Авг. 3, 2022 Live from the road

Pamporovo - Adventure park "Yazovira"

Reported by Violeta Angelova 3.0 km

The fresh morning in Pamporovo brought a "cosmic" surprise for the children, young people and sports champions participating in the seventh national camp of the Association "Touch the Rainbow" and the first national guard student camp of the Association "Youth Guard Squads" under the title "Young people of Bulgaria - united ".

Свежата утрин в Пампорово донесе „космическа“ изненада за децата, младежите и спортните шампиони, участващи в седмия национален лагер на Асоциация „Докосни дъгата“ и първия национален гвардейски ученически лагер на Сдружение „Младежки гвардейски отряди“ под надслов „Младите хора на България - обединени“.

The guardsmen's training was beautiful and exciting.

Красива и вълнуваща бе тренировката на гвардейците.

The Deputy Mayor of Smolyan Municipality, Marin Zahariev, congratulates the Guardsmen.

Зам.-кметът на община Смолян Марин Захариев поздравява гвардейците.

The day began with an exciting meeting with one who has long since become a true, worthy symbol of the Rhodopes and Bulgaria, namely Valya Balkanska! The singer gifted with a cosmic voice, performing more than 300 songs, with which she conquers not only her homeland but also the biggest world stages, arrived together with the virtuoso piper Petar Yanev.

Денят започна с вълнуваща среща с един отдавна превърнал се в истински, достоен символ на Родопите и България, а именно Валя Балканска! Надарената с космически глас певица, изпълняваща над 300 песни, с които освен родината покорява и най-големите световни сцени, пристигна заедно с виртуозния гайдар Петър Янев.

Valya Balkanska - the singer whose unearthly voice soars in Space! Her most famous recording - a solo performance of the song "Izlel e Delyu Haidutin" - a copy of the record accidentally fell among the records bought for auditions in the preparation of the Golden Record - a message from Earth to fly beyond the limits of the solar system on board two identical spacecrafts from NASA's Voyager program.

Валя Балканска - певицата, чийто неземен глас се рее в Космоса! Най-известният ѝ запис − самостоятелно изпълнение на песента „Излел е Делю хайдутин“ − екземпляр от плочата попада случайно сред закупените за прослушване записи при подготовката на Златната плоча − послание от Земята, което да полети извън пределите на Слънчевата система на борда на два идентични космически летателни апарата от програмата „Вояджър“ на НАСА.

Upon their arrival, the world-famous Bulgarian duet and the deputy mayor of Smolyan municipality, Marin Zahariev, were welcomed at an official ceremony by the young Guardsmen. The following captivating performances of "Izlel e Delyu Haidutin" and "Ripni, Kalinke" brought pride, excitement, applause, as well as an emotional imprint in each of the attendees.

При идването си световноизвестният български дует и зам.-кметът на община Смолян Марин Захариев бяха приветствани на официална церемония от младите гвардейци. Последвалите завладяващи изпълнения на "Излел е Дельо Хайдутин" и "Рипни, Калинке" донесоха гордост, вълнение, аплодисменти, както и емоционален отпечатък във всеки един от присъстващите.

As an outstanding protector of Bulgaria, Valya Balkanska talked and took pictures with all the children, youth and athletes, wishing them never to lose their Bulgarian spirit and roots.

Като изключителен радетел на българщината, Валя Балканска поговори и се снима с всички деца, младежи и спортисти, пожелавайки им никога да не губят българския дух и корените си.

With the Peace Run, she shared moving words that deeply touch the heart. An unforgettable and sincere meeting that will certainly be remembered for a long time!

С Пробега на мира тя сподели вълнуваши думи, които силно докосват сърцето. Една незабравима и искрена среща, която със сигурност ще се помни дълго!

Lots of fun times ensued with all the kids.
We visited Adventure Park, which is located in a picturesque forest area in the fresh mountain air.

Последваха много весели моменти с всички деца.
Посетихме Приключенски парк, който е разположен в живописен горски район сред чистия планински въздух.

The park offers a combination of outdoor sports activities, games and entertainment. Fun and genuine joy were in everyone's hearts.

Паркът предлага комбинация от спортни активности на открито, игри и забавления. Забавление и искрена радост бяха в сърцата на всички.

Favorite cartoon characters made the atmosphere even more cheerful - Minion, Masha, Mickey Mouse, Tom and Jerry, Lion King and more painted idols from the small screen.

Любими анимационни герои направиха атмосферата още по-весела - Миньон, Маша, Мики Маус, Том и Джери, Цар Лъв и още рисувани идоли от малкия екран.

"Mission sports of the favorite characters" captivated all the guests. This is a national program that aims to promote a physically active lifestyle among children from 1st to 4th grade. Bulgaria's Olympic, world and European champions advised children and young people to make sports an important part of their daily lives.

"Мисия спорт на любимите герои" завладя всички гости. Това е национална програма която си е поставила за цел да популяризира физически активния начин на живот сред децата от 1 до 4 клас. Олимпийските, световни и европейски шампиони на България посъветваха децата и младежите да превърнат спорта във важна част от ежедневието си.

Torch carried by
Andrey Stefanov (Bulgaria), Hrishikesh Karov (Bulgaria), Ilija Djordjevic Arsic (Serbia), Nicole Delcheva (Bulgaria), Plamen kolev (Bulgaria), Pushkar Müllauer (Switzerland), Todor Angelov (Bulgaria), Varenya Gagova (Bulgaria).  
Photographers
Hrishikesh Karov
The torch has travelled 3.0 km from Pamporovo to Adventure park "Yazovira".

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all