máj 9, 2022 Live from the road

Štúrovo - Tlmače

Reported by Sadajyoti Belzová, Varunavi Klabníková 70.0 km

This year's Peace Run in Slovakia has just begun! We are very happy that we have set out again and that the measures have allowed us to return to the (new) "normal".
This year, we will combine two routes - first in May from the Hungarian border to the Czech border, i.e. from Štúrov to Starý Hrozenkov and in June the international relay will cross Slovakia within the European route along the Danube river.

Náš tohtoročný Mierový beh na Slovensku sa práve začal! Sme veľmi šťastní, že sme opäť vyrazili na cesty a že nám opatrenia dovolili sa vrátiť naspäť do (nového) ”normálu”.
Tento ročník sa dokonca na Slovensku pobežia trasy dve – a to na dvakrát. Najprv v máji z maďarských hraníc na české hranice, t.j. zo Štúrova do Starého Hrozenkova a v júni medzinárodná štafeta prejde Slovenskom v rámci európskej trasy popri Dunaji.

Our first day and first stop is in Štúrovo! This beautiful city welcomed us with pleasant weather.
The members of the Hungarian team met us on the bridge connecting Štúrovo (SK) and Esztergom (HU) - the international border leads right in the middle of the bridge.

Náš prvý deň a prvá zastávka je v Štúrove! Toto krásne mesto nás privítalo príjemným počasím.
Členovia maďarského tímu sa s nami stretli na moste spájajúcom Štúrovo (SK) a Esztergom (HU) – medzištátna hranica vedie presne uprostred mostu.

This bridge is very important for both cities, it symbolizes friendship, collaboration, united families and is highly valued by the residents. It was named the Maria Valerie Bridge and had to be built several times, as it was destroyed during both world wars. May peace flourish in our hearts and in the world from now on and let us strengthen our neighbour ties even more!

Tento most je veľmi dôležitý pre obidve mestá, symbolizuje priateľstvo, súdržnosť, spojené rodiny a obyvatelia si ho vysoko vážia. Bol pomenovaný Mostom Márie Valérie a musel byť vybudovaný viackrát, keďže počas obidvoch svetových vojen bol zničený. Nech odteraz v našich srdciach a vo svete prekvitá mier a nech ešte viac prehlbujeme naše susedské vzťahy!

We officially lit a torch on the bridge and we ran together the section to the Primary School with Slovak as the language of instruction.

Na moste sme oficiálne zapálili pochodeň a spoločne sme zabehli úsek do Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským.

The children welcomed us enthusiastically, and we were really glad to be able to meet.

Deti nás nadšene privítali, aj my sme boli naozaj radi, že sme sa mohli stretnúť.

The mayor Ing. Eugen Szabó spoke to our team and accurately expressed the essence of the idea that comes with our Peace Run. We need to focus on breaking down barriers in interpersonal relationships in order to prevent conflicts in the future. And when we sow peaceful seeds in our hearts, we will soon see how other positive qualities will thrive in our lives.

Pán primátor Ing. Eugen Szabó sa prihovoril nášmu tímu a presne vyjadril podstatu myšlienky, s ktorou prichádza aj náš Mierový beh. Potrebujeme sa zamerať na búranie bariér v medziľudských vzťahoch, aby sme tak zabránili vzniku konfliktov v budúcnosti. A keď zasejeme mierové semienka v našich srdciach, čoskoro uvidíme ako budú aj ďalšie pozitívne kvality prekvitať v našich životoch.

The schoolchildren were really smart, they guessed the countries and cities where our runners are from. Holding the torch, everyone wanted something selfless for others and for the world.

Školáci boli naozaj bystrí, uhádli krajiny a mestá, z ktorých sú naši bežci. Pri držaní pochodne si každý zaželal niečo nezištné pre druhých a pre svet.

Thank you very much to the school director Mgr. Anastasia Szabóová, who very skilfully helped us organize our visit to a school that also has a sports focus.

Veľmi pekne ďakujeme pani riaditeľke Mgr. Anastázii Szabóovej, ktoré nám veľmi šikovne pomohla zorganizovať našu návštevu v škole, ktorá má aj športové zameranie.

