jūnijs 30, 2017 Live from the road

Ludza - Krāslava

Reported by Emanuels Putans 114.0 km

Rainy morning in Ludza. Yesterday's rainstorm is still around and shoes that were almost dry in the morning are super wet again!

Šis ir lietains rīts Ludzā! Apavi, kas bija gandrīz izžuvuši, atkal ir viscaur slapji!

Старт дождливым утром из г. Лудза

The rest of the Latvian team is in dry and warm van! :)

Pārējie no Latvijas komandas sēž siltā, sausā mašīnā! :)

Латвийская команда в машине на старте в г. Лудза

On the border of districts the torch is received by running club "Magnen" of Rēzekne. The leader of the club (in red with the torch) is Edgars Kļaviņš.

Lāpu pārņem Rēzeknes skrējēju klubs "Magnen". Tā vadītājs (ģērbies sarkanā; tur rokā lāpu) Edgars Kļaviņš.

Передача факела на границе районов. Клуб бегунов "Магнен". Водитель Эдгарс Кльавиньш (в красном; держит факел).

Kids are always eager to run! You know it!

Jūs jau zināt, ka bērni vienmēr ir gatavi skriet!

Photo together with citizens and administration of Rēzekne.

Fotogrāfija kopā ar Rēzeknes iedzīvotājiem un vadību.

Общее фото основной команды и участников эстафеты из г. Резекне

Andrejs Rešetņikovs (Vice - mayor of Rēzekne) holding the torch and certificate of appreciation of joining in the Peace Run. Edgars is also there! By the way today is Edgars' birthday! Cheers!

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Rešetņikovs ar lāpu un apliecinājuma sertifikātu. Arī Edgars ir šeit! Starp citu šodien ir Edgara dzimšanas diena! Daudz laimes, Edgar!

Peace Run is back on the road! Heading towards district of Malta!

Miera skrējiens dodas ceļā uz Maltu!

Peace Run is also accompanied by deputy of Administration of Rēzekne Guntis Rasims (the one with the torch).

Skrējienam pievienojas arī Rēzeknes pilsētas domes deputāts Guntis Rasims (ar lāpu rokās).

Certificate of appreciation is granted to Malta district. Receiver - main administrator of Malta district Vitālijs Skudra (on the right).

Maltas pagastam tiek pasniegts apliecinājums par piedalīšanos MIera skrējienā! Tā saņēmējs - Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra (pa labi).

The orchestra was playing very dynamic music!

Orķestris spēlēja ļoti dinamisku mūziku!

Peace Run is joined by young athletes from district Riebiņi! Their leader Mārīte Pokšāne (sports organizer in district of Riebiņi; she is quite far in the end of procession; dressed in red cap), by the way, has received award "Teacher of the year 2017"!

Miera skrējienam pievienojas Riebiņu novada jaunākie atlēti! Viņu vadītāja ir Mārīte Pokšāne (Riebiņu novada sporta organizatore; viņai galvā ir sarkana cepurīte ar nagu un viņa ir tālu aizmugurē- var redzēt, ka viņai labi izdevies uztrennēt savus audzināmos), kas, starp citu, ir saņēmusi balvu "Gada skolotājs 2017".

District Riebiņi is passing torch to Aglona city.

Riebiņu novads nodod lāpu Aglonas skrējējiem.

Peace Run can feel safe because it is escorted by Karate kids of Karate club "Satori"! We couldn't get their coach on photography, but we can assure you that he was unstoppable!

Miera skrējiens var justies droši, jo nu tas atrodas bērnu - karatistu pavadībā! Diemžēl mums neizdevās nofotografēt kluba ("Satori") trenneri, taču mēs jums varam apliecināt, ka viņš bija neapstādināms!

From the left Anatolijs Pupics (sports organizer of Aglona district) and Konstantin Rybinov (captain of Russian Peace Run team).

We were warmly welcomed at basilica of Aglona by priest Daumants Abrickis. Later on he blessed Peace runners.

Mūs sagaidīja arī Aglonas bazilikas priesteris Daumants Abrickis. Nedaudz vēlāk viņš deva svētību Miera skrējiena dalībniekiem.

Peace Run is welcomed in Kristus Karaļa kalns or King Hill of Christ of Aglona.

Miera skrējiens tiek sagaidīts Aglonas Kristus Karaļa kalnā.

The main sculptor here is Ēriks Delpers. Some time ago he was a pilot of supersonic aircrafts. Now, in Aglona, you can find different kind of crafts that he is related to.

Galvenais Kristus Karaļa kalna koktēlnieks ir Ēriks Delpers, izbijis virsskaņas lidaparātu pilots. Viņa darbības lauks joprojām ir saistīts ar debesīm, taču nu jau debesis iegūst metaforisku nozīmi.

Ineta poga, executive director of Aglona (on the right) is receiving gratitude - gifts from Peace Run. She accompanied Peace all the way from Aglona to Kombuļi.

Aglonas novada domes izpilddirektore Ineta Poga (labajā pusē) pavadīja Miera skrējienu līdz pat Kombuļiem. Šeit redzams kā viņa saņem pateicības dāvanas no Miera skrējiena.

After the border of Kombuļi Peace Run is accompanied by young and fresh runners from Krāslava. Here we have athletes from Sports School of Krāslava, from departments of basketball and skiing.

Aiz Kombuļu robežas Miera skrējienam pievienojas Krāslavas novada sporta skolas audzēkņi no basketbola un slēpošanas nodaļas.

Everybody together in Krāslava.

Visi kopā Krāslavā.

Raitis Timma (on the left) is sports organizer and basketball coach of Krāslava. On the other side we see Aleksandrs Jevtušoks (Vice - mayor of Krāslava).

Raitis Timma (kreisajā pusē) Krāslavas novada sporta organizators un Krāslavas novada sporta skolas basketbola trenneris. Labajā pusē mēs redzam Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietnieku Aleksandru Jevtušoku.

This day is over for Peace Run! The day was full of joy, new people, new insights into Latvian culture and a lot of opportunities to experience amazing Latvian hospitality.

Šī diena nu ir galā. Tā bija piepildīta ar prieku, jauniem cilvēkiem un jauniem ieskatiem latviešu kultūrā, kā arī ik uz soļa bija iespējams piedzīvot lielisko latviešu viesmīlību.

Torch carried by
Anna Eliseyeva (Russia), Austris Brucis (Latvia), Baiba Mennika (Latvia), Emanuels Putans (Latvia), Gundega Gaile (Latvia), Ieva Tropa (Latvia), Ildar Ibragimov (Russia), Konstantin Rybin (Russia), Kristine Markevica (Latvia), Latvian runners (Latvia), Nikolay Egorov (Russia), Peteris Seso (Latvia), Ulvis Kassalietis (Latvia), Yajata Kochurov (Russia).  
Photographers
Yajata Kochurov
The torch has travelled 114.0 km from Ludza to Krāslava.

Latest reports from Latvia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all