máj 11, 2022 Live from the road

Nováky - Trenčín

Reported by Andrej Višněvský, Peter Spak 57.0 km

Video z celej trasy Mierového behu na Slovensku.

Video from Peace Run Slovakia 2022.

At 9 am we started at ZŠ Pribinova Nováky school.

Ráno o 9:00 sme začali na Základnej škole Pribinova Nováky.

Morning warm up with happiness

Ranná humorná rozcvička.

The local policeman who accompanied us from the town of Nováky also joined our program.

Pán policajt, ktorý nás doprevádzal z mesta Nováky, sa tiež zapojil do programu.

Wishing of peace into our torch by children from the school.

Vkladanie mierového želania do našej pochodne žiakmi školy.

Older children run with us about 1 km from the town of Nováky.

Pri odchode z mesta Nováky nás staršie deti sprevádzali asi 1 km.

Our great cross-country skier Barbora Klementová once again accompanied the Peace Run team.

Naša skvelá bežkyňa na lyžiach Barbora Klementová opäť sprevádzala tým Mierového behu.

And now we are running to Dolné Vestenice, and even here we met children with sport spirit.

A teraz už pribiehame do Dolných Vesteníc, a aj tu stretávame športovo naladené deti.

Peace begins in the heart of each of us.

Mier začína v srdci každého z nás.

Official giving of the peace torch to the mayor Ing. Květoslava Šimorová.

Oficiálne odovzdanie mierovej pochodne pani starostke Ing. Kvetoslave Šimorovej.

The Certificates of appreciation for village Dolné Vestenice.

Ďakovný list pre obec Dolné Vestenice

... and also for the Elementary School and Kindergarten Dolné Vestenice with the director Irena Reiselová.

...a tiež pre Základnú školu a Materskú školu Dolné Vestenice s pani riaditeľkou Irenou Reiselovou.

Mrs. Mayor Ing. Květoslava Šimorová symbolically ran several meters with us.

Pani starostka Ing. Kvetoslava Šimorová s nami symbolicky odbehla niekoľko metrov.

We met other local runners who accompanied us between the villages.

Stretli sme ďalších lokálnych bežcov, ktorí s nami bežali medzi jednotlivými obcami.

And today for the third time in another school- Partizánska Elementary School, Bánovce nad Bebravou.

A dnes už tretí krát v ďalšej škole, teraz je to ZŠ Partizánska, Bánovce nad Bebravou.

The tradition of the local region is tasting bread with salt.

Tradíciou miestneho kraja je pohostenie chlebom a soľou.

The director of this school, Mr. Ján Lobotka (right), and a representative of the town of Bánovce nad Bebravou.

Riaditeľ školy pán Ján Lobotka (vpravo), a zástupca mesta Bánovce nad Bebravou.

This school definitely does not lack creative energy, because we met very smart children eager to learn something new. They painted these nice pictures for today's meeting.

Tejto škole rozhodne nechýba tvorivá energia, pretože sme spoznali veľmi múdre deti, ktoré sú dychtivé sa niečo nové naučiť. Takéto pekné obrázky namaľovali na dnešné stretnutie.

... that's why we weren't surprised at such an amazing school that about 40 children ran from the school to the square with us.

...preto nás v tak úžasnej škole ani neprekvapilo, že s nami zo školy na námestie vybehlo asi 40 detí.

In Bánovce nad Bebravou we met the local cross-country club Bánovskí Behúni

V Bánovciach nad Bebravou sme sa stretli aj bežeckým oddielom Bánovskí Behúni

This lunch break was great, because we still have two ceremonies waiting for us in warm weather.

Prestávka na obed prišla vhod, veď v teplom počasí nás ešte čakajú dve ceremónie.

Trenčín region

Trenčansky kraj

Meeting in the village of Trenčianske Jastrabie with local children.

Stretnutie s deťmi v obci Trenčianske Jastrabie.

The mayor of Trenčianske Jastrabie, Mr. Marek Brožek.

Sympatický starosta obce Trenčianske Jastrabie pán Marek Brožek.

The Trenčín City Police and a local runner Eva accompanied us on the last kilometers of the route to the beautiful city of Trenčín.

Mestská polícia Trenčín a miestna bežkyňa Eva nás doprevádzali na posledných kilometroch trasy do krásneho mesta Trenčín.

The famous aquatic fountain Valentine on the square in Trencin.

Slávna fontána vodníka Valentína na námestí v Trenčíne.

The Peace runners run to the podium.

Bežci Mierového behu pribiehajú k pódiu.

Dance performance of children of modern dance.

Detské tanečné vystúpenie moderného tanca.

Even in a busy square, you can find time for peace.

Aj na rušnom námestí si môžete nájsť chvíľu pre mier.

the Certificate of appreciation for the city of Trenčín, the city representative took over.

Ďakovný list pre mesto Trenčín prevzala zástupkyňa mesta.

This is local running legend Stano Ďuriga.

Toto je miestna bežecká legenda Stano Ďuriga.

We received a small snack from the city of Trenčín and so we finished another successful day of our Peace Run in Slovakia. You will see in the next photo report about how we got to the border with the Czech Republic.

Od mesta Trenčín sme dostali malé občerstvenie a tak sme zakončili ďalší úspešný deň nášho Mierového behu na Slovensku. O tom, ako sme sa dostali na hranicu s Českou republikou sa dozviete v ďalšej reportáži.

Torch carried by
Agnieszka Sarzynska (Poland), Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Kuladipa Babusik (Slovakia), Marek Novotny (Slovakia), Misa Zdenkova (Czech Republic), Padyatra Komak (Slovakia), Pataka Špaček (Czech Republic), Peter Spak (Slovakia), Sadajyoti Belzová (Czech Republic), Varunavi Klabníková (Slovakia), Vigra Paz (Guatemala), Vinati Docziova (Slovakia), Vlado Kulisek (Slovakia).  
Photographers
Apaguha Vesely
The torch has travelled 57.0 km from Nováky to Trenčín.

Latest reports from Slovakia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all