It was our pleasure when the mayor led our team running from school.

Bolo naším potešením, keď pán primátor viedol náš tím bežiac zo školy.

Young athletes also joined us and ran with us all the way to the end of the Štúrovo sign. Thank you once again for a very warm welcome and we look forward to our visit in June!

Pripojili sa k nám aj mladí športovci a bežali s nami celú cestu až po koniec tabule Štúrova. Ďakujeme ešte raz za veľmi vrelé prijatie a tešíme sa na našu návštevu v júni!

At the next stop we visited a school in Pohronský Ruskov. We enjoyed the beautiful performance and we thank the teachers for their diligent practice. The first-grade students had a nice performance and the fourth graders danced and sang in traditional costumes for us.

Na ďalšej zastávke sme navštívili školu v Pohronskom Ruskove. Potešilo nás krásne vystúpenie a ďakujeme pani učiteľkám za pilné nacvičovanie. Žiaci z prvej triedy mali pekné vystúpenie a štvrtáčky svoje vystúpenie zatancovali a zaspievali v krojoch.

Our Peace Run team member from Kyrgyzstan.

Náš člen Mierového behu z Kyrgyzstanu.

The school headmaster, Mgr. Slavka Hanková, officially receiving the Peace Run torch.

Pani riaditeľka Mgr. Slavka Hanková slávnostne preberá pochodeň Mierového behu.

Looking at the little cards we distribute to children - they willingly held our torch wishing all the best for the world.

Prezeranie kartičiek, ktoré rozdávame deťom - ochotne podržali našu pochodeň a zaželali všetko dobré svetu.

And we were escorted out of school by students who are good at boxing and ping pong, led by an enthusiastic teacher of physical education.

A zo školy nás vyprevadili žiaci, ktorí sú dobrí v boxe a pingpongu, vedení nadšeným telocvikárom.

In order to run the whole route to Želiezovce, a couple of runners set off in advance and Ľudovít Bereš and Imrich Kuczmann from Hronovce joined us, very good runners.

Aby sme stihli zabehnúť celú trasu do Želiezoviec, pár bežcov vyrazilo vopred a pridali sa k nám Ľudovít Bereš a Imrich Kuczmann z Hronoviec, veľmi dobrí bežci.

Good-hearted people can be found everywhere - this young gentleman offered us bottles of water along the way.

Dobrí ľudia sa nájdu všade - tento mladý pán nám po ceste ponúkol fľaše s vodou.

During the lunch break we visited the memorial room of Franz Schubert, where we received a comprehensive explanation.

Počas obednej prestávky sme navštívili pamätnú izbu Franza Schuberta, kde sme dostali obsiahlz výklad.

We were pleased to taste the original Sacher cake, which was made according to a traditional recipe that Sacher, a Viennese chef from the 19th century, invented at this very place and which then became famous all over the world.

S radosťou sme ochutnali originálnu Sacherovu tortu, ktorá bola vyrobená podľa tradičnej receptúry, ktorú Sacher, viedenský kuchár z 19.storočia, vymyslel presne na tomto mieste a ktorá sa potom preslávila po celom svete.

We came to Levice with the great assistance of the Municipal Police (thank you) who ushered to the main square.

Do Levíc sme prišli za skvelej asistencie Mestkej polície (ďakujeme) a prišli sme až na hlavné námestie.

The mayor RNDr. Ján Krtík welcomed us and gave the floor to the main organizer, Mgr. Mária Kuriačková, who is also the chairwoman of the sports commission of the Municipal Council Levice the coach of the youth sports club Levice.

Pán primátor RNDr. Ján Krtík nás privítal a odovzdal slovo hlavnej organizátorke Mgr. Márii Kuriačkovej, ktorá je zároveň aj predsedníčka komisie športu Mestského zastupiteľstva MsZ Levice a trénerka mládežníckeho športového klubu Levice.

About 20 triathlonists joined us, several age groups were represented, the youngest was 8 years old.
This is the most successful Slovak triathlon club with many successes and we wish them good luck in the future.

