Čer. 20, 2019 Live from the road

Frýdek Místek - Valašské Meziříčí

Reported by Andrej Višněvský, Emanuels Putans 51.0 km

Peace Runners started the day in a town Frýdek Místek where they were greeted by some 400 children in primary school "Osmiška"

Den jsme zahájili v základní škole Osmiška ve Frýdku Místku, kde na nás čekalo kolem 400 dětí.

Children are eager to find out were the runners are coming from...

Děti dychtivě hádaly, odkud naši zahraniční běžci pocházejí.

They sung the czech song "Three lemons".

Děti nám zazpívaly píseń Tři citrónky..

There are many words that can describe qualities of peace and one of them is "friendship" :)

Mír lze nazvat i jinými slovy, třeba přátelstvím.

...and now everyone runs around the world...
There is just one rule: no one goes ahead of the torch.

....a ted všichni za pochodní kolem celého světa....
Máme však jedno pravidlo: nikdo nesmí předběhnout pochodeň.

If we have eagerness and willingness, nothing can bind us.

V životě není nepřekonatelné překážky, pokud máme nadšení a silnou vůli.

The teacher of school Osmiška receiving the Certificate of appreciation.

Paní učitelka ZŠ Osmiška obdržela pro svoji školu Děkovný list.

Somewhere in the middle of the road between Frýdek Místek and Pálkovice was passed on peace torch. In the picture are teachers of physical education and students of both schools.

Na cestě mezi Frýdkem Místkem a Pálkovicemi došlo k předávce mírové pochodně. Na společné fotografii jsou učitelé tělesné výchovy a žáci obou škol.

Peace Run accompanied by the local runners is fast approaching village Pálkovice.

A už se blížíme do obce Pálkovice, do které nás doprovázejí místní běžci.

Apaguha is showing to the children how a relay run works...

Apaguha právě ukazuje dětem, jak pochodeň hoří.

These children are also interested in origins of the Peace Runners. We must say that children are very polite because they raise their hands before giving an answer :)

Tyto děti z Pálkovic byly natolik dychtivé znát odkud naši běžci pocházejí. Musíme říci, že byly velmi dobře vychované, protože nevykřikovaly a na odpověď se vždy přihlásily.

This is friendship, harmony and cooperation :)

Toto je ukázka přátelství, harmonie a spolupráce :)

Each and every one of us has a heart, just sometimes we forget that it exists...

Všichni máme srdce, jen občas na něho zapomínáme...

Running around the world and giving "hi fives" to America...

Běh kolem celého světa a plácnutí si se zástupci kontinentu z Ameriky.

Spectacular hills of Beskydy...

A už se před námi zvedají krásné Beskydské vrchy.

Running towards a new goal... Kozlovice, here we come!

Běh do dalšího cíle...obce Kozlovice, právě přibíháme!

This is how much Kozlovice was waiting for the Peace Run...

A tady vidíme, jak byla obec Kozlovice na náš příchod velmi dobře připravená...

...they were welcoming with songs as well.

...přivítali nás také písní.

Help comes when there is peace and solidarity :)

Pomoc přichází, když existuje mír a sounáležitost :)

The mayor of Palkovice Jaroslav Tomka receiving the Peace Torch...

Starosta Pálkovic pan Jaroslav Tomka právě převzal mírovou pochodeň...

...border control...

...hraniční kontrola...

Mayor Jaroslav Tomka and Jiří Drus, assistent of the headmaster of primary school of Kozlovice receiving the Certificate of Appreciation...

Starosta Jaroslav Tomka a zástupce ředitele Základní školy Kozlovice Jiří Drus obdrželi Děkovné listy pro svoji obec a školu...

Running in this wonderfull nature is without effort.

Běhání v této překrásné přírodě nestojí žádnou námahu.

And now we are arriving to the town Kopřivnice, which is the town where accomplished Czech runner Emil Zatopek was born!

A už se blížíme do města Kopřivnice, které je rodištěm vynikajícího běžce Emila Zátopka!

The children of Emil Zatopek Primary school show us their running skills. They run so fast, that some members of the Peace Run cannot keep up with them!

Děti ze základní školy Emila Zátopka prokázaly svoje běžecké schopnosti. Běžely velmi rychle, až někteří členové mírového běhu jim přestávali stačit!

Miroslav Kopečný, the mayor of Kopřivnice (in the middle) receiving the Peace Torch and the Certificate of Appreciation.

Ing. Miroslav Kopečný, starosta Kopřivnic (uprostřed) přebírá mírovou pochodeň a Děkovný list s podpisy všech běžců mírového běhu.

...this is definitely not peace!

...toto určitě není mír!

Joy, joy, joy... :)

Radost, radost, radost... :)

Representative of the Alšova Primary School receiving the Certificate of Appreciation...

Pedagogický zástupce Základní školy Alšova přebírá ocenění za zapojení školy do Mírového běhu...

Headmaster of the Emil Zatopek Primary School MS Jan Mužík receiving the Certificate of Appreciation.

Ředitel Základní školy Emila Zátopka Mgr. Jan Mužík přebírá Děkovný list Mírového běhu.

Emil Zatopek himself holding the Torch...

Emil zátopek držící mírovou pochodeň...

Afternoon we had some free time for visiting Museum of cars Tatra in Kopřivnice.

Odpoledne jsme měli čas navštívit Muzeum automobilové značky Tatra v Kopřivnici.

Evening storms do not reach us.

Večerní bouřky nás ale nedostihly.

Torch carried by
Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Batzaya Purev (Mongolia), Devashishu Torpy (Great Britain), Emanuels Putans (Latvia), Janusz Wiewior (Poland), Jatnaban Sinilaine (Finland), Josef Sverma (Czech Republic), Oleksii Sykal (Ukraine), Ondřej Mocný (Czech Republic), Padyatra Komak (Slovakia), Pathik Kozub (Czech Republic), Shaivya Rubczynska (Poland), Surangana Fron (Poland), Tatyana Troyanovich (Ukraine), Vladyslav Bilokryl (Ukraine), Zuzana Rybková (Czech Republic).  
Photographers
Apaguha Vesely, Vladyslav Bilokryl
The torch has travelled 51.0 km from Frýdek Místek to Valašské Meziříčí.

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all