Юли 6, 2022 Live from the road

Pleven - Svishtov

Reported by Varenya Gagova 121.0 km

The day began with the runner's heartfelt gratitude to the manager of Hotel Rosotv for accommodating us so comfortably.

Денят започна със сърдечната благодарност към мениджъра на хотел "Ростов" за уютното настаняване и грижа.

The smiley manager wished to all the runners to continue on their journey of spreading the message of peace and expressed her gratitude on behalf of all the staff for being part of global initiative.

Усмихнатият мениджър пожела на всички бегачи да продължават мисията си за разпространяването на посланието за мир и изрази благодарността си от името на целия екип за възможността да бъде част от глобалната инициатива.

On the way to the Panorama of Pleven.

На път за Плевенската панорама.

The monument "Mother Bulgaria" in Pleven could not be missed - it was built to celebrate 100th anniversary of the city's independance.

Паметникът "Майка България" в Плевен не можеше да бъде пропуснат - построен е, за да отпразнува 100-годишнината от независимостта на града.

Next is the panorama of the Epoc of Pleven 1877 - an art museum built to celebrate the 100th anniversary of Pleven's independence from the Otoman empire.

Насреща е панорамата на Епопеята на Плевен 1877 - музей на изкуствата, издигнат, за да отпразнува 100-годишнината от независимостта на Плевен от османската империя.

Happy to see that weapons are relics of the past.

Радостни, че оръжията са реликви от миналото.

A group of handball boys and girls came to meet the members of the Peace Run and hold the torch.

Група момчета и момичета по хандбал бяха дошли да посрещнат членоветена Пробега на мира и да подържат факела.

Our honoury guest, Madlen Radukanova, made a surprise visit and met the Team at the Panorama as a farewell.

Нашият почетен гост, Мадлед Радуканова, направи изненадващо посещение и се срещна с Отбора на Панорамата, за да се сбогува.

The sudden rain could not stop the sincere smiles.

Внезапният дъжд не успя да попречи на истинските усмивки.

The young handball players led the way out of the city of Pleven - their joyous and enthusiastic run gave inner strength to the peace lovers.

Младите хандбал спортисти показаха пътя на тръгване от Плевен - радостното и ентусиазираното им бягане даде много вътрешна сила на обичащите мира.

A goodbye photo to commemorate the happy occasion of journey through Pleven.

Обща снимка за довиждане, за да запамети щастливото събитие от пътуването през Плевен.

The police escort was invited to hold the torch and make few steps for peace.

Полицейският ескорт бе поканен да държи факела и да направи няколко крачки за мир.

Meanwhile... one of the Peace Run vans was having a health check - it was hiccuping the previous few days so it had to see a doctor. The hospital was Volkswagen's Auto Centre in Pleven. The hospital bill was free as a generous gesture of goodwill for the Peace Run.

Междувременно... един от микробусите на Пробега беше на преглед - хълцаше изминалите няколко дни, така че трябваше да отиде на лекар. Болницата бе Автоцентъра на Волксваген в Плевен. Болничният преглед бе безплатен в знак на добра воля към Пробега на мира.

The welcome sign in the city of Nikopol.

Приветстващият знак в град Никопол.

Local runners came to meet and lead the Peace Run to the ceremony in a welcome gesture.

Местни бегачи дойдоха да посрещнат и поведат Пробега на мира към церемонията в знак на гостоприемство.

Small bouquets of geranium and souvenirs from the town were given to every guest at the start of the ceremony.

Малки букети здравец и сувенири от града бяха връчени на всеки гост в началото на церемонията.

And so the interesting story of the Peace Run's journey through Europe and Bulgaria began unfolding.

И така интересния разказ за пътуването на Пробега на мира из Европа и България започна да се разгръща.

The group wish and prayer for peace left a lasting impression in everyone's heart - there is much more that unites us then separate us.

Общото пожелание и молитва за мир остави трайна следа във всяко сърце - има много повече неща, които ни обединяват, отколкото ни разделят.

