Čer. 25, 2019 Live from the road

Hlinsko - Kutna Hora

Reported by Andrej Višněvský, Emanuels Putans 72.0 km

We had really nice day, check out this video!

Měli jsme opravdu překrásný den, podívej se na video!

Good morning, Hlinsko Primary School!

Dobré ráno Základní školo v Hlinsku!

Vlada guiding the children in their world-exploration-adventures.

Vláďa (koordinátor dne) vede děti na jejich cestu kolem světa.

Representative of the town Hlinsko receiving the Certificate of Appreciation.

Zástupce města Hlinska obdržel Děkovný list.

Bohumir Nikl, mayor of town Zdirec nad Doubravou receiving the Torch.

Starosta města Ždírec nad Doubravou pan Bohumír Nikl, převzal mírovou pochodeň.

Boom...

Bum...

Torch gives joy to everyone, to big and small :)

Mírová pochodeň dává radost každému, velkým i malým!

Pupils of joint kindergarden/primary school were very, very hospitable.
Peace Run team really felt refreshed and full of energy after this meeting :)

Žáci z mateřské a základní školy nás pohostili nejen ovocem ale i koláčkami.
Tým Mírového běhu velmi ocenil toto občerstvení a doplnění energie :)

Schoolchildren were really eager to meet Peace Run - they had prepared banners and drawn lots of pictures on the peace theme... These pictures will be exhibited around Colosseum in the end of September in a big Peace Run event "Colors of Peace".

Děti byly velmi dychtivé setkat se s Mírovým během - připravily transparenty s nápisy a obrázky symbolizující Mírový běh...Tyto obrázky jsme převzali a pošleme je na výstavu kolem Kolosea v Římě na konci září na velkou ceremonii Mírového běhu s názvem "Barvy Míru".

Mayor receiving the Certificate of Appreciation and representative of joint kindergarden/primary school Zdirec nad Doubravou receiving the Certificate of Appreciation and an artwork by Sri Chinmoy.

Starosta obdržel Děkovný list spolu se zástupci mateřské a základní školy ve Ždírci nad Doubravou. Součástí ocenění je i obraz zakladatele běhu Sri Chinmoye s názvem "Harmonie světa".

Danica and Bazaya will take good care of drawings.

Danica a Bazaya se starají o obrázky.

Deputy mayor of Chotebor, David Safranek, leading Peace Runners to the main square of the city.
Deputy mayor shew a sincere interest about the Peace Run and was participating very enthusiastically.

Místostarosta města Chotěboř David Šafránek vede Mírové běžce na hlavní náměstí. Pan Šafránek měl po cestě mnoho zajímavých dotazů k našemu Mírovému běhu.

We must say that deputy mayor gave a nice, heartfel speech and at the same time has a good sense of humour.

Musíme říct, že místostarosta na začátku ceremonie měl velmi srdečný projev i se smyslem pro humor.

There were quite a few children and teenagers with spots of lipstick on their faces. No one knows why but our guess would be that they were celebrating the end of school year...

Na ceremonii byly děti s otisky rtěnky na tváři. Nikdo nevěděl proč, ale my se domníváme, že slavily konec školního roku...

Happy...!

Radost...!

Boy in the black T-shirt knows geography very well - he (almost on his own) guessed all the countries right.

Chlapec v černém tričku znal zeměpis velmi dobře - dokázal rozeznat téměř všechny národnosti Mírových běžců.

Peace Run, together with children from Vilemov, is running towards joint kindergarden/primary school Vilemov.

Mírový běh společně s dětmi vesnice Vilémov běží k základní škole Vilémov.

Every single dish on the table was prepared by children! The food was so good that we will remember it for a long time :)

Veškeré jídlo na fotce bylo připraveno dětmi! Bylo to tak moc dobré, že na to budeme ještě hodně dlouho vzpomínat! :)

Lenka Homolkova, mayor of village Vilemov, holding the torch and expressing her gratitude.

Starostka obce Vilémov Lenka Homolková, převzala pochodeň a vyjádřila vděčnost.

Children had also prepared a play about animals. It was played during lunch break while everyone was eating. We had a real picknick - there were no chairs, we were sitting on the grass and enjoying the beauty and sweetness of the performance, food and environment in general...

Děti také připravily divadelní hru o zvířátkách. Ta byla představena během servírování oběda. Měli jsme opravdový piknik - seděli jsme na trávě a vychutnávali si velmi roztomilé představení, dokonalé jídlo a prostředí...

