Sept. 24, 2023 Live from the road

Pazardzhik

Reported by Violeta Angelova 1.0 km

At a solemn ceremony in the “Garden of the World”, in the presence of the legendary Carl Lewis and Hristo Stoichkov, the best Bulgarian track and field athlete Ivet Lalova, the favorite of volleyball fans - the Heber libero Teodor Salparov, the journalist Elena Yaramova and the director of the Infectious Diseases Department at MBAL-Pazardzhik and doctor of the year for 2020, Assoc. Dr. Maria Pishmisheva, were awarded the "The Peace Run Honorary Torchbearer" award.

На тържествена церемония в Градините на света в присъствието на легендарните Карл Люис и Христо Стоичков с наградата „Почетен факлоносец на мира“ бяха удостоени най-добрата българска лекоатлетката Ивет Лалова, любимецът на волейболните фенове - либерото на Хебър Теодор Салпаров, журналистът Елена Яръмова и директора на Инфекциозно отделение в МБАЛ-Пазарджик и лекар на годината за 2020 година доц. д-р Мария Пишмишева.

A warm welcome from the mayor of Pazardzhik.

Топло посрещане от кмета на град Пазарджик.

The prize is a symbol of humanity's universal aspiration for a world of peace and understanding. Let us recall that Carl Lewis and Hristo Stoichkov are Honorary Torchbearers and Ambassadors of the Peace Run. The new Torchbearers pledge their talent and energy to proclaim peace worldwide.

Наградата е символ на всеобщия стремеж на човечеството към свят на мир и разбирателство. Да припомним, че Карл Люис и Христо Стоичков са почетни факлоносци и Посланици на Пробега на мира. Новите факлоносци се задължават чрез своите талант и енергия да прокламират мира по целия свят.

Traditional Bulgarian dance group "Chudesia".

Традиционно българско хоро от танцов състав "Чудесия".

The Peace Run was introduced by Salil Wilson the Executive Director of the Peace Run which included international runners from America, Switzerland, Austria, Serbia, Macedonia, Ukraine and Bulgaria.

Пробегът на мира бе представен от Салил Уилсън - изпълнителния директор на Пробега на мира, който включваше международни бегачи от Америка, Швейцария, Австрия, Сърбия, Македония, Украйна и България.

The team sang its anthem, and after that everyone watched with interest the video presenting the Peace Run over the years.

Отборът изпя своя химн, а всички гледаха с интерес видеото представящо Пробега на мира през годините.

Before presenting the awards, Carl Lewis and Stoichkov also shared their thoughts on peace.

Преди да връчат наградите наградите, Карл Люис и Стоичков също споделиха своите мисли за мир.

Sudhahota Carl Lewis said: "Thank you for being here and having me here. Remember when Sri Chinmoy spoke of peace and his wonderful Peace Run, with such an incredible idea and an idea of time. And as the torch has touched so many people around the world, is even more important now that we speak of peace. And as all of you know, peace is something that does not just happen - we have to work to have peace. So, continue to spread the message, be an inspiration for peace, show how you can make a difference, and we will one day have one overall peace together. Thank you!"

Шудахота Карл Люис каза: "Благодаря ви, че ме поканихте и че дойдохте. Спомнете си, думите на Шри Чинмой за мира и неговият прекрасен Пробег на мира, в който е заложена такава невероятна идея, идея прогресираща във времето. И сега, след като факелът е докоснал толкова много хора по света, е още по-важно да говорим за мира. И както всички знаете, мирът не е нещо, което се случва от само себе си - трябва да работим, за да го постигнем. Така че, продължавайте да разпространявате посланието, бъдете вдъхновение за мир, покажете, че сте способни нещо да измените и един ден всички заедно ще постигнем един всеобщ мир. Благодаря ви!"

"When we are united, no one can defeat us. I believe in goodness and peace," stated Hristo Stoichkov with conviction.

"Когато сме обединени, няма кой да ни победи. Вярвам в доброто и в мира", убедено заяви и Христо Стоичков.

Watch videos of future honorary torchbearers.

Гледане на видеа за бъдещите почетни факлоносци.

Ivet Lalova watches the presentation video for her prepared by the Peace Run.

Ивет Лалова гледа представяващото видео за нея изготвено от Пробега на мира.

Video about Ivet Lalova with English subtitles.

Видео за Ивет Лалова с английски субтитри.

Ivet Lalova excitedly commented: "Thanks to sports, I saw a lot of this world. And there was no corner or place in it where the people did not know his name and did not know Bulgaria. Carl Lewis - icon of my favorite sport – track and fields. 24 years ago, I found out that he was coming to Bulgaria to shoot a film. Of course I did my best, luckily I had friends who worked in Boyana and I had to take a picture with him by all means. We took this picture, my friends printed it huge size. He was kind enough to sign it, and that picture stayed on the wall in my parents' house throughout my career. In this picture, I have such big eyes. And that is the most wonderful thing about sports. When the little ones look up to the big ones, take the high road, having no idea how far they can go. Thank you!"

