Kvě. 14, 2022 Reportáže z trasy

Lipník nad Bečvou - Karlova Studánka

Zapsal/a Andrej Višněvský 93.0 km

Good morning from the square of Lipník nad Bečvou.

Dobré ráno z náměstí Lipníku nad Bečvou.

In front of the town hall, we met with the Mayor Mr. Miloslav Přikryl, and Deputy Mayor Mr. Ondřej Vlček.

Před radnicí jsme se potkali se starostou Lipníku nad Bečvou panem Miloslavem Přikrylem a místostarostou panem Ondřejem Vlčkem.

Our runner from Guatemala Vigra characterizes her country and the locals are guessing.

Naše běžkyně z Guatemaly Vigra charakterizuje svoji zemi a mísní hádají.

Our Peace runners from Ukraine.

Naši běžci mírového běhu z Ukrajiny.

The local citizens of the town of Lipník nad Bečvou are making a wish into the torch.

Místní občané města Lipníku nad Bečvou vkládají přání do pochodně.

And now we run with the Mayor Miloslav Přikryl and Deputy Mayor Ondřej Vlček accompanied by local runners.

A nyní vybíháme se starostou Miloslavem Přikrylem a místostarostou Ondřejem Vlčkem za doprovodu místních běžců.

Immediately outside the city, we had to run up hill, but we were rewarded by the beautiful nature and landscape around us.

Ihned za městem nás čekal prudký výběh do kopce, ale odměnila nás krásná příroda a krajina kolem nás.

Today we had the longest distance of 93 km ...

Dnes nás čekala největší denní vzdálenost 93 km...

...but with such a big and smiling team, it's not problem.

...ale s tak velkým a usměvavým týmem to není žádný problém.

We were accompanied from Lipník nad Bečvou by two local runners: Jaromír Zikmund and Zuzana Koutná. They ran an incredible 18 km with us.

Z Lipníku nad Bečvou nás doprovodili dva místní běžci: Jaromír Zikmund a Zuzana Koutná. Uběhli neuvěřitelných 18 km.

Welcome to the beautiful nature of the Moravian hills of Olomouc.

Vítejte v nádherné přírodě moravských kopců Olomoucka.

Because the target village of Karlova Studánka, where we will spend the night, is located near the highest peak of the whole of Moravia - Praděd, we decided to look there.

Protože cílová obec Karlova Studánka, kde strávíme noc, leží v blízkosti nejvyššího vrcholu celé Moravy - Praděd, rozhodli jsme se tam podívat.

... and we are already at the top, where we had very beautiful weather!

...a už jsme na vrcholu, kde jsme měli moc krásné počasí!

The top of Praděd mountain is a very quiet place where it is possible to immerse yourself in your heart.

Vrchol hory Praděd je velice tiché klidné místo, kde je možné se ponořit do svého srdce.

Statue of the Praděd holding a peace torch. Praděd was the protector of the Jeseníky Mountains, this mountain is named for him.

Socha Praděd držící mírovou pochodeň. Praděd byl ochránce Jeseníků, po kterém je tato hora pojmenovaná.

The day is coming to an end, so we have to go back to the valley.

Už se nám den chýlí ke konci, tak musíme zpátky do údolí.

Vigra, our runner from Guatemala, saw and touched the snow for the first time in her life. It was a great experience for her.

Vigra, naše běžkyně z Guatemaly poprvé v životě viděla a dotkla se sněhu rukou. Byl to pro ni velký zážitek.

Členové týmu
Andrea Malíšková (Czech Republic), Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Asangas Steimetz (Czech Republic), Božena Slouková (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Ilvaka Němcová (Czech Republic), Jana Duskova (Czech Republic), Misa Zdenkova (Czech Republic), Muniya Hašková (Czech Republic), Pathik Kozub (Czech Republic), Petr Hlava (Czech Republic), Sadajyoti Belzová (Czech Republic), Sylva Strádalová (Czech Republic), Udayachal Šenkýř (Czech Republic), Uddhava Selucky (Czech Republic), Ukrainian Runners (Ukraine), Vigra Paz (Guatemala), Viliam Segeda (Slovakia), Vinati Docziova (Slovakia), Yuri Trostenyuk (Ukraine).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Danica Cernakova, Viliam Segeda
Uběhli jsme s pochodní 93.0 km z Lipník nad Bečvou do Karlova Studánka.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše