máj 10, 2022 Live from the road

Tlmače - Nováky

Reported by Agnieszka Sarzynska , Danica Cernakova, Peter Spak 685.0 km

What a surprise at the elementary school in the town Tlmace. We came through baloon-gate, which we enjoyed a lot.

Na ZŠ Školská v Tlmačoch pre nás deti pripravili nádherné prekvapenie. Prebiehali sme cez "balónobránu." Veľmi sa nám to všetkým páčilo.

All kids attentively watched our peace program. They all cooperated with us- younger ones and also older ones.

Všetky deti program sledovali s veľkým záujmom. Zapájali sa malkáči aj veľkáči.

Where is peace hidden?

Kdeže to mám skrytý mier?

Mayor Mr. Miroslav Kupci ran with us yesterday quite a bit and also today he found time and came to the elementary school. It was obvious he supports young generation in sports and other activities.

Pán primátor Miroslav Kupči si s nami včera kus trasy odbehol a aj dnes si našiel čas a prišiel do školy. Vidieť, že podporuje mládež, a to nielen pri športových aktivitách.

The whole school received their new passports after running "around the world" in 5 minutes. And at each continent they have got animal stamp representing particular continent. It was quite a challenge with so many kids, but enormous joy at the same time :-)

Po obehnutí celého sveta dostali deti aj svoje vlastné pasy. Na každom navštívenom kontinente získali pečiatku s krasnym obrázkom. Veruže sme sa poriadne zapotili pri takom množstve detí :-)

Before we left, we planted The Peace Tree in school premises in remembrance of our memorable and inspiring time together.

Pred odchodom sme v areáli školy zasadili Mierový strom na pamiatku nášho nezabudnuteľného a inšpirujúceho času stráveného spolu.

The school has even prepared their own plaque for this occasion.

Škola si pripravila aj vlastnoručne vyrobenú tabuľku pre túto príležitosť.

The director of the school Helena Barátová with the children escorted us in front of the school premises and there we said goodbye to them. We will never forget this heartfelt meeting!

Pani riaditeľka Mgr. Helena Barátová nás spolu s deťmi odprevadili pred areál školy a tam sme sa s nimi rozlúčili. Na toto srdečné stretnutie nikdy nezabudneme!

Young sportsmen from the town Zlate Moravce swiftly leading us to the next ceremony to local stadium...

Mladí športovci v Zlatých Moravciach nás svižným krokom sprevádzali na mestský štadión...

...where children from four elementary schools were waiting for us.

...kde nás už netrpezlivo čakali deti zo štyroch základných škôl.

Mayor Mr. Dušan Husár from Zlate Moravce town was among them accompanied with small kids, he lead us into the stadium.

Bol medzi nimi aj pán primátor PeadDr. Dušan Husár, ktorý nás doviedol spolu s menšími deťmi do areálu štadióna.

Everybody ran together one lap around the stadium with other children cheering from the tribune.

Všetci sme si spoločne odbehli jeden okruh okolo štadióna.

Very cute performance of little girls from leisure centre in Zlate Moravce.

Roztomilé vystúpenie dievčat z miestneho Centra voľného času.

"I like to do sports, me too, me too, me tooooo..."

"Ja rád športujem, ja tiež, aj ja, aj jaaaaa..."

We were honored to meet there two former Slovak field hockey players Iveta Šranková-Hritzová and Viera Podhányiová, participants of the 1980 Olympic Games in Moscow, where they won silver medals. Both of them come from Zlaté Moravce and both of them impressed us with their dignity and humbleness.

Mali sme tú česť spoznať bývalé reprezentantky Slovenska v pozemnom hokeji Ivetu Šrankovú-Hritzovú a Vieru Podhányiovú-Jakabovú, účastníčky olympijských hier v roku 1980 v Moskve, kde získali striebornú medailu. Obe pochádzajú zo Zlatých Moraviec. Obe v nás zanechali hlboký dojem svojou ľudskosťou.

Except the Mayor and olympians we gave our Certificates of appreciation also to the directors of four elementary schools - Mojmirova, Pribinova, Robotnícka and sv.Don Bosca.

Okrem pána primátora a olympioničiek sme odovzdali Ďakovné listy aj pani riaditeľkám ZŠ Mojmírová, ZŠ Pribinova, ZŠ Robotnícka a ZŠ sv.Don Bosca.

Joyful welcome of the kids in front of the Municipal office in the village of Skýcov.

Radostné zvítanie sa s deťmi pred Obecným úradom v Skýcove.