Ивет Лалова с вълнение коментира: "Благодарение на спорта видях много от този свят. И нямаше кътче и място в него където да не знаеха неговото име и да не знаеха България. Карл Люис - икона на моя любим спорт - леката атлетика. Преди цели 24 години аз разбрах, че той ще идва в България да снима филм. Разбира се направих всичко възможно, за щастие имах приятели които работеха в Бояна и трябваше по всякакъв начин да си направя снимка с него. Направихме тази снимка, моите приятели я направиха в огромен размер. Той беше така добър да я подпише и тази снимка остана на стената в жилището на моите родители през цялата ми кариера. На тази снимка аз съм с ето толкова големи очи. И именно ето това е най-прекрасното нещо на спорта. Малките да гледат към големите, да тръгват по големия път, без да имат представа колко далече могат да стигнат. Благодаря ви!"

The volleyball player Teodor Salparov was also excited: "Thanks to everyone. It is a great honor for me to be awarded in such a grandiose project, which is on a global scale, not only in Bulgaria. This once again shows the creativity of Mr. Todor Popov - the mayor of the city of Pazardzhik and all the people , who are organizers at top level. Worthy of respect, because I see this efforts as an example in volleyball and sports for three years now. But such a grandiose project, on a global scale, with people invited like Hristo Stoychkov, who is family friend of mine and I know how involved and seached around the world he is, for such spectacular projects, to be here is a great respect and an appreciation, in particular to the mayor of the city and municipality of Pazardzhik, because nowadays there are rarely cities that do unique things like this. Thank you once more. It’s an honor to be awarded by Carl Lewis, who I watched as a child on TV at the world olympics."

Волейболистът Теодор Салпаров също бе развълнуван: "Теодор Салпаров сподели: "Благодаря на всички. За мен е голяма чест да бъда награден в един грандиозен проект, който е в световен мащаб не само в България. Това за пореден път показва креативността на господин Тодор Попов – кмет на град Пазарджик и всички хора, които умеят да правят организация на топ ниво. Достойно за уважение, защото го виждам като пример във волейбола и спорта вече трета година. Но такъв грандиозен проект, в световен мащаб, с хора поканени като Христо Стойчков, който ми е семеен приятел и знам колко е ангажиран и дърпан по света, за такива грандиозни проекти, да бъде тук е голямо уважение и една признателност, в частност към кмета на града и община Пазарджик, защото в днешно време рядко има градове, които правят такива уникални неща. Още един път благодаря. Уважение за това, че бях награден от Карл Люис, който съм го гледал като дете по телевизията на световни олимпийски игри."

Video about Teodor Salparov with English subtitles.

Видео за Теодор Салпаров с английски субтитри.

Video about Elena Yaramova with English subtitles.

Видео за Елена Яръмова с английски субтитри.

Elena Yaramova shared: "Thank you from the bottom of my heart for this award. I am extremely honored to receive it from these great individuals with huge hearts. Thank you! I have no words to describe my emotion. The most important thing is to live in peace and harmony with ourselves and the people around us. We all want our children to live in a better world. A world with better examples like all these great personalities who are here among us today. I was also very excited by Ivet Lalova's visit card after seeing footages with my colleagues and friends from BTV. Our careers progress together. It is an honor for me to receive this recognition from persons with huge hearts like Carl Lewis and Hristo Stoichkov. It is a great honor for me. I dedicate this medal to my grandfather because he is one of the best people I know and I am happy to have grown up with him. I hope that with the documentary series "Rising Stars" I will have the chance to tell more and more stories about the talented Bulgarian children, who are a good example. A good example are the young people from the "Catch the Rainbow" Association. They are great! Hug you! Keep up the good work! All these children, chasing their dreams, make the world around us better and us better people."

Елена Яръмова сподели: „Благодаря от сърце за това отличие. За мен е изключителна чест да го получа от тези велики личности с огромни сърца. Благодаря ви! Нямам думи, с които да опиша моята емоция. Най-важното е да живеем в мир и хармония със себе си и с хората около нас. Всички ние искаме децата ни да живеят в по-добър свят. Свят с по-добри примери като всички тези велики личности, които днес са тук сред нас. Развълнувах се много и от визитката на Ивет Лалова, като видях кадрите с колегите и приятелите ми от БТВ. Нашите кариери се развиват заедно. За мен е чест да получа това признание от личности с огромни сърца като Карл Люис и Христо Стоичков. За мен е огромна чест. Посвещавам този медал на моя дядо, защото е един от най-добрите хора, които познавам и съм щастлива, че съм израснала с него. Надявам се с документалната поредица “Изгряващи звезди” да имам шанса да разкажа все повече истории на талантливите български деца, които са добрият пример. Добрият пример са и младежите от Асоциация “Докосни дъгата”. Страхотни са! Прегръщам ви! Продължавайте все така! Всички тези деца, преследвайки мечтите си, правят света около нас по-добър, а нас по-добри хора.”

Video about Dr. Pishmisheva with English subtitles.

Видео за Д-р Пишмишева с английски субтитри.