The deputy mayor received the torch on behalf of all the citizens of Nikopol with words of encouragement and gratitude for the message that the runners spread, the opportunity to be part of a peace dedicated initiative.

Заместник кметът прие факела от името на всички жители на Никопол с окуражителни думи и благодарност за посланието, което бегачите пренасят, за възможността Никопол да бъде част от посветената на мира инициатива.

A group photo with everyone who made this visit so unforgettable and heartwarming.

Обща снимка с всички, които направиха това посещение толкова незабравимо и стоплящо сърцето.

The talanted folk dancers charmed everyone with their professional performance.

Талантливите народни танцьори очароваха всеки с професионалното си изпълнение.

The loving and caring hosts in Nikopol watched as the young ones waited for their chance to hold the torch and make a wish for peace.

Милите и грижовни домакини в Никопол наблюдаваха как малките чакаха своя ред да хванат факела и да изпратят пожелание за мир.

In Bulgarian tradition everyone was invited to join the traditional folk dance.

По българска традиция всеки бе поканен да се присъедини към традиционния народен танц.

This plaque will remind to all that pass by the river that Danube has been declared a Peace Blossom river as a symbol of unity.

Тази плоча ще напомня на всеки, който минава покрай реката, че Дунав е обявена за Река Цвете на мира като символ на обединението.

The deeply moved deputy mayor watched the unveiling of the plaque in silence of recognition of the importance of oneness and peace.

Дълбоко развълнуваният заместник кмет гледаше откриването на плочата в тишина, разпознаваща важността на единството и мира.

How peaceful and beautiful the river is - the runners were so happy to be so close to it.

Колко омиротворена и красива е реката - бегачите бяха толкова щастливи да са близо до нея.

Very friendly and warm welcome in the town of Belene - once a place with sad history but now a place of tranquility, joy and unparalleled nature.

Много дружелюбен и гостоприемен бе град Белене - някога място с тъжна история, а сега място, изпълнено с покой, радост и несравнима природна красота.

The support of the young athletes turned the visit into a real celebration.

Подкрепата на младите спортисти превърна посещението в истински празник.

Preschool children joined the Run on its way to meeting place by the river. Everyone stopped for a few moment of silence to send their wish for peace in the world.

Деца в предучилищна възраст се присъединиха към Пробега по пътя му към уговореното място край реката. Всеки спря, за да предложи миг тишина и да изпрати пожеланието си за мир в света.

The sports teacher held the torch with eager hands and grateful heart for the peace lesson that her pupils learnt.

Учителят по физическо държеше факела с уверени ръце и благодарно сърце за урока по мир, който учениците ѝ научиха.

Our welcoming runner gave the torch to the deputy mayor Mr. Petar Angelov who received it with a broad smile.

Бегачът, който ни посрещна, подаде факела на заместник кмета, г-н Петър Ангелов, който го прие с широка усмивка.

Every international runner introduced himself/herself.

Всеки международен бегач представяше себе си.

Deputy mayor Mrs. Malina Eshekova officially received the Torch on behalf of the mayor and shared her inspiration and goodwill with the visitors.

Заместник кметът, г-жа Малина Ешекова, официално прие факела от името на кмета и сподели вдъхновението и добрата си воля с гостите.

In each city, town and village a certificate marks the steps of the Peace Run.

Във всеки град, градче и село сертификат за участие бележи стъпките на Пробега на мира.

To celebrate the happy occasion of the visit of the Torch the deputy mayors, runners and citizens planted a Peace Tree.

За да отпразнуват щастливото събитие - посещението на Факела на мира - заместник кметовете, бегачите и гражданите посадиха Дърво на мира.

The peace runners sang the song "A new world of peace" by Sri Chinmoy, wishing the tree to grow deep roots and grow tall and strong.

Бегачите за мир изпяха песента "A new world of peace" от Шри Чинмой, за да пожелаят на дървото да пусне дълбоки корени и да израсне високо и силно.

The river park that was built recently wowed the guests in no time - a place of poise, beauty and harmony. The Danube flows slower in this part because of the big island that is home to many rare birds.

