Юли 8, 2022 Live from the road

Veliko Tarnovo/Arbanasi - Ruse

Reported by Varenya Gagova 121.0 km

Tourist centre "Momina krepost" took great care of the team and as a thank you gift the manager received a painting by Sri Chinmoy "Peace feeds the children". Through love for nature children would become peace lovers as well.

Туристически център "Момина крепост" се погрижи за отбора с много внимание и за благодарност управителят получи картина от Шри Чинмой "Мирът подхранва децата". Чрез любовта си към природата децата ще станат и обичащи мира.

Three super eager ultramarathon champions came to run with some of the team members to Arbanassy.

Трима много ентусиазирани ултрамаратонци шампиони дойдоха да тичат с няоки от членовете на отбора до Арбанаси.

It was an early start...

Денят започна рано...

The mayor of Arbanassy, Mr. Krastev, welcomed the runners and wished them best of luck on their onward journey.

Кметът на Арбанаси, г-н Кръстев, приветства бегачите и им пожела много късмет за предстоящото пътуване.

The peace spreading mission of the Peace Run was wholeheartedly received.

Споделящата мира мисия на Пробега на мира бе чистосърдечно приета.

Sharing a moment of peace with the world made everyone feel a member of one world family.

Споделянето на миг, изпълнен с мир, със света накара всеки да се чувства член на едно световно семейство.

A beautiful poem on the topic of peace was shared with the runners.

Красива поема на тема мира бе споделена с бегачите.

The local children had drawn pictures on the theme of peace as gifts for their guests.

Местните деца бяха нарисували картини на тема мир като подаръци за всеки един от гостите си.

A beautiful collection of drawings that touched the heart with its visions for peace.

Красива сбирка от картини, която докосна сърцето с прозренията си мира.

The mayor ran with the Torch and in a great way supported the runners onwards.

Кметът потича с Факела и по прекрасен начин подкрепи бегачите за следващите километри.

An eager group of runners from Gorna Oryahovitsa was already waiting for the Peace Run. Tomy Dimitrov - vice champion for 800 m - led the way to city that is home to many talanted athletes.

Група бегачи от Горна Оряховица с готовност вече очакваха Пробега на мира. Томи Димитров - висе шампион на България на 800 метра - поведе всички към града, който е дом на много талантливи спортисти.

The Peace runners felt as if though the team has grown by quite a number - a great team work from Gorna Oryahovitsa. The deputy mayor, Mr. Minkov, welcomed the peace ambassadors on behalf the municipality.

Участниците от Пробега усетиха сякаш отбора бе нараснал осезаемо - чудесна съвместна работа от Горна Оряховица. Заместник кметът, г-н Минков, приветства посланиците на мира от името на Общината.

The young ballet dancers were eagerly waiting to perform for their guests.

Младите балетистки очакваха своя ред да изпълнят подготвения балет за гостите си.

The Bulgarian custom offered a most delicious bread and salt.

По български обичай бе поднесен изключително вкусен хляб със сол.

The local ballet ensemble "Grazia" captured the hearts of team immediately. They performed a piece called "Yearning for Bulgaria" that was so magical, so beautiful, so harmoniuous that felt as if we were transported in another world.

Местният балетен ансамбъл "Гарция" завладяха сърцата на отбора незабавно. Те предложиха танц, наречен "Копнеж за България", който бе така магичен, така обаятелен, така хармоничен, че се усетихме пренесени в друг свят.

The deputy mayor received a certificate of appreciation that marked the journey of the Run.

Заместник кметът получи сертификат, който бележи пътуването на Пробега.

Members of the local branch of the "Brown Team" came to support the Peace Run in Gorna Oryahovitsa - so capturing is the mission of the relay.

Членове на местния клон на "Brown Team" бяха дошли да подкрепят Пробега на мира в Горна Оряховица - толкова завладяваща е мисията на щафетата.

A Peace Tree shall spread the message of peace in the land of Gorna Oryahovitsa.

Дърво на мира ще разнася посланиято за мира в земята на Горна Оряховица.

