Юли 10, 2022 Live from the road

Silistra

Reported by Violeta Angelova 5.0 km

We visited the Srebarna Biosphere Reserve located 2 km south of the Danube River. It covers Lake Srebarna and the territories near it. It is located right on the way of migratory birds from Europe to Africa - Via Pontica. Due to disappearing species of birds in 1983 Lake Srebarna was included in the list of UNESCO World Natural and Cultural Heritage Sites.

Посетихме биосферният резерват Сребърна разположен на 2 км южно от река Дунав. Той обхваща езерото Сребърна и териториите край него. Намира се точно на пътя на прелетните птици от Европа към Африка – Via Pontica. Заради изчезващи видове птици през 1983 година езерото Сребърна е включено в списъка на обектите от световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО.

What better example of unity and harmony than nature. Nature is our home, harmony, beauty and unity. Thank you for taking care of her balance!

Какъв по-добър пример за единство и хармония от природата. Природата е нашият дом, хармония, красота и единство. Благодарим Ви, че се грижите за нейното равновесие!

After visiting the Srebarna Nature Reserve, turning world peace into an "ever-blooming dream", the torch of peace sailed down the Danube in a solar boat.

След като посетихме резерват Сребърна, превръщайки световния мир във „вечно разцъфваща мечта“, факела на мира премина плавайки по река Дунав със соларна лодка.

Heartfelt gratitude to all settlements for the warm welcome of the world's longest relay – a symbol of the universal aspiration for peace and harmony on earth.

Сърдечна благодарност към всички населени места за топлото посрещане на най-дългата световна щафета – символ на всеобщия стремеж към мир и хармония на земята.

Thank you Madlen Radukanova!

"It was a great pleasure for me to support this wonderful initiative. I feel that each of us carries peace within, I believe that by meeting the runners from the Peace Run throughout our beautiful country many people will get motivated and start thinking more about how we can be nicer to each other, more united and with deeper feeling of peace in our hearts. Once again I would like to thank for the given opportunity to be part of your team, to feel the atmosphere and positive emotions around you. I wish good luck to all of you!" - Madlen Radukanova, gold Olympic champion.

Благодарим ти Мадлен Радуканова!

"За мен беше огромно удоволствие да подкрепя тази чудесна инициатива. Смятам, че всеки един от нас носи мир в себе си, вярвам че срещайки бегачите от “Пробега на мира” из нашата прекрасна страна, много хора ще се мотивират и замислят именно към това да бъдем по-добри, по-сплотени и с повече усещане за мир в сърцата си. Благодаря още веднъж за възможността да съм част от вашия отбор, да усетя атмосферата и положителните емоции около вас. Пожелавам успех на всички!" Мадлен Радуканова, Златна олимпийска медалистка

Thank you Bregovo!

Благодарим Брегово!

Thank you Vidin!

Благодарим Видин!

Thank you Koshava!

Благодарим Кошава!

Thank you Belogradchik!

Благодарим Белоградчик!

Thank you Drenovets!

Благодарим Дреновец!

Thank you Lom!

Благодарим Лом!

Thank you Kovatchica!

Благодарим Ковачица!

Thank you Kozlodui!

Благодарим Козлодуй!

Thank you Glozhene!

Благодарим Гложене!

Thank you Mizia!

Благодарим Мизия!

Thank you Oryahovo!

Благодарим Оряхово!

Thank you Selanovtsi!

Благодарим Селановци!

Thank you Kneja!

Благодарим Кнежа!

Thank you Dolni Dabnik!

Благодарим Долни Дъбник!

Thank you Dolna Mitropolya!

Благодарим Долна Митрополия!

Thank you Pleven!

Благодарим Плевен!

Thank you Nikopol!

Благодарим Никопол!

Thank you Belene!

Благодарим Белене!

Thank you Svishtov!

Благодарим Свищов!

Thank you Levski!

Благодарим Левски!

Thank you Letnitsa!

Благодарим Летница!

Thank you Krushuna Falls!

Благодарим Крушунски водопади!

Thank you Pavlikeny!

Благодарим Павликени!

Thank you Momina Krepost Complex!

Благодарим Комплекс Момина Крепост!

Thank You Veliko Tarnovo!

Благодарим Велико Търново!

Thank you Arbanassy!

Благодарим Арбанаси!

Thank you Gorna Oryahovitsa!

Благодарим Горна Оряховица!

Thank you Polski Trambesh!

Благодарим Полски Тръмбеш!

Thank you Byala!

Благодарим Бяла!

Thank you Ruse!

Благодарим Русе!

Thank you Tutrakan!

Благодарим Тутракан!

Thank you Aydemir!

Благодарим Айдемир!

Thank you Silistra!

Благодарим Силистра!

We sincerely thank the restaurant chain Happy Bar & Grill. They supported the initiative of the Peace Run and provided the dinner for all runners of the team. The Happy Bar & Grill team welcomed us with a smile and officially accepted the torch of peace! Thank you for your support! We believe that happiness and peace are the basis of human life and one cannot go without the other!

Сърдечно благодарим на верига ресторанти Happy Bar & Grill. Те подкрепиха инициативата на Пробега на мира и осигуриха вечерята на всички бегачи от отбора. Екипа на Happy Bar & Grill ни посрещна с усмивка и приеха официално факела на мира! Благодарим Ви за подкрепата! Вярваме, че щастието и мирът са в основата на човешкия живот и едното не може без другото!

Irreplaceable support was provided by OMV gas stations, which provided fuel free of charge for the international vans, which are the auxiliary unit of the team. Thank you for believing in us and becoming part of our team!

Незаменима подкрепа оказаха и бензиностанции ОМВ, които осигуриха гориво безвъзмездно за международните ванове, които са спомагателното звено на отбора. Благодарим за това, че повярвахте в нас и станахте част от отбора ни!

Irreplaceable support was provided by INSAOIL gas stations, which provided fuel free of charge for the international vans, which are the auxiliary unit of the team. Thank you for believing in us and becoming part of our team!

Незаменима подкрепа оказаха и бензиностанции ИНСАОИЛ, които осигуриха гориво безвъзмездно за международните ванове, които са спомагателното звено на отбора. Благодарим за това, че повярвахте в нас и станахте част от отбора ни!

At the border of the two nations, the Mayor of Silistra passes the torch to the Mayor of Ostrav in a heartfelt gesture of friendship between the two countries.

На границата на двете държави, кметът на Силистра предава факела на кмета на Острав в сърдечен жест на приятелство между двете страни.

„It is good to receive peace from the world.
It is better to give peace to the world.
It is best that you yourself become peace in the world.“
Sri Chinmoy

„Хубаво е да получаваш мир от света.
По-хубаво е да даваш мир на света.
Най-хубаво е ти самият да станеш мир в света.“
Шри Чинмой

Torch carried by
Bulgarian runners (Bulgaria), Devarupi Buczkovska (Poland), Deveshu Zuderell (Austria), Frederic Ashcharjya Gat (France), Gints Peleckis (Latvia), Gordana Petrovčić (Croatia), Ilija Djordjevic Arsic (Serbia), Jovana Milenković (Serbia), Luiza Hariton (Romania), Oleksii Sykal (Ukraine), Sadanand Magee (Ireland), Subarnamala Riedel (Germany).  
Photographers
Gints Peleckis, Hrishikesh Karov
The torch has travelled 5.0 km in Silistra.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all