Kvě. 13, 2022 Reportáže z trasy

Zlín - Lipník nad Bečvou

Zapsal/a Andrej Višněvský 56.0 km

Today we start with a big ceremony on the stage at Náměstí Míru in Zlín, where came 550 children.

Dnes začínáme velkou ceremonií na pódiu na Náměstí Míru ve Zlíně, kde přišlo 550 dětí.

The children made a really great atmosphere.

Děti vytvořily opravdu skvělou atmosféru.

Children from the Zlín Kvítková Elementary School learned one of the songs of the A New World of Peace. We invited them on stage and sang it together.

Děti ze Základní školy Kvítková ve Zlíně se naučily jednu z písní Mírového běhu A New World of Peace. Pozvali jsme je na pódium a zpívali ji společně.

Our program was really rich. We sang together with the kids, but we also warmed up with the song World Harmony Run.

Náš program byl opravdu bohatý. S dětmi jsme nejen společně zazpívali, ale také jsme se rozcvičili s písní World Harmony Run.

Together with the Deputy Mayor of Zlín, Mrs. Kateřina Francová, we lit five torches so that the children could wish peace wishes

Společně s náměstkyní primátora ve Zlíně paní Kateřinou Francovou jsme zapálili pět pochodní, aby děti mohly vložit své mírové přání.

We posted pictures around the stage that the children had painted.

Kolem pódia jsme vyvěsili obrázky, které děti namalovaly.

The Deputy Mayor of Zlín, Kateřina Francová, was the main coordinator of the schools at this meeting.

Náměstkyně primátora ve Zlíně Kateřina Francová byla hlavní koordinátorkou škol tohoto setkání.

Then we gave a Certificate of appreciation to each participating school: Emil Zátopek Elementary School Zlín, Komenského Elementary School I and II, Kvítková Elementary School, Štefánikova Elementary School, Milicova Malenovice Kindergarten and Slínová Kindergarten.

Potom jsme ocenili Děkovným listem každou zůčastněnou školu: ZŠ Emila Zátopka Zlín, ZŠ Komenského I a II, ZŠ Kvítková, ZŠ Štefánikova, MŠ Milicova Malenovice a MŠ Slínová.

We run out of the square from Zlín.

Vybíháme z náměstí ze Zlína.

At the beginning of the town Fryšták we were greeted by 8th class of Fryšták Elementary School.

Na začátku města Fryšták nás přivítali žáci 8. třídy ZŠ Fryšták.

In the picture is a long-term physical education teacher, Sylvie Knedlová, who is still actively teaching children at the age of 88.

Na fotografii je učitelka tělesné výchovy paní Sylvie Knedlová, která ve svých 88 letech stále aktivně učí děti.

Mrs. Sylvie Knedlová led the children around all the flags of the continents.

Paní Sylvie Knedlová vedla děti přes všechny vlajky kontinentů.

Certificate of Appreciation for ZŠ Fryšták.

Děkovný list pro ZŠ Fryšták.

We are already approaching the third meeting in the town of Holešov.

Už přibíháme na třetí setkání v městě Holešov.

The Chateau in Holešov

Zámek v Holešově

Traditional play of the girls of our team - 100 meters race.

Tradiční scénka dívek našeho týmu - závod na 100 metrů.

Awards for the town of Holešov.

Ocenění pro město Holešov.

In the chateau gardens of Holešov we met gardeners who held a torch.

V zámeckých zahradách Holešova jsme potkali zahradníky, kteří si podrželi pochodeň.

Moravian hills...

Moravské kopce...

We were greeted by children in Bystřice pod Hostýnem.

A už nás vítají děti v Bystřici pod Hostýnem.

The deputy mayor of Bystřice pod Hostýnem Jiří Ott on ceremony of the Peace run.

Místostarosta Jiří Ott na ceremonii Mírového běhu.

Passport control...

Pasová kontrola...

Finally, the mayor of Bystřice pod Hostýnem, Mr. Zdeněk Pánek, arrived

Nakonec dorazil i starosta města Bystřice pod Hostýnem pan Zdeněk Pánek.

The team of Peace Run received a small gift for the next running.

Tým mírového běhu dostal malý dárek na cestu.

Running through a beautiful alley...

Běh krásnou alejí...

Near the town of Lipník nad Bečvou we visited the castle Helfštýn.

V blízkosti města Lipník nad Bečvou jsme navštívili hrad Helfštýn.

Warden of Helfštýn Castle Mr. Jan Lauro.

Kastelán hradu Helfštýn pan Jan Lauro.

The castle was renovated. It surprised us especially with his vastness.

Hrad byl zrekonstruován. Překvapil nás především svojí rozhlehlostí.

Členové týmu
Abhejali Bernardová (Czech Republic), Agnikana Šenkýřová (Czech Republic), Andrea Malíšková (Czech Republic), Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Božena Slouková (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Ilvaka Němcová (Czech Republic), Keertivati Šenkýřová (Czech Republic), Misa Zdenkova (Czech Republic), Pataka Špaček (Czech Republic), Pathik Kozub (Czech Republic), Sadajyoti Belzová (Czech Republic), Sylva Strádalová (Czech Republic), Ukrainian Runners (Ukraine), Vigra Paz (Guatemala), Viliam Segeda (Slovakia), Vinati Docziova (Slovakia), Yuri Trostenyuk (Ukraine).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Danica Cernakova, Dharmik Šenkýř, Viliam Segeda
Uběhli jsme s pochodní 56.0 km z Zlín do Lipník nad Bečvou.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše