Čer. 26, 2019 Reportáže z trasy

Kutná Hora - Jičín

Zapsal/a Andrej Višněvský, Emanuels Putans 71.0 km

Short video from this day.

Sestřih z dnešního dne ve videu.

Morning event with children from number of different primary schools of Kutna Hora. All the children were smiling.

Raní setkání s dětmi Základních škol v Kutné Hoře. Čekaly na nás samé usměvavé děti.

Certificate of Appreciation for the town Kutna Hora in the hands of deputy mayor Silvia Dousova. She ran with us to show cathedral Saint Barbora the day before.

Děkovný list pro město Kutná Hora převzala místostarostka Silvia Doušová. Paní místostarostka s námi včera běžela ke katedrále Sv. Barbory.

Often times our presentation is focused to children, but it is fun for everyone.

Náš program je obvykle zaměřen pro děti. Ve skutečnosti je to zábava pro každého.

"We all live in a yellow submarine"... When Balavan sings this song, everyone can easily recognize his country of origin... Can you?

"We are living in yellow submarine".... Když Balavan zpívá tuto píseň, každý snadno rozpozná jeho rodnou zemi.

One of the most beautiful moments during ceremony - when everything calms down and peace of our hearts comes forward...

Jeden z nejhezčích momentů ceremonií - když se každý zklidní a mír v našich srdcí vyjde do popředí...

Run around the world in less than a minute!

Běh kolem celého světa za 1 minutu!

Bye Kutna Hora...

Nashledanou Kutná Horo...

Since Kutna Hora was a rich town (thanks to silver mines during medieval times Kutna Hora was the European centre of trade, if you remember), it built rich and beautiful churches in the neighbouring towns...

Dokud byla Kutná Hora bohatým městem (díky těžbě stříbra ve středověku to byla také centrem obchodu), stavěla bohaté a krásné kostely i v sousedních vesnicích...

We visited Staralka High School of Business.

Navštívili jsme Střední školu Obchodu Šťáralka.

On Peace Run every day you can see how honestly and sincerely people care for peace...

Na Mírovém běhu můžeš každý den vidět jak upřímně lidé touží po míru v srdci...

The Peace torch is being passed to the headmaster of High School of Business, Štáralka Zdeňka Pavlíková

Paní ředitelka střední školy Zdeňka Pavlíková přebírá mírovou pochodeň.

...here also we make steps that symbolize running around the world...

...i zde děláme společně pár symbolických kroků kolem celého světa...

Petr Hlava (coordinator of the day) ordered a truck that was spraying water over us along our way through the Kolin town...

Petr Hlava (náš koordinátor dne) pro nás objednal kropící vůz, který nás doprovázel rozžhaveným městem Kolín.

...and we really enjoyed it...

...a my jsme si to moc užívali...

...at this moment it is approximately 37 degrees C°.

...v tu chvíli bylo asi 37 stupňů C°.

The mayor of Kolin, Michael Kašpar, receives the Peace torch.

Starosta města Kolín, pan Michael Kašpar, přebírá mírovou pochodeň.

It was very nice from the city to build this tent for the Peace runners because the sun was very strong...

Bylo moc hezké od města Kolín, že nám postavilo stan uprostřed náměstí, protože slunce bylo velmi silné...

So little is needed for people to become happy and joyful :)

Tak málo je zapotřebí, aby se lidé stali šťastnými :)

It is great!

To je skvělé!

This is what you can call "friendship".

Takhle může vypadat přátelství.

On our way to Mestec Kralove some very good local runners are joining us...

Na naší cestě do Městce Králové se k nám připojili dobří místní běžci...

Milan Pavlik, the mayor of the town Mestec Kralove, cheerfully giving high fives to children :)

Starosta města Městec Králové pan Milan Pavlík se radostně zdraví s dětmi :)

A girl on the right was very brave and sang us a nice song...

Holčička vpravo byla velmi odvážná a během ceremonie zazpívala krásnou píseň...

Wherever we go we see that children really know what peace and friendship mean.

Kamkoliv běžíme, tam také vidíme, že děti velmi dobře vědí, co mír a přátelství skutečně znamená.

A Peace tree is being planted. Each and every one of those who are present was participating in putting the soil on the roots of the tree.

Mírový strom je zasazen. Každý, kdo byl přítomen tomuto okamžiku se zapojil do zasazení stromu.

It is always the right time to make a wish for peace.

Přát si něco pro druhé, to je vždy ten správný okamžik.

These girls ran a long way to bring the peace torch to their family.

Tyto dívky běžely dlouhý kus cesty, aby přinesly mírovou pochodeň ostatním členům své rodiny.

This police officer was very kind, helpful and also a very good runner, we must say.

Tento policista byl velmi přátelský, ochotný a dobrý běžec.

It is no joke!

Toto není vtip!

The mayor of city Jicin, Jan Maly, is bringing the torch to his city...

Starosta města Jičín pan Jan Malý přibíhá s mírovou pochodní do svého města...

There was a jazz band (in the back) that had prepared some very nice musical compositions to play upon the arrival of Peace Run.

Na ceremonii nám hrála jazzová skupina (na fotce vzadu), která si připravila krásné hudební kompozice, jež hrála při našem přiběhnutí na náměstí.

We met this person on the square during ceremony. Here is something common between him and the card in his hand. I wonder what is it... :)

Tohoto pána jsme potkali na náměstí během ceremonie. Bude tam něco společného mezi ním a kartičkou v ruce. Já myslím že ano :)

Jatnaban is refreshing himself... Needless to say that he is grateful to the man who built the fountain...

Jatnaban se schlazuje...netřeba dodávat, že je velmi vděčný tomu, kdo tuto kašnu na náměstí postavil...

The opening hours of Valdicka Brana tower were kindly extended so that the Peace runners could enter and enjoy the view of the city.

Otevírací doba Valdické Brány na náměstí v Jičíně byla pro Mírové běžce prodloužena, abychom si mohli užít výhled na centrum města.

The warmest day at the Czech Peace Run in 2019 came to the end.

Nejteplejší den na Českém Mírovém běhu v roce 2019 se chýlil ke konci.

Evening view of the city Jicin.

Večerní pohled na město Jičín.

Členové týmu
Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Batzaya Purev (Mongolia), Danica Cernakova (Slovakia), Emanuels Putans (Latvia), Jatnaban Sinilaine (Finland), Josef Sverma (Czech Republic), Milan Javornický (Czech Republic), Muniya Hašková (Czech Republic), Nazerke Sadembay (Kazakhstan), Oleksii Sykal (Ukraine), Ondřej Mocný (Czech Republic), Tatyana Troyanovich (Ukraine), Uddhava Selucky (Czech Republic), Valeriy Bilokryl (Ukraine).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Valeriy Bilokryl
Uběhli jsme s pochodní 71.0 km z Kutná Hora do Jičín.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše