Авг. 1, 2022 Live from the road

Pamporovo - Smolyan

Reported by Violeta Angelova 2.0 km

A LARGE SUMMER INITIATIVE GATHERED SPORTS CHAMPIONS, CHILDREN AND YOUNG PEOPLE
"Young people of Bulgaria - united"
The official opening of the seventh national camp of the "Touch the Rainbow" Association and the first national guard student camp of the Association "Youth Guard Squads" under the title "Young people of Bulgaria - united" took place in the Rhodope Drama Theater "Nikolay Haitov" - Smolyan. It turned into an extremely emotional and unforgettable celebration for hundreds of children, youth, parents, various sports stars and official guests.
The Peace Run was invited to be part of the first joint camp of the two organizations.

МАЩАБНА ЛЯТНА ИНИЦИАТИВА СЪБРА СПОРТНИ ШАМПИОНИ, ДЕЦА И МЛАДЕЖИ
„Младите хора на България - обединени“
Официалното откриване на седмия национален лагер на Асоциация „Докосни дъгата“ и първият национален гвардейски ученически лагер на Сдружение „Младежки гвардейски отряди“ под надслов „Младите хора на България – обединени“ се състоя в Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Смолян. То се превърна в изключително емоционален и незабравим празник за стотици деца, младежи, родители, плеяда спортни звезди и официални гости.
Пробегът на мира бе поканен да бъде част от първия съвместен лагер на двете организации.

Two expensive symbols were brought especially for the campers: the championship cup of the undisputed football champion of Bulgaria - "Ludogorets" and the cup of the volleyball club "Heber". They are at the camp not only as a sign of appreciation for each child, but also to show the children that the path of champions may be difficult, but always brings satisfaction, and with perseverance, success is guaranteed.

Специално за лагерниците бяха донесени два скъпи символа: шампионската купа на безспорния футболен шампион на България - „Лудогорец“ и купата на волейболния клуб „Хебър“. Те са на лагера не само в знак на признателност към всяко дете, но и за да покажат на децата, че пътят на шампионите може да е труден, но винаги носи удовлетворение, а при постоянство - успехът е гарантиран.

A rich program of sports and educational events has been prepared in the program of the camp. Today was the official opening with a solemn program attended by many athletes, singers and teachers who will take part in the camp program and directly set a personal example of good habits, healthy lifestyle, care and attitude.

В програмата на лагера са подготвени богата програма от спортни и образователни събития. Днес бе официалното откриване с тържествена програма, на която присъстваха много спортисти, певци и преподаватели, които ще вземат участие в програмата на лагера и пряко ще дадат личен пример за добри навици, здравословен начин на живот, грижа и отношение.

Olympic karate champion Ivet Goranova, golden girls in rhythmic gymnastics Reneta Kamberova and Madeleine Radukanova, world boxing champion Stanimira Petrova, European weightlifting champion Hristo Hristov, judokas Ivailo Ivanov and Bozhidar Temelkov, football goalkeeper Vladimir Stoyanov from Ludogorets, volleyball legend Teodor Salparov, chairman of the Board of Directors of VK Heber Alexander Ivanov, national basketball player Yordan Minchev, young boxing hope Ergyunal Sabri, taekwondo player Ekaterina Ivanova, sensei Rusalin Rusalinov - vice president of the Bulgarian National Federation in karate and the runners of the Peace Run personally supported the initiative to congratulate the children and youth with their presence. Psychologist Alexandra Gardeva and pop artist Valentina Alexandrova were also among the participants in the opening. Among the official guests were the names of Col. Iliya Milushev - adviser to the president on defense and security, Col. Kancho Ivanov - commander of the National Guard unit, representatives of the 47th National Assembly Tsveta Galunova and Iliyan Yonchev, the mayor of Smolyan Nikolay Melemov , deputy the mayor of Smolyan Municipality Marin Zahariev and the chairman of the municipal council in the city Angel Bezergianov.

