Юли 7, 2022 Live from the road

Svishtov - Veliko Tarnovo

Reported by Varenya Gagova 125.0 km

The Team was hosted by Mr. Nikolov. He was so happy to be part of the Peace Run's journey in the land of Bulgaria. The farewell was near for the next destination was expecting the arrival of the peace dreamers.

Отборът бе настанен от г-н Николов. Той бе толкова щастлив да бъде част от пътуването на Пробега на мира в България. Сбогуването бе близо, тъй като следващия град очакваще пристигането на мечтателите за мир.

A beautiful thank you gift from the peace runners - a painting by Sri Chinmoy to commemorate the happy occasion.

Красив подарък за благодарност за бегачите за мир - картина на Шри Чинмой, която да запечата щастливото събитие.

A quick breackie to prepare the team for the journey ahead.

Бърза закуска, която да подготви отбора за предстоящото пътуване.

A gentle rain blessed the torch bearers with its cooling drops.

Нежният дъжд благославяше факлоносците с охлаждащите си капки.

Make way - the geese are on the move!

Направете път - гъските имат предимство!

Working on the reports on the go - is the internet connection good?

Работа по репортажите в движение - интернет връзката добра ли е?

So happy to be running in the gentle rain - everyone was super eager for a cool shower.

Толкова щастливи да тичат под лекия дъжд - всеки нямаше търпение да се поосвежи под дъжда.

The team had a moment for a quick coffee break before the arrival of the young sports team from Levski. The police escort was ready to go.

Отборът намери минутка за бърза кафе почивка преди пристигането на младия спортен отбор от Левски. Полицейският ескорт вече бе в готовност.

Great support team led the way to the city centre with the police car clearing the way.

Прекрасен отбор поведе по пътя към сърцето на града, а полицейска кола чистеше пътя.

Many curious and eager eyes met the runners: "Is the Peace Run here?". The colourful canvas of traditional costumes from all regions in Bulgaria sparked everyone's anticipation of the upcoming performance.

Много любопитни и нетърпеливи очи посрещнаха бегачите: "Тук ли е Пробегът на мира?" Цветното платно, изтъкано от традиционните носии от всички региони на България, запали очакванията на всички за предстоящото изпълнение.

A freshly baked bread with honey was the first greeting of the runners.

Прясно изпечен хляб с мед бе първия поздравителен жест към бегачите.

With warm words of welcome Mrs. Stancheva introduced the team to all that were present at the ceremony.

С топли думи за добре дошли г-жа Станчева представи отбора на всички, които присъстваха на серемонията.

Trying to feel the peace inside your heart and sharing it with the rest of world - this moment of silence brought everybody together.

Да се опиташ да усетиш мира в сърцето си и да го сподеш с останалия свят - този миг на тишина сплотяваше всички заедно.

The major, Mrs. Lyubka Alexandrova, accepted the torch with deep words of wisdom on behalf of the city of Levski. The entire administration worked in perfect oneness to make sure that this visit is trully unforgettable.

Кметът, г-жа Любка Александрова, прие факела с думи, изпълнени с мъдродст, от името на град Левски. Цялата администрация беше работила здраво в съвършено единство, за да са сигурни, че това посещение ще бъде истински незабравимо.

What might, what heart melting vocal performance - the pure sound of the folk song said much more that words could.

Какво величие, какво разтапящо сърцето песенно изпълнение - чистият звук на фолклорната песен каза много повече, отколкото думите биха могли.

The little ones had worked very hart to deliver a beautifully harmonious folk dance.

Малките танцьори бяха работили много усилено, за да изпълнят прекрасно и хармонично народно хоро.

The happy and proud mayor made everyone feel at home. Lunch boxes were prepared and promptly loaded in the vans from the local community.

Радостният и горд кмет накара всеки да се чувства като у дома. Кутии с обяд бяха предварително приготвени и навреме натоварени в микробусите от местната общност.

Talented and adorable - the current and future keepers of the Bulgarian traditions.

Талантливи и очарователни - настоящите и бъдещи пазители на българските традиции.

A Peace Tree was planted in the city of Levski by many hard working hands to remind to everyone that we all can do a small or a big step for harmony in the world starting with the local community.

Дърво на мира бе посадено в град Левски от много здраво работещи ръце, за да напомня на всеки, че може да направи малка или голяма крачка за хармония в света, започвайки с общността около нас.

The team sang "A new world of peace" to celebrate the planting of the peace dreaming tree.

Отборът изпя "A new world of peace", за да отпразнува посаждането на мечтаещото за мир дърво.

The runners met many future sport champions.

Бегачите се срещнаха с много бъдещи спортни шампиони.

Mrs. Alexandrova did a symbolic run with the Torch to see her guests off towards their next destination.

Г-жа Александрова се включи със символично бягане с Факела, за да изпрати гостите си към следващата им дестинация.

