Čer. 23, 2019 Live from the road

Prostějov - Moravská Třebová

Reported by Andrej Višněvský, Emanuels Putans 52.0 km

Today you will see, what we do, when we finish run and start cleaning :)

Dnes se dozvíte, co děláme když skončí běhání a začne uklízení :)

Good morning, Prostejov! We are greeted and welcomed at the Prostejov town hall by the mayor of the town, Jan Krchnavy.

Dobré ráno z Prostějova! Vřele jsme byli přivítáni náměstkem primátora města Přostějov panem Janem Krchňavým.

Torch is officially passed to the town of Prostejov!

Pochodeň je oficiálně předána městu Prostějov!

Giving "hi fives" to the Peace Runners!

Pan Krchňavý si osobně plácnul s Mírovými běžci!

One picture in front of the most beautiful town hall in Czech Republic.

Společná fotografie před jednou z nejkrásnějších radnic v České republice.

Certificate of Appreciation is given to the town of Prostejov!

Děkovný list předán městu Prostějov za účast v Mírovém běhu!

Mayor kindly invited us in the town hall to show us what it looks like from inside. Here we are in ceremony hall...

Náměstek primátora nás poté pozval dovnitř radnice si prohlédnout obřadní síň.

Behold! Shaivya is becoming the new mayor!

Hle! Shaivya se stává novým primátorem!

Bidding farewell to Polish runners...

Rozloučení s běžkyněmi z Polska...

Local marathon club showing us the way to the village Kostelec na Hane!

Místní maratonský klub nás provádí po cyklostezce směrem na Kostelec na Hané.

Refreshment station: water, fruits and oil for the torch...and we can continue.

Občerstvovací stanice: voda, ovoce a olej pro pochodeň...a můžeme pokračovat.

Frantisek Horak, the mayor of the village Kostelec na Hane has come to guide us to the very heart of the village. He is also very good runner.

Velmi srdečně nás přivítal starosta obce Kostelec na Hané František Horák, který je mimochodem také vynikající běžec.

...and who is from Czech Republic...?

...a kdo je tady z Česka...?

The village, Kostelec na Hane is receiving the Certificate of Appreciation.

Také Kostelci na Hané byl udělen Děkovný list Mírového běhu.

...and one picture with small but strong runner.

...a jedna fotka s malým silným běžcem.

Mayor is leading us on our way to Konice!

Starosta nás už vede od svého úřadu směrem na Konice.

On our way we could see beautiful poppy field, which is blossoming in this time.

Po cestě jsme viděli krásné makové pole, které zrovna kvete.

...so we run through the field.

....tak jsme přes něho běželi.

...square in Konice village!

...a už jsme v Konicích na náměstí!

We are passing the torch to the mayor of Konice Michal Obrusnik.

Předáváme pochodeň panu starostovi Michalu Obrusníkovi.

Michal Obrusnik, the mayor of Konice, receiving the Certificate of Appreciation.

Michal Obrusník, starosta Konic obdržel pro svoji obec Děkovný list.

That is a strong wish for peace, that's for sure!

To bude velmi silné přání pro mír, jsem si jist!

Peace runners were invited to "Muzeum řemesel" where many interesting things are exhibited, including the world's biggest collection of axes (as approved by Guiness World Records)!

Míroví běžci byli pozváni do Muzea řemesel, kde bylo mnoho velmi zajímavých věcí, jako třeba největší sbírka seker, která je zapsaná do Guinessovy knihy rekordů!

"Wow, what is this axe used for?"

Wow, na co se tyto sekery používají?

...here is the proof...

...tady je odpověď...

We could see authentic folk costume from this region "Hana" - in the middle.

Mohli jsme vidět i pravý hanácký kroj - uprostřed

The biggest axe of the collection!

Největší sekera z celé sbírky!

Peace Run was invited to a local festival "Zvackuv festival Konice" and this is a preceding parade.

Mírový běh byl pozván na místní hudební Žváčkův festival Konice, a toto je zahajovací průvod.

Our captain Apaguha on the stage with the mayor is introducing Peace Run.

Náš kapitán Apaguha na pódiu se starostou při uvedení Mírového běhu.

We are singing hymn of Peace Run and hope, that we are singing on tone, especially on the music festival :)

Zpíváme hymnu Mírového běhu a doufáme, že zpíváme čistě, zvláště na hudebním festivalu :)

Peace is valued everywhere...

Míru si ceníme všude na světě...

...just Peace run in Czech Republic :)

...prostě Mírový běh v České republice :)

Short meditation before running...

Kátká meditace před výběhem...

...first steps also with participation of the mayor Michal Obrusnik.

...první kroky i za doprovodu pana starosty Michala Obrusníka.

This lady and her son ran quite a distance with the Peace Run team... By the way this lady is going to participate in 350KM long relay race...!

Tato paní a její syn běží s námi docela velkou vzdálenost....mimochodem chystají se na účast v 350 KM dlouhém štafetovém běhu!

Congratulations and thank you for running with Peace Run!

Blahopřejeme a děkujeme za běh s Mírovým během!

...and now we must run only our team.

...a teď musí běžet už jen náš tým.

...evening descends...

...večer přichází...

Torch carried by
Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Batzaya Purev (Mongolia), Božena Slouková (Czech Republic), Devashishu Torpy (Great Britain), Emanuels Putans (Latvia), Jatnaban Sinilaine (Finland), Josef Sverma (Czech Republic), Karel Bránka (Czech Republic), Milan Javornický (Czech Republic), Nazerke Sadembay (Kazakhstan), Oleksii Sykal (Ukraine), Ondřej Mocný (Czech Republic), Petr Hlava (Czech Republic), Shaivya Rubczynska (Poland), Surangana Fron (Poland), Tatyana Troyanovich (Ukraine), Uddhava Selucky (Czech Republic), Valeriy Bilokryl (Ukraine).  
Photographers
Apaguha Vesely, Valeriy Bilokryl
The torch has travelled 52.0 km from Prostějov to Moravská Třebová.

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all