"A new world of peace" was sang to mark the planting of the Peace Tree.

"A new world of peace" бе изпята, за да отпразнува засаждането на Дървото на мира.

The visit of the Peace Run in Gorna Oryahovitsa was unforgettable thanks to the enchanting ballet performance, the running club support and warm-heartedness of the deputy mayor and citizens.

Посещението на Пробега в Горна Оряховица бе незабравимо благодарение на обаятелното балетно изпълнение, подкрепата на спортния клуб по ориентиране и чистосърдечната топлота на заместник кмета и жителите.

It was great to have Tomy Dimitrov as a torch bearer.

Бе прекрасно да имаме Томи Димитров като факлоносец.

What a welcome in the municipality of Polsky Trambesh - many, many young runners ran with the Torch to the ceremony place.

Какво посрещане само в Община Полски Тръмбеш - много, много млади бегачи тичаха с Факела до мястото на церемонията.

The genuine welcoming custom was kept in every city and village the Peace Run went through.

Истинският обичай за добре дошли бе спазен във всеки град и село, през които преминаваше Пробега на мира.

The deputy mayor, Mr. Nazif Kadir, welcomed the Peace Run in his beautiful city. Touching and supportive were his words of gratitude for the mission of the Run and its vision for a truly harmonious world.

Заместник кметът, г-н Назир Кадир, посрещна Пробега на мира в красивия си град. Завладяващи и окураителни бяха благодарствените му думи за мисията на Пробега и мечтата му за истински хармоничен свят.

A certificate marks the journey through Bulgaria and the warm welcome in each town.

Сертификат се оставя във всеки град, отбелязващ пътуването на Пробега и топлото му посрещане.

The team enjoyed the vocal performance of a young boy who had such a powerful voice.

Отборът се възхити на вокалното изпълнение на младия певец, който притежава толкова мощен глас.

Young and old united with the Peace runners to commemorate this happy visit.

Млади и стари се обединиха с бегачите от Пробега, за да отбележат това щастливо посещение.

The administration staff that worked hard to organize the cultural event happily held the Torch.

Административните служители, които бяха работили здраво да организират културното събитие, с радост хванаха Факела.

The local pensioners' club also offered their wishes for peace.

Местният пенсионерски клум също предложи пожеланията си за мир.

A hearty welcome in the town of Byala.

Сърдечно посрещане в град Бяла.

The deputy mayor of the municipality of Byala welcomed the team with his eagerly awaiting young talents from the local ballet group.

Заместник кметът на Община Бяла приветства отбора със своите нетърпеливо очакващи млади таланти от местната балетна група.

The Team received a medal with the logo of the municipality as an honoury recognition of its efforts to unite all nations across the globe.

Отборът получи медал с емблемата на Общината като знак на признание за неговите усилия да обединява всички нации по света.

All hearts united as one and sent a prayer for peace across the globe.

Всички сърце се обединиха като едно и изпратиха молитва за мир по света.

A beautiful Peace Tree was planted to spread the message of peace and harmony and leave a lasting memory of the Peace Run visit.

Красиво Дърво на мира бе посадено, за да споделя посланието за мир и хармония и за да остави траен спомен от посещението на Пробега на мира.

Many hard working hands wished to the tree to grow strong and magnificent.

Много здраво работещи ръце пожелаха на дървото да порасне силно и могъщо.

Colourful, talented and joyful - such are the children of Byala who charmed everyone with their performances.

Цветни, талантливи и щастливи - такива са децата на Бяла, които очароваха всеки с изпълненията си.

The team ran along side some quite mighty vehicles.

Отборът тичаше наравно с някои доста внушителни превозни средства.

On the way to Russe the team met with local runners to run 5 km to the city centre.

По пътя към Русе отборът се срещна с местни бегачи, за да изтича 5 км до центъра на града.

Many more athletes from local clubs joined the celebration like run to the specially built stage.

Още много бегачи от местните клубове се включиха в празничното бягане до специално издигнатата сцена.

Specially built arc marked the finish of the long run through the streets of Russe.