And here the team had to part ways with its new friends.

А тук отборът трябваше да се раздели с новите си приятели.

The next ceremony was in the colourful municipality of Letnitsa.

Следващата церемония бе в цветната Община Летница.

The mayor, Dr. Krasimir Djonev, received the certificate of appreciation and shared his vision and words of support with the peace runners.

Кметът, д-р Красимир Джонев, получи сертификат за благодарност и сподели надеждите си за бъдешето с думи на подкрепа за споделящите посланието за мир бегачи.

The prepared folk performance had everyone mesmerized.

Подготвеното фолклорно изпълнение омая всички.

Friendly, welcoming, family like - police, administration, cultural hall, municipality worked together to make sure that every guest felt at home.

Приятелски настроени, приветливи, добросърдечни - полицията, администрацията, народното читалище, общината бяха работили заедно, за да са сигурни, че всеки гост ще се чувства като у дома си.

The view from the fifth floor of the municipality building - the major invited absolutely everyone for refreshments.

Гледката от петия етаж на общинската сграда - кметът покани абсолютно всеки да се освежи с напитка и лека храна.

The entrance to Krushuna Falls - a series of waterfalls famous for their picturesque landscape.

Входът към Крушунските водопади - поредица от водопади, известни с приказната си красота.

Holding the Torch high, the local guide led the way.

Държейки факела, местният управник показваше пътя към върха.

The visitors could not resist the joy of holding the Torch.

Посетителите на водопадите не успяха да сдържат радостта си и да хванат Факела.

The Team celebrated a happy occasion - the Krushuna Falls were declared Peace Blossom Waterfalls, a peace inspiring project started by Sri Chinmoy in 1989 that unites over 1000 places in a global peace dedicated family.

Отборът отпразнува едно щастливо събитие - обявяването на Крушунските водопади за Водопади Цвете на мира - вдъхновяващ мира проекто, започнат от Шри Чинмой през 1989 г., който обединява над 1000 места в световно посветено на мира семейство.

A beautiful butterfly got attached to the peaceful vibration that the runners carry.

Красива пеперуда бе привлечена от омиротворената вибрация, която бегачите носят.

A spontaneous demonstration from a yoga teacher - Gints is not just a talented photographer but a professional yoga instructor.

Спонтанна демонстрация от учител по йога - Гинц е не само талантллив фотограф, но и професионален инструктор по йога.

The Bulgarian team coordinator paid a surprise visit to his grandma.

Координаторът за България направи изненадващо посещение на баба си в родното ѝ село.

Home grown produce was prepared a gift for the runners to keep them hydrated on the go.

Домашно произведени плодове и зеленчуци бяха приготвени като подарък за бегачите, за да ги поддържат добре хидратирани.

The eager team of the basketball team "Rositsa" took the Torch and showed the way to the heart of Pavlikeny - town with many hidden talents.

Ентусиазираният отбор на баскетболен клуб "Росица" пое факела и поведе по пътя към сърцето на Павликени - град с много скрити таланти.

The caring mayor of Pavlikeny, Ing. Emanuil Manov, made sure everybody was ready to meet the guests.

Грижовният кмет на Павликени, инж. Емануил Манов, се постара всеки да е готов да посрещне гостите.

The perfect summer fuel had been prepared in advance to give energy for the next stretch of running.

Идеалното лятно гориво бе потготвено предварително, за да даде нужната енергия за следващата отсечка.

The mayor offered profound words of support for the peace invoking mission of the Run. His gratitude to the runners for their visit could be strongly felt in his voice.

Кметът предложи дълбоки думи на подкрепа за призоваващата мира мисия на Пробега. Благодарността му към бегачите за посещението им можеше силно да бъде уловена в гласа му.

A moment of peace can have a very lasting effect - so can each effort for a more harmonious community.

Миг на мир може да има много трайно въздействие - такова може да е и всяко усилие за по-хармонична общност.

A strong, young Peace Tree was planted to share the vision of the Peace Run.

Силно, младо Дърво на мира бе посадено, за да разказва за визията на Пробега на мира.

"Imagine peace, here and now" - Sri Chinmoy.

"Представи си мир, тук и сега" - Шри Чинмой.

A round of applause and a group photo with the Peace Tree - a real celebration of this peace filled event.

Ръкопляскане и обща снимка с Дървото на мира - това изпълнено с мир събитие бе истински празник.

The mayor, Mr. Manov, joined many of his colleagues from all over the world by running with the Torch.

Кметът, г-н Манов, се присъедини към много от колегите си по цял свят, като потича с Факела.

The gentle breeze made everyone smile and run faster. To prevent accident on the high road, a police car guarded the runners on their way to Veliko Tarnovo.

Нежният ветрец караше всеки да се усмихва и да тича по-бързо. За да предотврати опасности по главния път, една полицейска кола пазеше бегачите по пътя им Велико Търново.

