Авг. 4, 2022 Live from the road

Pamporovo

Reported by Violeta Angelova 1.0 km

On the sports field, young and old had the opportunity to paint their "Dream of Peace" on a 15-meter white canvas.

На спортната площадка малки и големи имаха възможност да нарисуват своята „Мечта за мир“ върху 15 метрово бяло платно.

The picturesque dreams of peace, sprinkled beautiful colors. Children's laughter and artistry made this moment unforgettable.

Живописните мечти за мир, осеяха красиви багри. Детски смях и артистизъм направиха този момент незабравим.

Each artist hold the Peace Torch and send his message of peace.

Всеки художник, държа факела на мира и отправи своите послания за мир

We also thank you for the message from Senior Sergeant Stanislav Toshev and Senior Sergeant Radoslav Krastev from the National Guard unit, for the message they left on the canvas "For more peace and understanding in the world!!!"

Благодарим и за посланието от ст.серж. Станислав Тошев и ст.серж. Радослав Кръстев от националната гвардейска част, за посланието което оставиха на платното „За повече мир и разбирателство по света !!!“

The mayor of Pazardzhik, Mr. Todor Popov, visited the young artists and dedicated a special time to tell them about the importance of peace in human life, about building our personality and our influence on the world.

Кметът на град Пазарджик г-н Тодор Попов, посети младите артисти и отдели специално време, за да им разкаже за важността на мира в човешкия живот, за изграждането на нашата личност и влиянието ни върху света.

On the canvas Mr. Popov wrote: "Be a dreamer - the world needs such people!"

На платното г-н Попов той написа: "Бъди мечтател - светът има нужда от такива хора!"

"I wanted to show my respect for you with my personal presence, because in these times we live in, it is very important to realize what are the important and impermanent things in life. It depends on us whether life will be as we want it to be or the way it shouldn't be. I'm sure that the desire for peace and love is encrypted in every single person," Todor Popov told the children and young people present, wishing them to always be positive and not keep bad thoughts in themselves.

"Исках с личното си присъствие да засвидетелствам своето уважение към вас, защото в тези времена, в които живеем, е много важно да осъзнаваме кои са важните и непреходни неща в живота. От нас самите зависи това дали животът ще бъде такъв, какъвто искаме или такъв, какъвто не трябва да бъде. Сигурен съм, че във всеки един човек е криптирано желанието за мир и любов", сподели Тодор Попов пред присъстващите деца и младежи, като им пожела да бъдат винаги позитивни и да не задържат лоши мисли в себе си.

The mayor of Pazardzhik also congratulated the Peace Run with the words "It is an extraordinary honor that I also have the opportunity to hold this torch, a symbol of peace. I express my gratitude for dedicating yourself to this mission, because in this way you fill us with faith that we can live in a wonderful peaceful world".

Кметът на Пазарджик поздрави и Пробега на мира с думите "Изключителна чест е, че имам възможността и аз да държа този факел, символ на мира. Изказвам благодарност, че сте се посветили на тази мисия, защото по този начин ни зареждате с вяра, че можем да живеем в един прекрасен мирен свят“.

Thanks for the inspiring words. It was a real joy for us to leave your message on this canvas expressing the universal aspiration and dream for peace.

Благодарим за вдъхновяващите слова. За нас беше истинска радост да оставите своето послание върху това платно, изразяващо всеобщия стремеж и мечта за мир.

The canvas will be part of an exhibition during the Peace Week, which will be held for the second year in a row.

Платното ще бъде част от изложба по време на Седмицата на мира, която ще се проведе за втора поредна година.

Thank you to all the children, young people and sportsmen who sealed their messages through words and drawings.

Благодарим на всички деца, младежи и спортисти, които запечатаха своите послания чрез думи и рисунки.

So many hearts, so many dreams, so many small and big heroes united around the cause of the good
personal example that, in a magical, invisible way, ignited the flame of inspiration and faith in a brighter
and more peaceful future.

Thank you for the invitation to be part of this large-scale initiative!

We believe that the flame of the Peace Torch will shine even brighter and more powerfully, and the peace and kindness of the Heart of Bulgaria will touch the lives of the citizens of the world.

Толкова много сърца, толкова много мечти, толкова много малки и големи герои се обединиха около каузата за добрия личен пример, който по вълшебен, невидим начин запали пламъчето на вдъхновението и вярата в едно по-светлото и мирно бъдеще.

Блгодарим за поканата да бъдем част от тази мащабна и инициатива!

Вярваме, че пламъкът на Факела на мира ще заблести още по-ярко и мощно и миролюбието и добрината на Сърцето на България ще докоснат животите на гражданите на света.

Torch carried by
Hrishikesh Karov (Bulgaria), Ilija Djordjevic Arsic (Serbia), Pushkar Müllauer (Switzerland), Todor Angelov (Bulgaria), Violeta Angelova (Bulgaria).  
Photographers
Hrishikesh Karov
The torch has travelled 1.0 km in Pamporovo.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all