Čer. 21, 2019 Reportáže z trasy

Valašské Meziříčí - Zlín

Zapsal/a Andrej Višněvský, Emanuels Putans 57.0 km

Watch this video from ceremony in Valasske Mezirici!

Podívejte se na video z ceremonie ve Valašském meziříčí!

In the morning in Primary School "Krizna" we were greeted and welcomed by children from different schools of Valasskem Mezirici area.

Dnes začínáme v ZŠ Křižná ve Valašském Meziříčí, kde za námi přišly děti i z dalších škol města.

Children of different ages were looking for peace inside themselves. We say: Peace begins with me.

Děti různého věku hledají mír uvnitř svého srdce. Jak říkáme: Mír začíná u mě.

It is obvious that this boy doesn't want to share the torch... and not even the microphone...

Je zřejmé že tento kluk nechce sdílet pochodeň...a dokonce ani mikrofon...

Talented girls were performing on djembe... they definitely gave everybody a lot of fun.

Talentovaná děvčata vystoupila na africké bubny djembe... rozhodně daly každému mnoho radosti.

Brotherhood :)

Bratrství :)

Headmaster of the Primary School Krizna, Milena Medkova, expressed her fondness to the idea of the Peace Run and her hopes for better world...

Ředitelka Základní školy Křižná ve Valašském Meziříčí Milena Medková, vyjádřila náklonnost myšlence Mírového běhu a naději v lepší svět...

Running gives us pure joy!

Běh nám dává čirou radost!

The next ceremony was just 1.5 km away from the town of Valasske Mezirici, so all the children were eager to run all the way there!

Další ceremonii jsme měli jen 1,5 km od Valašského Meziříčí, tak téměř všechny děti byly dychtivé běžet s námi!

Padyatra, our camera operator is looking for the best shots.

Náš akční kameraman Padyatra si hledá nejlepší záběry.

Giving "hi fives" to children from the Primary School "Policna".

Zdravíme děti ze Základní školy Poličná.

This performance was meant to give the Peace Runners the feeling of the local atmosphere... And we did, we certainly did...

Tímto pěveckým vystoupením děti nechaly běžce Mírového běhu pocítit místní atmosféru fólkloru...a skutečně jsme ji cítili...

This is how the Peace Torch makes people shine :)

Mírová pochodeň rozzáří každého :)

...and now everybody look at the photographer and say "peace" (not "cheese")...

...a nyní každý ať se podívá na fotografa a řekne "mír" (ne "sýr")...

Headmaster of Primary School in Policna, Pavla Zilinska, receiving Certificate of appreciation and artwork of Sri Chinmoy with gratitude.

Ředitelka Základní školy Poličná, Pavla Žilinská, obdržela Děkovný list a obraz Sri Chinmoye s názvem "Tolerance"

Little physical exercise on our another song "World Harmony Run".

Malé fyzické cvičení na naši další píseň "World Harmony Run".

Majestic Beskyd mountains...

Majestátní pohoří Beskydy...

The most heartfelt welcome to village Branky.

V obci Branky jsme dostali nejsrdečnější přivítání místních školáků a obyvatel.

The best runner of the Branky Primary School showing the Peace Runners way to the school playground...

Nejlepší běžec Základní školy Branky převzal pochodeň a vedl běžce Mírového běhu na školní hřiště...

...and who wants to play a game? :)

...a kdo si chce zahrát hru? :)

...peace...

...mír...

From the left: Mayor of Branky village receiving the Torch and saying words of gratitude; headmaster of Branky Primary School Lenka Kajabova.

Vlevo: Starosta obce Branky držící pochodeň vyjadřující slova vděčnosti; vpravo: ředitelka Základní školy Branky paní Lenka Kajabová.

Running on the grilled roads of Czech Republic...

Běhání po rozpálené silnici v Česku...

These girls saw the Peace Run going towards Bystrice pod Hostynem and were inspired to join the Peace Runners....

Tato děvčata uviděla Mírový běh směřující k Bystřici pod Hostýnem a byla inspirovaná se k nám přidat...

The Peace Run arrived just on time for the celebration of the 60th anniversary of the Primary school "Bratrstvi Cechu a Slovaku"!

Mírový běh přiběhl do Základní školy Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem zrovna ve chvíli, kdy škola slavila 60. výročí svého založení.

Deputy Mayor of Bystrice Pod Hostynem, Jiří Ott, is running with Peace torch on the stage.

Místostarosta Bystřice pod Hostýnem Jiří Ott běží s pochodní na pódiu.

And then Michal Zicháček, the headmaster of the school, took over the Torch...

A poté Michal Zicháček, který je ředitelem školy, převzal pochodeň...

Who felt the peace in the heart? Almost everybody.

Kdo cítil mír ve svém srdci? Téměř každý.

Children know very well, what is not peace... that means a good future for the world.

Děti vědí moc dobře, co není mír... to je dobré znamení pro budoucnost světa.

...was this torch REALLY in the space station?

...byla tato pochodeň OPRAVDU na vesmírné stanici?

We asked whether there is anyone who would like to sing a song for us, and this girl corageously came and performed the most beautiful song...

Zeptali jsme se, zdali je někdo, kdo by chtěl zazpívat něco pro nás, a jedna odvážná dívka přišla a zazpívala nádhernou písničku...

These boys are very strong - they ran 7KM with us, and then they ran 7KM back to their school!!!

Tito kluci jsou velmi silní - běželi 7 kilometrů s námi, a potom zase 7 km zpět do školy!!!

The last ceremony was in Zoo Lesna close to Zlin. Marketing director Romana Bujáčková took over the Torch and led the Peace Runners to the very heart of the Zoo.

Poslední ceremonie byla v Zoo Lešná blízko Zlína. Marketingová vedoucí Zoo Romana Bujáčková převzala pochodeň a vedla běžce do samého srdce Zoo.

We planted a peace tree and after that we came to know that it is a very rare occasion that someone donates a tree to the zoo...

Zasadili jsme Mírový strom a poté jsme se dozvěděli, že je to velmi vzácná událost darovat strom do Zoo...protože lidé obvykle podporují zvířátka.

We had some time to feed rays...

Měli jsme trochu času nakrmit rejnoky...

...and to see interesting animals...

...a vidět zajímavá zvířata...

This is the last 7KM run to Zlin with local runners: Lenka, Eva and Pepa. Pepa had run with Peace Run when he was learning in primary school 15 years ago.

Toto je posledních 7 KM běhu do Zlína s místními běžci: Lenka, Eva a Pepa. Pepa zažil Mírový běh jako malý kluk na základní škole před 15 lety.

Beatiful village Stipa close to Zlin...

Krásná obec Štípa u Zlína...

Členové týmu
Abhejali Bernardová (Czech Republic), Andrea Malíšková (Czech Republic), Andrej Višněvský (Czech Republic), Anusobhini Rabensová (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Batzaya Purev (Mongolia), Devashishu Torpy (Great Britain), Emanuels Putans (Latvia), Janusz Wiewior (Poland), Jatnaban Sinilaine (Finland), Josef Sverma (Czech Republic), Oleksii Sykal (Ukraine), Padyatra Komak (Slovakia), Shaivya Rubczynska (Poland), Surangana Fron (Poland), Tatyana Troyanovich (Ukraine), Vladyslav Bilokryl (Ukraine), Zuzana Rybková (Czech Republic).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Vladyslav Bilokryl
Uběhli jsme s pochodní 57.0 km z Valašské Meziříčí do Zlín.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše