Čer. 24, 2019 Reportáže z trasy

Moravská Třebová - Hlinsko

Zapsal/a Andrej Višněvský, Emanuels Putans 74.0 km

Quick video of Monday adventures on Peace Run

Rychlé video z pondělního programu zde!

Children asked: "When do you sleep on Peace Run?" Check out the video!

Děti se ptaly: "Kdy spíte na Mírovém běhu?" Podívej se na video!

It is wonderful Monday morning and Peace runners are running to meet children in Moravska Trebova.

Je nádherné pondělní ráno a Míroví běžci právě běží k první ceremonii s dětmi v Moravské Třebové.

"High Five" to everyone!

Plácneme si s každým!

The presentation of Peace Run always starts with a short introduction - why we run around the world with a torch...

Program vždy začínáme krátkým úvodem o tom, proč vlastně běháme po celé zeměkouli s pochodní.

It is very easy to feel the peace...

Cítit mír je jednoduché...

Peace Torch brings joy and friendship.

Mírová pochodeň přináší radost a přátelství.

To hold a torch and make a wish for peace can be an experience to be cherished for a long, long time ... :)

Držet mírovou pochodeň a přát si mírové přání je zážitek na celý život.

On the Peace Run many miracles happen - for example while just being in the main city square you can run through five continents of the world...

Na Mírovém běhu se děje mnoho zázraků - například dokážete na náměstí oběhnout celý svět s Mírovou pochodní...

But even then everything has to be done in an official manner - runners have to get a visa that approves that a continent has been visited...

Ale i poté más být vše provedeno řádným postupem - běžci musí dostat víza ve svých cestovních Mírových pasech do všech kontinentů, které navštíví...

We are giving Certificate of Appreciation to the town Moravska Trebova, deputy mayor Daniela Maixnerova is receiving it.

Udělujeme Děkovný list městu Moravská Třebová, cenu převzala místostarostka paní Ing. Daniela Maixnerová.

Some children ran in spite of being injured recently... What an inspiration!

Některé děti běžely i přesto, že ještě léčí určité zranění. Skvělá insiprace!

From left to right: Ms. Václavková (owner of a wonderful pension where Peace Run stayed night before) and her friend. Peace Run inspired Ms Vaclavkova on the previous day so much that she came to run with us for quite a distance... :)

Zleva: Paní Václavková (majitelka nádherného penzionu, kde Mírový běh přespal poslední noc) a její kamarádka. Mírový běh inspiroval paní Václavkovou natolik, že se rozhodla s námi ráno vyběhnout pár kilometrů... :)

Peace Run arriving at Primary School Hradec nad Svitavou!

Mírový běh přibíhá do Základní školy Hradec nad Svitavou!

Peace Tree :)

Mírový strom :)

"Where am I from?"

"Odkud pocházím?"

Songs came spontaneously!

Pěvecké vystoupení bylo spontánní!

Kamil Pavlis, mayor of Hradec nad Svitavou, receiving the Certificate of Appreciation and... a Peace Run t-shirt!

Starosta Hradce nad Svitavou, pan Kamil Pavliš, právě obdržel Děkovný list a tričko Mírového běhu pro svoji obec!

Representative of the school receiving the Certificate of Appreciation and a drawing with a title "Compassion".

Zástupkyně základní školy obdržela Děkovný list a obrázek s názvem "Soucit" pro svoji školu.

Mayor bidding the farewell!

Starosta se loučí s běžci Mírového běhu!

...Imagine a world without darkness...

...Představ si svět bez temnoty...

Arriving to Primary School Masarykova Policka.

Přibíháme do Základní školy Masarykova Polička v Poličce.

Balavan carrying the torch... and a beautiful smile :)

Balavan držící pochodeň...a s milým úsměvem :)

That's right - it is a praying unicorn!

Je to pravda - modlící se jednorožec!

A lot of fun...!

Mnoho legrace...!

...Peace...

...Mír...

Questions and answers.
The most amusing sequence of questions was:
Child: Do you ever sleep on Peace Run?
Pepino: Yes, we take a nap during the day.
Child: How do you manage to fit beds in the car?
Pepino: ...

Otázky a odpovědi.
Nejzábavnější část otázek byla:
Dítě: A spíte někdy na Mírovém běhu?
Pepino: Ano, občas si zdřímneme během dne v autě.
Dítě: A jak se vám vejde postel do auta?
Pepino: ...

Representative of the school receiving the Certificate of Appreciation.

Zástupce školy získává Děkovný list pro základní školu Masarykova Polička.

Even boxing takes place on the Peace Run...

Dokonce i box se občas vyskytne na Mírovém běhu...

"Let's skip together!"

"Pojďme skákat společně!"

In two weeks there have been quite a few hills that we have been running up, but this was the most difficult one for sure!

V průběhu 2 týdnů jsme potkali docela dost kopců, které jsme vyběhli, ale tento byl jeden z nejtěžších, řekl bych!

Arriving to Hlinsko and passing the Torch to the deputy mayor Zdenek Eis.

Naše cílové město Hlinsko, kam jsme přiběhli. Předáváme pochodeň místostarostovi panu Zdeňku Eis.

Členové týmu
Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Batzaya Purev (Mongolia), Emanuels Putans (Latvia), Jatnaban Sinilaine (Finland), Josef Sverma (Czech Republic), Martin Krpata (Czech Republic), Milan Javornický (Czech Republic), Nazerke Sadembay (Kazakhstan), Oleksii Sykal (Ukraine), Ondřej Mocný (Czech Republic), Tatyana Troyanovich (Ukraine), Uddhava Selucky (Czech Republic), Valeriy Bilokryl (Ukraine).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Valeriy Bilokryl
Uběhli jsme s pochodní 74.0 km z Moravská Třebová do Hlinsko.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše