Ноев. 13, 2022 Live from the road

Sofia - Rome

Reported by Violeta Angelova 1.0 km

Representatives of the Peace Run from Bulgaria, the President of the "Catch the Rainbow" Association, Dr. Denislava Angelova, are part of the Bulgarian delegation in Rome, together with football legend Hristo Stoichkov, on the occasion of the traditional football Match for Peace.

Представители на Пробега на мира от България, Председателят на Асоциация „Докосни дъгата“ д-р Денислава Ангелова са част от българската делегация в Рим, заедно с футболната легенда Христо Стоичков, по повод традиционния футболен Мач на мира.

The legend of Bulgarian football, Hristo Stoichkov, supported a noble initiative organized by Pope Francis in the capital of Italy, Rome, and together with the Peace Run team from Bulgaria declared his support in the name of peace.
Hristo Stoichkov will participate in the Match for Peace, which will be played on November 14 and will be in memory of the Argentine legend Diego Maradona. This is the third edition of the event, which is held under the patronage of Pope Francis.

Легендата на българския футбол Христо Стоичков подкрепи благородна инициатива в столицата на Италия организирана от Папа Франциск и заедно с отбора на Пробега на мира от България заяви своята подкрепа в името на мира.
Христо Стоичков ще се включи в Мача на мира, който ще се играе на 14 ноември и ще бъде в памет на аржентинската легенда Диего Марадона.Това е третото издание на събитието, което се провежда под патронажа на папа Франциск.

Representatives of the Italian Peace Run team paid a special visit to Hristo Stoichkov and congratulated him on being an Ambassador of the Peace Run in Europe.

Представители на италианския отбор на Пробега на мира посетиха специално Христо Стоичков и го поздравиха за това че той е Посланик на Пробега на мира в Европа.

His Excellency Bogdan Patashev, Ambassador of Bulgaria to the Vatican, was also present at the reception ceremony.

На церемонията по приемането присъства и Негово превъзходителство Богдан Паташев, посланик на България във Ватикана.

Representatives of the Peace Run from Bulgaria and Italy sang the anthem "Peace run".

Представители на Пробега на мира от България и Италия изпяха химна “Peace run”.

Hristo Stoichkov said: "I came here in the name of Bulgarian sport and in the name of world peace. Without peace, nothing is possible. It is a great honor to receive an invitation from Pope Francis to the event. We will see many friends and we cannot help but remember the stories we have with the unforgettable Don Diego.”

Христо Стоичков каза: “Дошъл съм тук от името на българския спорт и в името на мира по света. Без мир нищо не е възможно. За мен е голяма чест да получи покана от папа Франсиск за събитието. Ще се видим с много приятели и няма как да не си припомним истории, които имаме с незабравимия дон Диего.”

We also met with the first-born son of the great Diego Maradona - Diego Junior. He really liked and supported the Peace Run initiative.

Срещнахме се и с първородния син на великия Диего Марадона - Диего Младши. Той наистина хареса и подкрепи инициативата на Пробега на мира.

A little later, Hristo Stoichkov passed the torch of peace to his daughter Hristina. It was a beautiful day!

Малко по-късно Христо Стоичков предаде факела на мира на своята дъщеря Христина. Беше един прекрасен ден!

Torch carried by
Hrishikesh Karov (Bulgaria), Stefano Bellantonio (Italy), Subimal Alfredo De Joannon (Italy), Todor Angelov (Bulgaria), Violeta Angelova (Bulgaria).  
Photographers
Violeta Angelova
The torch has travelled 1.0 km from Sofia to Rome.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all