Their smiles did not disappear from their faces even when we were running up the hill to their school.

S úsmevom nás sprevádzali aj do kopca, kde stojí ich škola v malebnom prostredí.

This is what joy looks like in Skycov.

Takto vyzerá radosť v Skýcove.

The director of the school Magdalena Slezáková proudly holds the Peace Torch and wishes for peace.

Pani riaditeľka PaedDr. Magdaléna Slezáková s hrdosťou drží Mierovú pochodeň a vkladá do nej svoje želanie.

Deputy Mayor and the director of the school with gratitude accepted our Certificates of Appreciation and pictures that were painted by the founder of Peace Run Sri Chinmoy.

Zástupca Obce Skýcov a pani riaditeľka školy s vďačnosťou prijali naše Ďakovné listy a obrázky, ktoré namaľoval zakladateľ Mierového behu Sri Chinmoy.

Despite the fact that we had a full lunch ....

Napriek tomu, že sme sa dosýta naobedovali...

...we felt like gnomeson the Big bench!

...pripadali sme si ako škriatkovia na Veľkej lavičke!

There is no coincidental meeting...this was proved in Michal´s case, who immediately recognized Sri Chinmoy, the founder of Peace Run and his philosophy from previous encounter. He was thrilled about meeting us "accidentally".

Žiadne stretnutie nie je náhodné...toto nám potvrdil Michal Radobický, ktorý nás "náhodou" stretol. Michal sa totižto stretol už v minulosti s filozofiou zakladateľa Mierového behu Sri Chinmoya.

To our today´s destination, the centre of the city Novaky, we were accompanied by Barbora Klementová, a cross-country skier, and Juraj Zaťovič, a water polo player. They are both representatives of Slovakia and participants of the Olympic Games.

Do nášho dnešného cieľa, centra mesta Nováky, spolu s nami bežali bežkyňa na lyžiach Barbora Klementová a vodnopólista Juraj Zaťovič. Mimochodom, obaja sú to reprezentanti Slovenska a účastníci olympijských hier.

We were warmly welcomed by the Mayor of the city Novaky Dušan Šimka.

Na námestí nás vrúcne privítal pán Ing. Dušan Šimka, primátor mesta Nováky.

The perfect atmosphere on the stage was also helped by the music of the elementary art school in Novaky.

Perfektnú atmosféru na pódiu pomáhala dotvárať aj hudba ZUŠ Nováky.

Now it is not just the older generation that can appreciate peace...

Teraz to nie je už len staršia generácia, ktorá dokáže oceniť mier...

Among other things, the Mayor mentioned the last years of the Peace Run, when the Novaky city hosted a Peace team and he also highlighted one of our members Vlado Kulisek, who has done a lot not only for the Peace Run, but also in the field of pantomime.

Pán primátor medzi iným spomenul aj minulé ročníčky Mierového behu, keď Nováky hostili mierový tím a vyzdvihol aj jedného z nás - Vlada Kulíška, ktorý veľa urobil nielen pre Mierový beh ale aj v oblasti pantomímy.

The trio that makes a good name for Novaky: Juraj Zaťovič and Peter Nižný who represented Slovakia in Olympic Games in Sydney in water polo, Barbora represented Slovakia in two Olympic Games in the year 2018 in Pchjongchang and now in Peking.

Trojica, ktorá robí dobré meno Novákom: Juraj Zaťovič a Peter Nižný reprezentovali Slovensko na Olympijáde v Sydney vo vodnom póle, Barbora reprezentovala Slovensko na dvoch olympijských hrách v roku 2018 Pjončangu a teraz v Pekingu.

Our Olympian and her fans.

Naša olympionička a jej obdivovateľky.

Big cleaning up at the end of the day at the backyard of our accomodation " in the town Bojnice.

Veľké upratovanie na konci dňa v areáli nášho ubytovania v Bojniciach- Malý princ.

Torch carried by
Agnieszka Sarzynska (Poland), Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Devatulya Sulekova (Slovakia), Kuladipa Babusik (Slovakia), Marek Novotny (Slovakia), Misa Zdenkova (Czech Republic), Padyatra Komak (Slovakia), Pataka Špaček (Czech Republic), Peter Spak (Slovakia), Sadajyoti Belzová (Czech Republic), Varunavi Klabníková (Slovakia), Vinati Docziova (Slovakia), Vlado Kulisek (Slovakia), Yulia Kravcova (Ukraine).  
Photographers
Apaguha Vesely
The torch has travelled 685.0 km from Tlmače to Nováky.

Latest reports from Slovakia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all