Септ. 25, 2022 Live from the road

Sofia - Plovdiv

Reported by Violeta Angelova 4.0 km

We start the day with a wonderful interview on the Bulgarian National Radio. We thank Mrs. Ivelina Stoyanova for the invitation.

Започнахме деня с едно прекрасно интервю по Българското национално радио. Благодарим на госпожа Ивелина Стоянова за поканата.

The last day of the Peace Week ended with creativity and planting a peace tree.
Over 200 children and adults joined the initiatives and this made the ending even more inspiring.
We planted a Japanese crying cherry tree in Bunardjika's park next to the playground and scool put up a memorial plaque to remind us of the importance of peace in our lives!
Thank you to everyone who participated in the planting and the exhibition with creativity for peace!

Последния ден от Седмица на мира приключи с творчество и посаждане на дърво на мира
Над 200 деца и възрастни се включиха в иницитивите и това направи завършека още по-вдъхновяващ.
Посадихме Японска вишна в парка на Бунарджика до детската площадка и поставихме паметна табела, която да ни на помня за важността на мира в нашия живот!
Благодарим на всички които се включиха в посаждането и изложбата с творчество за мир!

Creativity and inspiration.....

Творчество и вдъхновение.....

The theme of the drawing was: "My dream of peace"

Темата на рисуването беше: "Моята мечта за мир"

So many children and parents got involved! It was wonderful!

Толкова деца и родители се включиха! Беше прекрасно!

Running for peace with the little artists...

Тичане за мир с малките художници...

After hundreds of drawings and wonderful moments, we went to Bunardjika Park to plant a peace tree. Many children and adults participated there.

След стотиците рисунки и прекрасни мигове, се отправихме към парк Бунарджика, за да посадим дърво на мира. Там се включиха много деца и възрастни.

Vladi was most enthusiastic and was looking forward to planting the tree. He filled the tree with water from his thermos, a very kind gesture.

Влади беше най-ентусиазиран и очакваше с нетърпение да засадим дръвчето. Той поля дръвчето с вода неговия термус, много мил жест.

the little Vladi waters the tree...

Малкия Влади полива дръвчето ...

The day ends with a lot of joy and happiness full of inspiration and gratitude.

Денят завършва с много радост и щастие, изпълнен с вдъхновение и благодарност.

Torch carried by
Andrey Stefanov (Bulgaria), Bulgarian runners (Bulgaria), Hrishikesh Karov (Bulgaria), Nicole Delcheva (Bulgaria), Todor Angelov (Bulgaria), Violeta Angelova (Bulgaria), Vladimir Kosev (Bulgaria), Yasen Misiaczuk (Bulgaria), Yuliana Todorova (Bulgaria).  
Photographers
Hrishikesh Karov
The torch has travelled 4.0 km from Sofia to Plovdiv.

Latest reports from Bulgaria - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all