Изградена за посрещането на Пробега арка отбеляза края на дългото бягане по улиците на Русе.

The major, Mr. Pencho Milkov, was very eager to accept the torch.

Кметът, г-н Пенчо Милков, пое факела с радостно сърце.

Some of the best Bulgarian athletes held the torch and passed it to the mayor.

Някои от най-добрите български спортисти държаха факела и го подадоха на кмета.

A big thank you on behalf of the peace runners for all the support.

Огромни благодарности от името на бягащите за мир за цялата подкрепа.

„I wish you all from the bottom of my heart that the peace dream that leads you so far, can gradually encompass all nations across the world.“ - those were the deeply touching words of the the mayor of Russe, Mr. Pencho Milkov.

„От сърце ви пожелавам мечтата ви за мир, която ви отвежда толкова далеч, постепенно да завладее всички народи по целия свят“ - това бяха дълбоко вълуващите думи на кмета на Русе, г-н Пенчо Милков.

And then began the cultural program prepared for the finale.

След което започна кулутрната програма, подготвена за големия финал в града.

The Peace Run offered the Peace Torch Bearer award to Ms. Silvia Moneva for her tireless efforts in spreading goodwill through sports and her 30-year old long jump record.

Пробегът на мира връчи почетното звание Факлоносец на мира на г-жа Силвия Монева за нейните неуморни усилия в разпространяването на доброжелателството чрез спорта и за нейния 30-годишен рекорд на дълъг скок.

The honour of Peace Torch Bearer was bestowed upon Mrs. Eleonora Gurbanova, the local coordinator from the Ministry of Youth and Sports.

С титлата Почетен факлоносец на мира бе удостоена и г-жа Елеонора Гурбанова, местният координатор на Министерството на младежта и спорта.

The mayor unveiled a plaque for the happy occasion of the Danube river being declared a Peace Blossom River.

Кметът откри и плоча, отбелязващата щастливия повод за обявяването на Дунав за Река Цвете на мира.

Deeply touched by the Peace Run mission, the mayor of Russe found it hard to part ways with the team.

Дълбоко трогнати от мисията на Пробега на мира, за кмета на Русе бе трудно да се раздели с отбора.

A Peace Tree will also speak of the vision of the Peace Run to generations to come.

Дърво на мира също ще говори за визията на Пробега на мира на идните поколения.

And the talented program continued.

А талантливата програма продължаваше.

Thank you, Russe, for the heart to heart support for the message of the Peace Run!

Благодарим ти, Русе, за сърдечната подкрепа за посланието на Пробега на мира!

With the generous support of Insaoil in Russe one of the Peace Run vans could continue its journey towards the border with Rumania.

С щедрата подкрепа на Инсаойл в Русе резервоарът на един от микробусите на Пробега бе напълнен до горе, за да продължи пътя си към границата с Румъния на другия ден.

The lovely team of Happy Bar and Grill in Russe worked quickly and efficiently to prepare the gourmet take away dinner for the Peace Run team.

Чудесният екип на Happy Bar and Grill в Русе работеше бързо и точно, за да подготви гурме вечерята за отбора на Пробега на мира.

An amazing team of young hard working team of boys and girls.

Невероятен отбор от млади здраво работещи момчета и момичета.

The delicious dinner was taken to the cafeteria of hotel Adeo.

Вкусната вечеря бе отнесена в кафетерията на хотел "Адео".

Torch carried by
Bulgarian runners (Bulgaria), Devarupi Buczkovska (Poland), Deveshu Zuderell (Austria), Frederic Ashcharjya Gat (France), Gints Peleckis (Latvia), Gordana Petrovčić (Croatia), Ilija Djordjevic Arsic (Serbia), Jovana Milenković (Serbia), Luiza Hariton (Romania), Oleksii Sykal (Ukraine), Sadanand Magee (Ireland).  
Photographers
Gints Peleckis, Hrishikesh Karov
The torch has travelled 121.0 km from Veliko Tarnovo/Arbanasi to Ruse.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all