in guarding the way to the heart of the city.

Полицаите свършиха чудесна работа и отвориха пътя до сърцето на града.

Torch carried by
Bulgarian runners (Bulgaria), Devarupi Buczkovska (Poland), Deveshu Zuderell (Austria), Frederic Ashcharjya Gat (France), Gints Peleckis (Latvia), Gordana Petrovčić (Croatia), Ilija Djordjevic Arsic (Serbia), Jovana Milenković (Serbia), Luiza Hariton (Romania), Oleksii Sykal (Ukraine), Sadanand Magee (Ireland), Subarnamala Riedel (Germany).  
Photographers
Gints Peleckis, Hrishikesh Karov
The torch has travelled 103.0 km from Kozlodui to Pleven.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all