Heaven on Earth!

Nebe na zemi!

Children who cooked for the Peace Run also received a Certificate of Appreciation.

Děti, které vařily pro Mírový běh oběd také obdržely Děkovný list.

Chateau Zleby.

Zámek Žleby.

This Chateau has been used for filming two Czech fairy tales: "Nejkrásnější hádanka" and "Královský slib".

Tento zámek byl použit dvakrát pro natočení českých pohádek: "Nejkrásnější hádanka" a "Královský slib".

Mayor of village Zleby, Ludmila Zaklasnikova (in the middle).

Starostka obce Žleby Ludmila Záklasníková (uprostřed).

Peace Runners are escorted to the town Caslav by local athletes and judists.

Mírový běžci jsou doprovázeni místními atlety a judisty do města Čáslav.

Guess, which country is Nazerke from?

Uhádni, ze které země pochází Nazerke?

Vlastimil Malek, the mayor of the town Caslav, receiving the torch.

Starosta města Čáslav Vlastimil Málek držící pochodeň.

Vera Zavorkova (on the right) is awarded with Torch-Bearer Award for her untiring and enthusiastic efforts in different projects, especially for her participation in project that is dedicated to children with cancer.

Věra Závorková (vpravo) je oceněna cenou "Torch Bearer Award" pro její neúnavné úsilí na různých projetech, speciálně na její účasti v projektu věnovanému boje s rakovinou u dětí.

Jarmila Kratochvilova is awarded with Torch-Bearer award for her lifelong dedication to sports.
She still holds the world record in 800m run that was set in 1983 in Munich, with time 1:53:28.
She is also working as a coach in athletic club "Caslav".

Jarmila Kratochvílová je také oceněna cenou "Torch Bearer Award" pro její celoživotní zasvěcení sportu. Stále je držitelkou světového rekordu v běhu na 800 metrů z roku 1983 v Mnichově s časem 1:53:28. V současnosti se věnuje trénování mládeže v atletickém klubu v Čáslavi.

Ludmila Formanova is awarded with Torch-Bearer award for her lifelong dedication to sports.
She is also running 800m distance and is also a coach in the athletic club "Caslav".

Ludmila Formanová (běh 800 metrů) je taktéž oceněna cenou "Torch Bearer Award" pro její zasvěcení životu sportu a trénování dětí v atletickém oddíle v Čáslavi.

Mayor receiving the Certificate of Appreciation.

Starosta Vlastimil Málek přebírá Děkovný list Mírového běhu.

Judo Club receiving the Certificate of Appreciation.

Stejně tak Judo Klub Čáslav obdržel Děkovný list.

On our way to Caslav stadium.

...na cestě na atletický stadion v Čáslavi.

In 1995 stadium was dedicated as a Sri Chinmoy Peace-Blossom during a Peace Run event.

V roce 1995 byl atletický stadion v Čáslavi zasvěcen jako Sri Chinmoy Mírový květ, během ceremonie Mírového běhu.

Silvia Dousova, deputy mayor of town Kutna Hora. She is presenting Peace Runners with silver coin souvenirs.
Kutna Hora, due to her silver mines, in medieval times was the European center of trade.

Místostarostka města Kutná Hora paní Silvia Doušová předává běžcům Mírového běhu stříbrné pamětní mince Kutné Hory. Během středověku bylo město Kutná Hora centrem obchodu díky těžbě stříbra.

Saint Barbara cathedral from afar...

Chrám svaté Barbory z dálky...

On our way there...

Na cestě ke chrámu...

Cathedral from birds eye...

Katedrála z ptačí perspektivy....

Torch carried by
Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Batzaya Purev (Mongolia), Emanuels Putans (Latvia), Jatnaban Sinilaine (Finland), Josef Sverma (Czech Republic), Martin Krpata (Czech Republic), Milan Javornický (Czech Republic), Nazerke Sadembay (Kazakhstan), Oleksii Sykal (Ukraine), Ondřej Mocný (Czech Republic), Tatyana Troyanovich (Ukraine), Uddhava Selucky (Czech Republic), Valeriy Bilokryl (Ukraine), Vladimír Lepič (Czech Republic).  
Photographers
Apaguha Vesely, Valeriy Bilokryl
The torch has travelled 72.0 km from Hlinsko to Kutna Hora.

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all