And here they are - the members of many local sports and orienteering clubs who surrounded the Peace Run team and made the journey to Tsarevets trully enjoyable.

Ето ги и тях - члленовете на много местни спортни и ориентировачни клубове, които обградиха отбора на Пробега на мира и направиха изкачването до Царевец истинско удоволствие.

The joy and enthusiasm were remarkable - a victorious run with the torch trough the streets of Bulgaria's old capital city, Veliko Tarnovo.

Радостта и ентусиазмът бяха забележителни - победоносно бягане с факела по улиците на старопрестолния град Велико Търново.

Holding the Torch definitely gives invisible wings to the runner - a perfect expression of humanity's strive to keep the Peace Torch ablaze.

Държенето на факела определено дава невидими криле на бегача - съвършен израз на копнежа на човечеството да поддържа Факела на мира запален.

The local runners were simply amazing - all their training is done in a hilly environment so it is no surprise that they win most of the ultramarathons in the country.

Местните бегачи бяха наистина невероятни - цялата им тренировка е в хълмисти условия, така че не е изненада, че те печелят повечето ултрамаратони в страната.

The fortress of Tsarevets - the major fortress during the second Bulgarian rule - has kept its invincible spirit even to this day.

Крепостта Царевец - основната крепост по времето на Второто българско царство - е запазила непобедимия си дух дори и днес.

Some of the members of the Brown Team - an orienteering and offroad training club in Veliko Tarnovo.

Някои от членовете на Brown Team Велико Търново - клуб по ориентиране и бягане на пресечен терен.

There were many ultramarathon runners who came to offer their support for the Peace Run team.

Имаше много, много ултрамаратонци, които дойдоха, за да споделят подкрепата си за отбора на Пробега на мира.

Expressing a wish for peace on top of a hill made the dream for peace more tangible.

Изпращането на пожелание за мир от върха на хълма направи мечтата за мир по-осезаема.

This is the local hero who was the driving force behind the unforgettable run through the streets of Veliko Tarnovo - the inspiration behind "TarnovoRuns", Dr. Kalin Vasilev, whose tireless good heart has touched the hearts of many and has planted the seed of goodwill and hard work for the sake of the Mother Nature.

Това е местният герой, който бе движещата сила зад незабравимото бягане по улиците на Велико Търново - вдъхновението зад "TarnovoRuns", д-р Калин Василев, чието неуморно добро сърце е докоснало сърцата на много и е посадило семето на доброжелателството и здравата работа в името на Майката Природа.

And this is the colourful team of SCO "Trapezitsa 1954" - a motivated and super supportive lot with a long tradition in orienteering.

А това е цветният отбор на СКО "Трапезица 1954" - мотивирана и много окуражителна група с дълга традиция в ориентирането.

A granddad and a grandson - what a joyful sight.

Дядо и внук - каква радостна гледка само!

The visit of the Peace Run in Veliko Tarnovo will forever remain a highlight in the history of the Run - all hearts were united as one and ran for peace with every step taken up and up, closer to the sky.

Посещението на Пробега на мира във Велико Търново завинаги ще остане върхов момент в историята на Пробега - всички сърца бяха обединени като едно и тичаха за мир с всяка стъпка все нагоре и нагоре, все по-близо до небето.

Thank you, Veliko Tarnovo! Stay strong and motivated to spread goodness through sport. You set an example that the peaceful reality is easily achievable when everyone aspires with his/her feet, his/her heart.

Благодарим ти, Велико Търново! Бъди силен и мотивиран да разнасяш добротата чрез спорт. Ти даваш пример, че мирния свят е лесно постижим, когато всеки се стреми със своите стъпала, със своето сърце.

At the gate of the medieval city.

Пред портите на средновековния град.

Farewell, Tsarevets!

Сбогом, Царевец!

Tourist Centre "Momina Krepost" provided accommodation for the peace runners who found eager listeners. A quick presentation told the story of the Run and its mission.

Туристически център "Момина крепост" осигури настаняването за бягащите за мир, които откриха любопитни слушатели. Бързо представяне разказа историята на Пробега и неговата мисия.

Peace replaced enthusiasm during the short prayer for peace and harmony.

Мирът замени ентусиазма по време на кратката молитва за мир и хармония.

Torch carried by
Bulgarian runners (Bulgaria), Devarupi Buczkovska (Poland), Deveshu Zuderell (Austria), Frederic Ashcharjya Gat (France), Gints Peleckis (Latvia), Gordana Petrovčić (Croatia), Ilija Djordjevic Arsic (Serbia), Jovana Milenković (Serbia), Luiza Hariton (Romania), Oleksii Sykal (Ukraine), Sadanand Magee (Ireland), Subarnamala Riedel (Germany).  
Photographers
Gints Peleckis, Hrishikesh Karov
The torch has travelled 125.0 km from Svishtov to Veliko Tarnovo.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all