За да поздравят децата и младежите с присъствието си инициативата лично подкрепиха олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова, златните момичета по художествена гимнастика Ренета Камберова и Мадлен Радуканова, световната шампионка по бокс Станимира Петрова, европейският шампион по вдигане на тежести Христо Христов, джудистите Ивайло Иванов и Божидар Темелков, футболният вратар Владимир Стоянов от Лудогорец, волейболната легенда Теодор Салпаров, председателят на УС на ВК Хебър Александър Иванов, баскетболният национал Йордан Минчев, младата боксова надежда Ергюнал Сабри, таекуондистката Екатерина Иванова, сенсей Русалин Русалинов – вицепрезидент на Българската национална федерация по карате и бегачите от Пробега на мира. Сред участниците в откриването бяха още психологът Александра Гърдева и поп изпълнителката Валентина Александрова. Сред официалните гости личаха имената и на полк. Илия Милушев – съветник на президента по отбрана и сигурност, полк. Кънчо Иванов – командир на Националната гвардейска част, народните представители от 47-ото Народно събрание Цвета Галунова и Илиян Йончев, кметът на Смолян Николай Мелемов, зам. кметът на Община Смолян Марин Захариев и председателят на общинския съвет в града Ангел Безергянов.

The Peace Torch was officially welcomed by little Hrisi, who was wearing a beautiful dress in the colors of the Bulgarian flag. She officially passed the torch to the deputy mayor of the city of Smolyan - Marin Zahariev.

Факелът на мира бе посрещнат официално от малката Хриси, която бе с прекрасна рокля в цветовете на българското знаме. Тя официално предаде факела на заместник кмета на град Смолян - Марин Захариев.

In his speech, he shared touching words about the importance of peace in human life and conveyed his best wishes to the campers.

В своята реч той сподели трогателни слова за важността на мира в човешкия живот и предаде своите най-добри пожелания на лагерниците.

A congratulatory address from the President of the Republic of Bulgaria to all participants in the camp was read by a representative of the Presidential Institution.

Поздравителен адрес от президента на Република България към всички участници в лагера бе прочетен от представител на президентската институция.

The golden girl in rhythmic gymnastics, Reneta Kamberova, thanked on behalf of all the athletes for the opportunity to spend time in the coming days with the children and young people and expressed readiness that with the other champions they will do everything in their power to help them with advice and experience. "I'm sure we'll have some great days, mix the beneficially with the enjoyable, and may each of you make lots of good memories until the next camp," she said.

Златното момиче по художествена гимнастика Ренета Камберова благодари от името на всички спортисти за възможността да прекарат времето си през следващите дни с децата и младежите и изрази готовност, че с останалите шампиони ще направят всичко по силите си, за да им помогнат със съвети и опит. „Сигурна съм, че ще си изкараме едни страхотни дни, ще съчетаем полезното с приятното и нека всеки един от вас да си създаде много хубави спомени, които да го топлят до следващия лагер“, каза тя.

The program continued with a rich musical palette, including exciting performances by the "101 Kaba Gaidi" orchestra, the "Rodopa" ensemble, the representative ensemble of the National Guard unit with soloists Rositsa Kirilova, Stanislava Dimitrova - Sunny and Veselin Vachev.

Програмата продължи с богата музикална палитра, включваща вълнуващи изпълнения на оркестър „101 каба гайди“, ансамбъл „Родопа“, представителния ансамбъл на Националната гвардейска част със солисти Росица Кирилова, Станислава Димитрова – Съни и Веселин Вачев.

Every performance on the stage was a huge homage to Bulgarian music. To the joy of the hundreds of children and young people, the cartoon characters from the project "Mission Sport of the Favorite Heroes" also joined the fun, which also contributed to the great mood, which was recreated in smiling, sunny, dancing and singing young people and athletes.

Огромен реверанс към българската музика бе всяко изпълнение от сцената. За радост на стотиците деца и младежи в забавата се включиха и анимационните герои от проекта „Мисия спорт на любимите герои“, които също допринесоха за страхотното настроение, пресъздало се в усмихнати, слънчеви, танцуващи и пеещи млади хора и спортисти.

Dr. Denislava Angelova - president of the "Touch the Rainbow" Association and organizer of the event, expressed her warmest wishes and gratitude to all those present.

Д-р Денислава Ангелова – председател на Асоциация „Докосни дъгата“ и организатор на събитието отправи своите най-сърдечни пожелания и благодарност към всички присъстващи.

Torch carried by
Andrey Stefanov (Bulgaria), Hrishikesh Karov (Bulgaria), Ilija Djordjevic Arsic (Serbia), Nicole Delcheva (Bulgaria), Plamen kolev (Bulgaria), Pushkar Müllauer (Switzerland), Todor Angelov (Bulgaria), Varenya Gagova (Bulgaria), Violeta Angelova (Bulgaria).  
Photographers
Hrishikesh Karov
The torch has travelled 2.0 km from Pamporovo to Smolyan.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all