máj 12, 2022 Live from the road

Trenčín - hraničný prechod Starý Hrozenkov

Reported by Danica Cernakova 23.0 km

Entrance to the school of open opportunities.

Vstup do školy otvorených možností.

Children from the elementary school Velkomoravska in the city of Trenčin standing in one line. They watchwith curiosity and interest what we have brought them.

Deti zo ZŠ Veľkomoravská v Trenčíne nastúpené v jednom šíku. So zvedavosťou a záujmom sledujú, čo sme im priniesli.

"I am not sleeping! I imagine a shining sun in my heart that radiates love, understanding and peace to the whole world."

"Ja nespím! Predstavujem si žiariace slniečko vo svojom srdci, ktoré vyžaruje lásku, porozumenie a mier do celého sveta."

Passport processing on a knee.

Vybavovanie cestovných pasov na kolene.

Our passports are brimful, we have traveled the whole world!

Máme plné pasy, precestovali sme celý svet!

We present the school representative with a Certificate of appreciation along with a picture expressing world harmony.

Predstaviteľovi školy odovzdávame Ďakovný list spolu s obrázkom vyjadrujúcim svetovú harmóniu.

We are very pleased that also a representative of the Trenčín City Hall took part in our programme.

Sme veľmi radi, že sa nášho programu zúčastnil aj zástupca mestského úradu Trenčín.

Stano Ďuriga, a long-time friend and supporter of the Peace Run, also this year helped us with the kilometres , as he is very fit and has thousands of kilometres in his legs.

Dlhodobý priateľ a podporovateľ Mierového behu Stano Ďuriga nám aj tento rok pomohol s kilometrami, pretože je veľmi zdatný, má v nohách už tisíce kilometrov.

Stano is now running up the hill to the village of Hrabovka for the four hundredth time. We are glad that it is during the Peace Run!

Stano práve teraz zdoláva kopec do obce Hrabovka už po štyristýkrát. Sme radi, že je to práve počas Mierového behu!

At the border we met with representatives of both border villages at a very important place where more than hundred years ago they planted a linden tree as a sign of mutual friendship between Slovakia and Czech republic.

Na hranici sme sa stretli s predstaviteľmi oboch hraničných obcí na veľmi významnom mieste, kde pred vyše sto rokmi zasadili lipu ako znak vzájomného priateľstva medzi Slovenskom a Českou republikou.

A representative of the Slovak Municipality of Drietoma passes the Peace Torch to the Mayor of Starý Hrozenkov.

Zastupiteľka slovenskej obce Drietoma odovzdáva Mierovú pochodeň starostovi obce Starý Hrozenkov.

Slovak runners officially hand over the Peace Torch to the Czech team and wish them many happy kilometres and beautiful meetings with friends of peace.

Slovenskí bežci týmto oficiálne odovzdávajú štafetu českému tímu a želajú mu veľa šťastných kilometrov a krásne stretnutia s priateľmi mieru.

Torch carried by
Agnieszka Sarzynska (Poland), Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Devatulya Sulekova (Slovakia), Kuladipa Babusik (Slovakia), Marek Novotny (Slovakia), Misa Zdenkova (Czech Republic), Padyatra Komak (Slovakia), Pataka Špaček (Czech Republic), Peter Spak (Slovakia), Sadajyoti Belzová (Czech Republic), Varunavi Klabníková (Slovakia), Vinati Docziova (Slovakia), Vlado Kulisek (Slovakia), Yulia Kravcova (Ukraine).  
Photographers
Apaguha Vesely
The torch has travelled 23.0 km from Trenčín to hraničný prechod Starý Hrozenkov.

Latest reports from Slovakia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all