Asi 20 triatonistov sa k nám pripojilo, boli zastúpené viaceré vekové kategórie, najmladší mali 8 rokov.
Toto je najúspešnejší slovenský klub v triatlone s mnohými úspechmi a želáme im veľa zdaru do budúcna.

From Levice to Tlmače, representatives of the Athletic Club Tlmače (a total of about 15 km) ran with us on a fairly long route, and we thank them for all the energy devoted to running for peace, they were Miroslava Moravčíková, coach and teacher at the Primary School and Miro Straka.

Z Levíc do Tlmačov na celkom dlhej trase s nami bežali zástupcovia Atletického klubu Tlmače (spolu asi 15 km) a ďakujeme im za všetku energiu venovanú behu za mier, boli to Miroslava Moravčíková, trénerka a učiteľka v Základnej škole a Miro Straka.

The biggest star who ran with our team today is Mrs. Evka Seidlová. She is the most famous marathon runner in Slovakia, she has run more than 480 in her life! She deserves all our honour and I wish we could manage to reach at least so many kilometers in such amazing health and in a good mood.

Najväčšou hviezdou, ktorá bežala dnes s naším tímom je pani Evka Seidlová. Je to najznámejšia bežkyňa maratónov na Slovensku, už ich odbehla za život viac ako 480! Patrí jej všetka naša česť a kiež by sa aj nám podarilo dosiahnuť aspoň toľko kilometrov v takom úžasnom zdraví a s dobrou náladou.

The mayor Mr. Miroslav Kupči ran 1.5 km with us until the main square.

Pán primátor Miroslav Kupči s nami zabehol 1,5 km až po hlavné námestie.

We had a beautiful welcome, the Plamienok ensemble danced and sang and students from the Tlmače Elementary Art School played for us.

Mali sme krásne privítanie, súbor Plamienok zatancoval a zaspieval a hrali nám žiaci zo Základnej umeleckej školy Tlmače.

The mayor mentioned how beautiful it is to live in this city - and we really saw the satisfaction that radiated from the gathered citizens and we also admired the beautifully landscaped surroundings.

Pán primátor spomenul, ako krásne je žiť v tomto meste – a my sme naozaj videli, aká spokojnosť vyžarovala zo zídených občanov a tiež sme obdivovali krásne upravené okolie.

We need to thank Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová. She is a perfect right hand to the mayor, never fails in anything and perfectly documents everything.

Musíme poďakovať aj prednostke Mgr. Zuzane Kotrus Rákociovej. Je perfektná pravá ruka, nikdy jej nič neujde a všetko dokonale zdokumentuje.

During our run, a rainbow came out that lasted until the end of the whole program.

Počas nášho dobehu vyšla dúha, ktorá vydržala až do konca celého programu.

It also accompanied us in naming this majestic linden tree as the Peace Tree. We will produce and deliver the plaque in a few days and we look forward to seeing it installed during our next visit.

Sprevádzala nás aj pri vymenovaní tejto majestátnej lipy ako Mierového stromu. Plaketu vyrobíme a doručíme o pár dní a tešíme sa, ako ju uvidíme osadenú počas našej budúcej návštevy.

The mayor was extremely generous, he invited us all to a wonderful Balkan ice cream and we also really appreciate the beautiful book about Tlmače, which we received as a souvenir. A beautiful end to our day.

Pán primátor bol nesmierne štedrý, pozval nás všetkých na úžasnú balkánsku zmrzlinu a tiež si veľmi ceníme krásnu knihu o Tlmačoch, čo sme dostali na pamiatku. Krásny záver dňa.

Torch carried by
Agnieszka Sarzynska (Poland), Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Kuladipa Babusik (Slovakia), Marek Novotny (Slovakia), Misa Zdenkova (Czech Republic), Padyatra Komak (Slovakia), Pataka Špaček (Czech Republic), Peter Spak (Slovakia), Sadajyoti Belzová (Czech Republic), Varunavi Klabníková (Slovakia), Vigra Paz (Guatemala), Vinati Docziova (Slovakia), Vlado Kulisek (Slovakia).  
Photographers
Apaguha Vesely
The torch has travelled 70.0 km from Štúrovo to Tlmače.

Latest reports from Slovakia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all