Czech Republic 14 June: Telc - Trebic

Rolling hills and more cute towns

Many thanks to hotel Anton for supporting the Peace Run team.

Naší díky patří hotelu Antoň za podporu našeho týmu.

Our morning program took place at the main square of Telc.

Náš ranní program se odehrával na náměstí v Telči.

Playful children performance about a jungle and its inhabitants.

Nápadité dětské vystoupení o džungli a jejích obyvatelích.

Then it was our girls' turn to entertain.

Pak byla řada na našich dívkách.

Mayor of Telc is a very warmhearted man.

Starosta Telče je velmi vřelý člověk.

We appreciate very much when kids put their energy into something related to peace. In this case, they took their time to create these paintings to present them to our team.

Oceňujeme velmi, pokud děti vloží svou energii do něčeho spojeného s mírem. V tomto případě vytvořily tyto kresby, aby je pak mohly darovat našemu týmu.

Mayor of Telc.

Starosta Telče.

Getting stamps on Peace Run "passports". Probably can't be used at the airports.

Razítka na "pasy" Mírového běhu. Nejspíš by je ovšem na letišti nepřijali.

Something for the upcoming journey today.

Něco na zub na cestu.

Once again we're alone in the serene nature.

A znovu jsme sami v tichu krajiny.

Gathering in Trest.

Setkání v Třešti.

Don't worry, this is just a comedy scene.

Nebojte, nebolí to, je to jen divadlo.

Mr. Mayor passing the torch and his wishes.

Starosta Třeště předává pochodeň a svá mírová přání.

Several very interesting dance performances.

Následovalo několik nápaditých tanečních vystoupení.

And then running around the square.

A poté běh kolem náměstí.

Thank you Trest!

Děkujeme Třešti!

Often we don't have time for lunch, so we just hunch and munch and run.

Často nemáme na oběd čas, tak to zvládneme doslova za běhu.

And here Stonarov locals await us equipped with home-made flags.

A to už nás Stonařovští očekávají s vyrobenými vlaječkami.

As an introduction, we were treated with a song or two, and very clear voices.

Na úvod pěvci a pěvkyně zapěli, s velmi čistými hlasy.

Each of us received a flag of his or her favourite country.

Každý jsme dostali vlajku své oblíbené země.

And a home-made medals from clay.

A ručně vyroubenou medaili z hlíny.

Mr. Mayor officially receiving the Peace Torch.

Starosta Stonařova oficiálně za město přijímá Mírovou pochodeň.

The locals.

Místňáci Stonařováci se starostou.

Thank you Stonarov for an enthusiastic meeting!

Děkujeme Stonařovu za nadšené přijetí!

Near the main square we have planted together a Peace Tree.

Poblíž náměstí jsme společnými silami zasadili Mírový strom.

Stonarov is proud to be a place where one of the world's rarest meteorites landed at the beginning of 19th century and it sparked interest in asteroids study.

Stonařov se pyšní tím, že je místem, kde na začátku 19. století přistálo několik velmi vzácných meteoritů a to vedlo k počátkům výzkumu meteoritů ve světovém měřítku.

Even the kindergarten is proficient in running in Stonarov.

Dokonce i mateřská školka je velmi zdatná v běhu.

Arriving at Brtnice.

Dorazili jsme do Brtnice.

A loud welcome!

Hlasité uvítání.

The program was started by a sweet performance of younger girls.

Program začal milým vystoupením mladších dívek.

Mayor of Brtnice.

Starostka Brtnice.

Around the world.

Kolem světa.

A local resident.

Místní obyvatel.

And it's time to move on.

A je na čase se vydat dál.

In Okrisky the athletic club came together to meet us even though it was a hot summer afternoon.

V Okříškách na stadionu se sešel atletický klub, aby nás přivítal, přestože bylo odpoledne už dost parno.

Aerobic dance performance.

Aerobic taneční vystoupení.

Before we toke off together with everyone involved (everybody is an athlete here after all), one quick photo.

Předtím, než se všichni společně vydáme dál (konec konců, zde jsou jen samí atleti), jedna rychlá povinná fotka.

Soon enough we enter Trebic chateau through the main gate.

Brzy nato vbíháme hlavní branou do Třebíčského zámku.

The chateau and the accompanying cathedral is in the UNESCO heritage programme.

Zámek a přilehlá katedrála patří do seznamu UNESCO.

Mayor of Trebic has welcomed us right at the chateau.

Starosta Třebíče nás přijal přímo na zámku.

And few more shots of Trebic at the end of today's report.

A nakonec pár fotek z Třebíče, jehož staré město patří také do seznamu UNESCO.