jūlijs 11, 2018 Live from the road

Belarus border - Preiļi

Reported by Devashishu Torpy 86.0 km

Welcome to Latvia!

Laipni lūgti Latvijā!

Refreshments and a warm welcome in a field of hay bails.

Uzkodas un silta sagaidīšana siena ruļļu laukā.

Latvian runners are ready to carry the torch.

Latvijas skrējēji ir gatavi nest lāpu.

Tasty treats.

Garšīgas uzkodas.

Each runner is invited to leave a signed silhouette of their hand.

Katrs skrējējs ir uzaicināts atstāt savas plaukstas siluetu ar parakstu.

Thank You Skrudalienes parish and Silene for warm welcome!

Paldies Skrudalienas pagastam un Silenei par silto sagaidīšanu!

Josef from Prague has joined the team.

Džozefs no Prāgas pievienojas komandai.

Daugavpils track and field club is keeping a good pace!

Daugavpils vieglatlētikas klubs uztur labu tempu!

Gratitude to Daugavpils region council chairman Gunars Kucins for organizing an amazing welcome in Daugavpils region!

Pateicība Daugavpils novada domes priekšsēdētājam Gunāram Kucinam par lielisko sagaidīšanas organizēšanu Daugavpils novadā!

Crossing the Daugava river into Daugavpils.

Šķērsojot Daugavu ieskrienam Daugavpilī.

A few members of the "Daugavpils Runners" running club join us to help us carry the torch into their city.

Daži no "Daugavpils Runners" skrējējiiem pievienojas mums, lai palīdzētu aiznest lāpu līdz viņu pilsētai.

Kids from "ZINOO" summer camp are trying to guess the home country of each runner.

Bērni no zinātkāres centra "ZINOO" vasaras nometnes cenšas uzminēt, no kuras valsts ir katrs skrējējs.

Goga from Croatia has joined the team.

Goga no Horvātijas ir pievienojusies komandai.

Josef leads the children in some warm up exercises before they sing the World Harmony Run song.

Džozefs parāda bērniem iesildīšanās vingrojumus pirms Harmonijas skrējiena dziesmas dziedāšanas.

The deputy chairman of Daugavpils city council Jānis Dukšinskis and the director of Daugavpils city Sports section Juris Stivriņš officially receives the torch on behalf of Daugavpils city.

Daugavpils domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis un Sporta pārvaldes vadītājs Juris Stivriņš oficiāli saņem lāpu Daugavpils pilsētas vārdā.

Gratitude to Daugavpils city sport events organizer Inese Kalinina for arranging the beautiful welcome ceremony.

Paldies Daugavpils sporta pasākumu organizatorei Inesei Kaļiņinai par skaisto sagaidīšanas ceremonijas organizēšanu.

The children are making a film and ask to interview some of the runners.

Bērni taisa filmu un palūdz nointervēt dažus skrējējus.

The champion of Baltic countries veteran games Romuald Saus is 84 years old. He read about the Peace Run in the local newspaper and joined us with his bicycle from the border of Belarus, collecting some 60 kms today.

Baltijas valstu veterānu čempionam Romualdam Šausam ir 84 gadi. Viņš izlasīja par Miera skrējienu vietējā avīzē un pievienojās mums ar savu velosipēdu jau no pašas Baltkrievijas robežas, kopā pa dienu veicot ap 60 kilometriem.

Raquel from Portugal has joined the team.

Rahela no Portugāles pievienojas komandai.

A host of runners join us on the road to Preili.

Skrējēju grupa mums pievienojas ceļā uz Preiļiem.

Local communities along the route come out to offer us refreshments and encouragement.

Vietējie iedzīvotāji pa ceļam pauž savu atbalstu, piedāvājot ūdeni un uzkodas.

In PREIĻI we complete the day of running with a presentation.

Preiļos mēs noslēdzam dienu ar prezentāciju par skrējienu,

Preili parish council chairman Maruta Plivda.

Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda.

Excellent singers.

Lieliski dziedātāji.

Awesome dancers.

Satriecoši dejotāji.

This is not the first time that the Run visits Preili - this region of Latvia has always stood out with hospitality and an open heart.

Šī nav pirmā reize, kad skrējiens viesojas Preiļos - šī Latvijas daļa vienmēr ir izcēlusies ar viesmīlību un atvērtu sirdi.

The youngest member of our team is offered a free pancake!

Jaunākais mūsu komandas dalībnieks saņēma dāvanā pankūkas!

Thank you PREIĻI for your hospitality!

Liels Paldies Preiļiem par viesmīlību!

Torch carried by
Amur Bašić (Bosnia and Herzegovina), Anita Costa (Portugal), Devashishu Torpy (Great Britain), Drsalu Grünstäudl (Austria), Gints Peleckis (Latvia), Gordana Petrovčić (Croatia), Josef Sverma (Czech Republic), Latvian runners (Latvia), Rachel Pina (Portugal), Ricardo Mota (Portugal), Shaivya Rubczynska (Poland), Yashodevi Samar (Ukraine).  
Photographers
Anita Costa
The torch has travelled 86.0 km from Belarus border to Preiļi.

Latest reports from Latvia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all