Assoc. Dr. Maria Pishmisheva has over 30 years of professional experience as a doctor. She became involved in volunteering after the earthquake in Turkey in 1999. Since 2013, she has been the director of the Infectious Diseases Department of MBAL-Pazardzhik, author and co-author of over 80 scientific works in Bulgarian and foreign specialized publications, participated in a number of scientific forums, nominated for "Doctor of the year" from the Bulgarian Medical Association (BLS) for 2016 and 2020, recipient of an honorary badge from the President of the Republic of Bulgaria and a diploma for special merits of public significance from the Pazardzhik Municipality.

Доц.-д-р Мария Пишмишева има над 30-годишен професионален стаж като лекар. Включва се в доброволчества след земетресението в Турция през 1999 г. От 2013 е началник на Инфекциозно отделение на МБАЛ-Пазарджик, автор и съавтор над 80 научни труди в български и чужди специализирани издания издание, участва в редица научни форуми, номинирана за „Лекар на годината“ от БЛС за 2016 и 2020 г., носител на почетен знак от президента на РБългария и диплом за особени заслуги с обществена значимост от Община Пазарджик.

Prof. Pishmisheva: "I don't like the world we live in - a world of fast speeds, virtual communication and questionable values, but there are initiatives that give me hope and the Peace Run is one of them. I am extremely honored to receive the Peace Torch from two world-renowned athletes. One has been named the athlete of the century by the International Olympic Committee. (turns to Carl Lewis) ‚Dear Carl Lewis, it is a great honor to meet the sportsman of the century. Respect.’ The other - Hristo Stoichkov, I think that whatever I say won’t be enough. There is a place for him in every Bulgarian and not only Bulgarian heart. I thank Mr. Stoychkov that everywhere in the world he always leaves Bulgarians. Thank you! I thank the municipality of Pazardzhik for the nomination, in the person to Mr. Popov, I accept it with excitement and responsibility. We all know that peace is not just the absence of war, but much more. Peace is love, peace is harmony, peace is good deeds that we must do every day. In his interviews, Carl Lewis often says, “I have always strived for perfection. I don't know if we will reach it, but I am sure we can approach it if the road we walk is paved with good deeds.” Be healthy, smile more, be an example for your children, grandchildren and together we will make this world better."

Доц. Пишмишева "Не харесвам света, в който живеем – свят на бързи скорости, на виртуално общуване и на съмнителни ценности, но има инициативи, които ме обнадеждават и Пробегът на мира е една от тях. За мен е изключителна чест да получа Факела на мира от двама световно известни спортисти. Единият е обявен от Международния олимпийски комитет за спортист на века. (обръща се към Карл Люис на английски) Скъпи Карл Люис, за мен е огромна чест да срещна спортиста на века. Моите уважения. Другият – Христо Стойчков, мисля, че каквото и да кажа няма да е достатъчно. Във всяко българско и не само българско сърце има място за него. Благодаря на господин Стойчков, че навсякъде по света той винаги оставя българи. Благодаря ви! Благодаря на община Пазарджик за номинацията, пряко в лицето на господин Попов, приемам я с вълнение и с отговорност. Всички знаем, че мирът не е само отсъствие на война, а много повече. Мирът е любов, мирът е хармония, мирът е добри дела, които трябва да вършим всеки ден. В свои интервюта Карл Люис често казва “Винаги съм се стремял към съвършенство. Не знам дали ще го достигнем, но съм сигурен, че можем да се приближим към него, ако пътя, по който вървим е покрит с добри дела.” Бъдете здрави, усмихвайте се повече, бъдете пример за децата, внуците си и всички заедно ще направим този свят по-добър."

The Torchbearers were also greeted by Mayor Todor Popov and together with him they lined up for a photo in front of the Eternal Peace Flame, kindled  yesterday in the “Garden of the World”.

Факлоносците бяха поздравени и от кмета Тодор Попов и заедно с него се наредиха за снимка пред Вечния пламък на мира, запален вчера в “Градината на света”.

Live on TV.

Предаване на живо по телевизията.

Torch carried by
Andrey Stefanov (Bulgaria), Baridhi Yonchev (Bulgaria), Deeptaksha Mihaylov (Bulgaria), Diana Mihaylova (Bulgaria), Girinandini Kostadinova (Bulgaria), Giriraja Kostadinov (Bulgaria), Heinz Heer (Switzerland), Hrishikesh Karov (Bulgaria), Kalin Staykov (Bulgaria), Krasimira Todorova (Bulgaria), Local runners (Bulgaria), Marin Nenov (Bulgaria), Minvati Adzhatova (Bulgaria), Mitra Yakovski (Bulgaria), Narmada Heer (Switzerland), Nicole Delcheva (Bulgaria), Pushkar Müllauer (Switzerland), Salil Wilson (Australia), Smarana Puntigam (Austria), Todor Angelov (Bulgaria), Todor Dimitrov (Bulgaria), Varenya Gagova (Bulgaria), Varunavi Klabníková (Slovakia), Violeta Angelova (Bulgaria), Yasen Misiaczuk (Bulgaria), Yuliana Todorova (Bulgaria), Yuvana Valev (Bulgaria).  
Photographers
Hrishikesh Karov
The torch has travelled 1.0 km in Pazardzhik.

Latest reports from Bulgaria - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all