juli 16, 2016 Live from the road

Løkken - Hirtshals

Reported by Shyamala Stott 36.0 km

And off we go on perfect morning run on this beautiful beach that seems to go on forever! We were treated to another 13 k´s on it this morning :-)

Så er det afsted igen på en perfekt morgentur på den smukke strand, der lader til at fortsætte uendeligt! Det blev til 13 km :-)

When we ran into Tornby this morning the 2 local running clubs were waiting to join us for our final 8km in Denmark.

Da vi ankom til Tornby denne morgen, ventede to løbeklubber på os. De deltog alle på de sidste 8 km i Danmark.

First a little info on what we are doing.

Først lige lidt information om løbet.

The Havstrygerne running club (or "The Seastrikers") - in blue\ and the LIUF-LØB Hjørring - in orange - regularly train together.

Havstrygerne (i blåt) og LIUF-LØB Hjørring (i orange) træner ofte sammen.

As you can see these runners are full of smiles :) and after our beautifully scenic running these last 2 days they have a lot to smile about living in such perfect running country.

Som det ses er disse løbere meget smilende :) og efter vores smukke maleriske løb i de sidste 2 dage må man sige at de har en masse at smile af, med sådan et dejligt løbe-land.

And now we start running!

Og så tog vi afsted!

We all loved the happy inclusive spirit of these 2 clubs. They regularly meet up and train together: as we so often experience, there is great harmony in the running community!

Vi elskede allesammen den glade inkluderende ånd der herskede i klubberne. De mødes regelmæssigt for at træne sammen. Som vi så ofte ser er der stor harmoni i løbe-fælleskaberne!

It was a long line of runners, but everyone took a turn to carry the Peace Torch along the way.

Det var en lang række af løbere, men alle fik lejlighed til at løbe med faklen undervejs.

Each of us contributed some´colour oneness´ for the day. A blue torch and 2 blue tracksuits, with an orange tracksuit and orange flame! What a meeting of 3 teams ,)

Alle de forskellige farver passede godt sammen i en helhed. Den blå fakkel, blå træningsdragter, orange træningsdragter og den orange flamme! Sikke et møde mellem 3 teams!

Lucky we didn´t meet too many on coming cyclists today ;)

Heldigvis kom der ikke for mange modgående cyklister i dag ;)

We passed a few characters on our way.

Vi passerede et par figurer undervejs.

Spot the baby foal!!!

Kan I finde det lille føl?

All too soon it´s time to say goodbye. THANK-YOU for sharing the road with us in the spirit of peace and friendshp. We carry your smiles and energy with us and hope you join us again in 2 years time.

Alt for tidligt er det tid til at sige farvel. TAK for at dele vejen med os i fredens og venskabets ånd. Vi tager jeres smil og energi med os og håber at I tilslutter os igen om 2 år.

A final group photo in Denmark.
We leave Denmark with deepest gratitude to our Danish family coordination team of Tomas Anadya, Aster Amshula and Madhurima Iris. The last 4 days have been a JOY :-)

Det sidste gruppefoto i Danmark. Vi forlader Danmark med den største taknemlighed til vores danske familie og koordinations team, Tomas Anadya, Aster Amshula og Madhurima Iris. De sidste 4 dage har været en fryd :-)

The open sea to Norway!

Det åbne hav til Norge!

Having run all morning we were more interested in the lunch than the location. To the boys team this seemed a perfectly reasonable spot for a picnic!

Efter at have løbet hele morgenen var vi mere interesserede i frokosten end i omgivelserne. Til drengene lod dette til at være et perfekt sted til en picnic!

Norwegian shores and another country reached on the long journey of our Peace Torch.

De norske kyster og et nyt land rækkede ud efter fredsfaklen på dens lange tur.

Torch carried by
Amur Bašić (Bosnia and Herzegovina), Anadya Engelbrechtsen (Denmark), Devashishu Torpy (Great Britain), Frank Stassen (Netherlands), Harita Davies (New Zealand), Marlen Bernhard (Germany), Nitish Zuidema (Netherlands), Preetidutta Thorpe (New Zealand), Rasmivan Collinson (Great Britain), Satyagraha Vladimir Salnicov (Moldova), Shyamala Stott (Great Britain).  
Accompanied by  
Madhurima Iris Engelbrechtsen
Photographers
Satyagraha Vladimir Salnicov
The torch has travelled 36.0 km from Løkken to Hirtshals.

Latest reports from Denmark - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all