Крайречния парк, построен наскоро, незабавно очарова гостите - място на покой, красота и хармония. Река Дунав тече по-бавно в тази си част заради големия остров, който е дом на много редки птици.

Truly happy and grateful for the remarkable visit of the Peace Run - the smiles on the faces of the deputy mayors spoke much more then words could express.

Истински щастливи и благодарни за незабравимото посещение на Пробега на мира - усмивките на лицата на заместник кметовете говореха много повече, отколкото думите биха могли да изразят.

A piece of ancient history makes Belene a town worth visiting.

Древната крепост превръща Белене в град, който си заслужава да бъде посетен.

A surprise visit in the town of Oresh.

Изненадващо посещение в град Ореш.

On their way to meeting point with the other team some of the runners had a spontaneous meeting with some citizens.

На път за срещата с другия отбор няоки бегачи имаха спонтанна среща с няколко местни жители.

The runners enjoyed the quieter roads off the main truck packed highways.

Бегачите се наслаждаваха на по-спокойните пътища, далеч от натоварените с тирове първокласни пътища.

On the outskirts of the city of Svishtov.

В покрайнините на Свищов.

A group of young athletes eagerly held the banners and torch to show the way to the meeting with the mayor.

Група млади спортисти държаха знамената и факела, за да покажат пътя до предстоящата среща с кмета.

Hearing the Peace Run song gave inner strength and outer enthusiasm to everyone.

Чувайки химна на Пробега на мира даде вътрешна сила и външен ентусиазъм на всеки.

Mr. Ivan Garabitov and Mr. Ivo Nikolov made the visit of the Peace Run in Svishtov very comfortable and celebration like because the runners had a nice accommodation in Spa Hotel Rusalka and generous dinner and breakfast in a restaurant in the city centre.

Г-н Иван Гарабитов и г-н Иво Николов се постараха да направят посещението на Пробега на мира в Свищов много удобно и празнично, защото бегачите бяха настанени в Спа хотел "Русалка" и щедрата вечеря и закуска в местния ресторант помогнаха за бързото възстановяване.

A super friendly gathering for a group photo with the torch.

Много приятелско събиране за обща снимка с факела.

Mr. Garabitov passed the Torch to the mayor of Svishtov, Dr. Gencho Genchev, with the words to continue working for peace and harmony and to carry the burning flame in his generous heart.

Г-н Гарабитов подаде факела на кмета на Свищов, г-н Генчо Генчев, с пожеланието да продължава да работи за мира и хармонията и да носи горящия фален на мира в щедрото си сърце.

Sharing a moment of silence and wish for peace is the highlight in every ceremony.

Споделянето на миг тишина и пожелание за мир е един от най-хубавите момемнти по време на всяка церемония.

The sun was strong but that did not stop the boys from smiling and running.

Слънцето бе силно, но това не накара момчетата да спрат да се усмихват и да тичат.

A group visit to the school where Petar Danov - the internationally recognized Bulgarian spiritual figure - studied.

Групово посещение на училището, в което Петър Дънов - международно известната духовна личност - се е учил.

At the end of a quite a hot day the peace runners needed to refresh with a leisurely stroll through the park and get the best reward - ice cream!!!

В края на доста горещ ден бегачите за мир имаха нужда да се освежат със спокойна разходка из парка и да се насладят на най-добрата награда - сладолед!!!

Torch carried by
Bulgarian runners (Bulgaria), Devarupi Buczkovska (Poland), Deveshu Zuderell (Austria), Frederic Ashcharjya Gat (France), Gints Peleckis (Latvia), Gordana Petrovčić (Croatia), Ilija Djordjevic Arsic (Serbia), Jovana Milenković (Serbia), Luiza Hariton (Romania), Oleksii Sykal (Ukraine), Sadanand Magee (Ireland), Subarnamala Riedel (Germany).  
Photographers
Gints Peleckis, Hrishikesh Karov
The torch has travelled 121.0 km from Pleven to Svishtov.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all