Авг. 2, 2022 Live from the road

Pamporovo - Snezhanka Summit

Reported by Violeta Angelova 10.0 km

The day started with training.
The morning session in Pamporovo was conducted by a stellar line-up of athletes: Ivet Goranova, Reneta Kamberova, Madeleine Radukanova, Teodor Salparov, Stanimira Petrova, Ivaylo Ivanov, Bozhidar Temelkov, Hristo Hristov and Ergunal Sabri.

Денят започна с тренировка.
Сутрешното занимание в Пампорово бе проведено от звезден състав спортисти: Ивет Горанова, Ренета Камберова, Мадлен Радуканова, Теодор Салпаров, Станимира Петрова, Ивайло Иванов, Божидар Темелков, Христо Христов и Ергюнал Сабри.

Dozens of children and youth participated with great enthusiasm and strictly performed the exercises that their sports idols demonstrated to motivate them to play sports and be active.

Десетки деца и младежи се включиха с огромен ентусиазъм и изпълняваха стриктно упражненията, които техните спортни кумири демонстрираха, за да ги мотивират да спортуват и да бъдат активни.

The Peace Run team did not miss the exercises that prepared us for the upcoming run to Snezhanka Peak.

Отборът на Пробега на мира не пропусна упражненията, които ни подготвиха за предстоящото тичане до връх Снежанка.

Andrey and Pushkar before taking off running towards Snezhanka Peak.

Андрей и Пушкар преди да поемат с бягане към връх Снежанка.

Snezhanka - a majestic peak located in the heart of the Rhodopes. With its 1926 m, Snezhanka attracts tourists all year round. In winter, lovers of skiing, snowboarding, and snowmobiling use the constructed slopes that start from this peak. Several ropeways start from the very top. In the summer, tourists are attracted by the excellent conditions for hiking, cycling, sport fishing and others.

Снежанка – величествен връх, разположен в сърцето на Родопите. Със своите 1926 м. Снежанка привлича туристи целогодишно. През зимата любителите на ски, сноуборд, моторни шейни използват изградените писти, водещи началото си именно от този връх. От самия връх тръгват и няколко въжени линии. През лятото пък туристите са привлечени от отличните условия за пешеходни преходи, колоездене, спортен риболов и други.

Snezhanka Peak became part of the "Peace Blossom" international program. We opened the plaque with beautiful weather and among many visitors who love nature and seek its peace and tranquility.

Връх Снежанка стана част от международната програма “Цвете на мира”. Открихме почетния знак с прекрасно време и сред много посетители, обичащи природата и търсещи мира и спокойствието в нея.

We opened the plaque with beautiful weather and among many visitors who love nature and seek its peace and tranquility.

Тържествената програма бе съпроводена от тренировъчната изява на младежки гвардейски отряди, магичните звуци на гайда и мистичния глас на българка от Родопите.

The ceremony was attended by the boys and girls with diabetes from Asotiation "Catch the Rainbow", the young Guardsmen, the Deputy Mayor of Smolyan Municipality Marin Zahariev, the hosts from Pamporovo AD, as well as sports stars Ivet Goranova, Stanimira Petrova, Reneta Kamberova, Madeleine Radukanova, Yordan Minchev, Hristo Hristov and Daniel Alexandrov.

В церемонията се включиха момчетата и момичетата с диабет от "Докосни дъгата", младите гвардейци, зам.-кметът на Община Смолян Марин Захариев, домакините от Пампорово АД, както и спортните звезди Ивет Горанова, Станимира Петрова, Ренета Камберова, Мадлен Радуканова, Йордан Минчев, Христо Христов и Даниел Александров.

The weather was beautiful - for us it was a sign that Snezhanka was also celebrating this magical moment.

Времето беше прекрасно – за нас това беше знак, че и връх Снежанка празнува този вълшебен момент.

From today on, the memorial sign will remind all of them of the importance of peace in life, expressed also through the harmony that reigns in nature.

От днес нататък паметният знак ще напомня на всички тях за важността на мира в живота, изразена и чрез хармонията, която цари в природата.

The Bulgarian national basketball player Yordan Minchev and the beautiful Christa.

Българският баскетболен национал Йордан Минчев и прекрасната Христа.

The Snezhanka Summit joins hundreds of beautiful, signi cant and inspirational sites throughout the world that have been dedicated to the course of peace and inrternational friendship.
With its majestic beauty, power and silence Snezhanka conveys a sense of overwhelming peace, reminding us of the source of creation. This quality of peace, based on love and the feeling of oneness, will help humanity create a world of universal harmony. This inner peace, which begins in the heart of each of us, will change the fate and face of the Earth.

Only the peace-dreamers, Peace-lovers
And peace-servers
Can transform the world.
– Sri Chinmoy –

Връх Снежанка се присъединява към стотици красиви, значими и вдъхновяващи места по целия свят, посветени на мира и международното приятелство.
Със своята величествена красота, сила и тишина Снежанка вдъхва усещане за поразителен мир, напомняйки ни за източника на творението. Този мир, изграден върху любовта и чувството за единство, ще помогне на човечеството да съз- даде свят на всеобща хармония. Този вътрешен мир, който започва в сърцето на всеки от нас, ще промени съдбата и лицето на земята.

Само мечтаещите за мир, обичащите мира
и служещите на мира
могат да преобразят света.
– Шри Чинмой –

Sports journalist Elena Yaramova sent her message for peace.

Спортната журналистка Елена Яръмова отправи своето послание за мир.

The national of Bulgaria in classical wrestling, Daniel Alexandrov, was also with us.

Националът на България в класическата борба Даниел Александров беше също с нас.

The musician Stoyan Gushkov and the beautiful voice of Gergana Cholakova recreated the magic of the Rhodope song, which turned the event into a true celebration of Bulgarian unity, because the Rhodope Mountains and Pamporovo are among the places that gather and unite us.

Музиканта Стоян Гушков и красивия глас на Гергана Чолакова бе пресъздадена и магията на родопската песен, с което събитието се превърна в истински празник на българското единство, защото Родопите и Пампорово са сред местата, които ни събират и обединяват.

We visited the Snezhanka TV Tower. An elevator took us to a height of 93 m, from where a dazzling view of the Rhodopes is revealed.

Посетихме телевизионната кула Снежанка. Асансьор ни издигна на 93 м височина, откъдето се разкрива ослепителна гледка към Родопите.

After the wonderful ceremony, we enjoyed the breathtaking panorama! Grateful and happy, we took the lift to the hotel, and Andrey and Pushkar continued to run to the hotel itself.

След прекрасната церемония се насладихме на панорамата, която спира дъха!
Благодарни и щастливи поехме към хотела с лифт, а Андрей и Пушкар продължиха да тичат до самия хотел.

Torch carried by
Andrey Stefanov (Bulgaria), Hrishikesh Karov (Bulgaria), Ilija Djordjevic Arsic (Serbia), Nicole Delcheva (Bulgaria), Plamen kolev (Bulgaria), Pushkar Müllauer (Switzerland), Todor Angelov (Bulgaria), Varenya Gagova (Bulgaria), Violeta Angelova (Bulgaria).  
Photographers
Hrishikesh Karov
The torch has travelled 10.0 km from Pamporovo to Snezhanka Summit.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all