Март 17, 2023 Live from the road

Sofia

Reported by Violeta Angelova 1.0 km

On March 17, the Peace Run team visited the ARTIS school in Sofia. The occasion was a wonderful idea that we discussed during the Peace Week in 2022, namely a donation of "Fountain of Art" paintings.

На 17 март отбора на Пробега на мира посети училище АРТИС в гр. София. Повода бе една прекрасна идея която обсъдихме по време на Седмица на мира през 2022 година, а именно дарение на картини “Фонтан на изкуството”.

ARTIS is a school where art is valued in all its dimensions and forms. After our meeting in September 2022, we were happy that very soon we had the opportunity to visit the school again – and this time leave a lasting memory for all current and future students.

АРТИС е училище, в което изкуството е ценено във всичките му измерения и форми. След срещата ни през септември 2022 година, се радваме, че съвсем скоро отново имахме възможността да посетим училището и този път да оставим траен спомен за всички настоящи и бъдещи ученици.

At a special ceremony, each class received a gift – a framed painting of the founder of the Peace Run. Sri Chinmoy calls his art “Jharna Kala” (Fountain of Art).

На специална церемония учениците от всеки клас получиха подарък - картина от изкуството на основателя на Пробега на мира. Шри Чинмой нарича своето изкуство Джарна Кала (Фонтан на изкуството).

The children had the opportunity to choose a picture for their classroom. After all the classes did it, inspired by the beautiful paintings and energizing colors, we applied the artist's painting technique. With special sponges and spontaneous color combinations, each child had the opportunity to paint their Jharna Kala picture, at the background of inspiring music. The topic was "Happiness", in connection with the upcoming International Day of Happiness, proclaimed by the United Nations, which is celebrated every year on March 20.

Децата имаха възможност да изберат картина за своята класна стая. След като всички класове се изредиха, вдъхновени от красивите творби и зареждащи цветове, приложихме техниката на рисуване на автора. Със специални гъби и спонтанно комбиниране на цветовете всяко дете имаше възможност да нарисува своята картина Джарна Кала на фона на вдъхновяваща музика. Темата беше “Щастие” – във връзка с предстоящото честване на международния ден на щастието, който по инициатива на ООН се отбелязва всяка година на 20-ти март.

Torch carried by
Darina Staykova (Bulgaria), Hrishikesh Karov (Bulgaria), Nicole Delcheva (Bulgaria), Nivedak Corradini (Italy), Todor Angelov (Bulgaria), Violeta Angelova (Bulgaria).  
Photographers
Hrishikesh Karov
The torch has travelled 1.0 km in Sofia.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all