jūlijs 12, 2018 Live from the road

Preiļi - Madona

Reported by Devashishu Torpy 95.0 km

Runners from the region of Riebini take over the torch

Riebiņu novada skrējēji pārņem lāpu

Marite Poksane receives the Torch-Bearer Award

Mārīte Pokšāne saņem Lāpneša apbalvojumu

People in Silukalns knows where to find peace

Sīļukalna iedzīvotāji zina, kur atrodas miers

Thanks a lot to Riebinu region - we really felt your warm welcome

Liels paldies Riebiņu novadam - mēs patiesi sajutām jūsu silto viesmīlību

The mayor of Varaklani ran with us to the city of Varaklani and received the Peace Run certificate of appreciation on behalf of his city

Varakļānu mērs skrēja kopā ar mums līdz Varakļānu pilsētai un pilsētas vārdā saņēma Miera skrējiena sertifikātu

It was a very hot day..

Tā bija ļoti karsta diena..

... that's why a little bit of rain was welcomed.

... tāpēc neliels lietus bija laipni aicināts.

Barkava people met us with songs!

Barkavieši sagaidīja mūs ar dziesmām!

Next to the Madona Evangelical lutheran church we were greeted by the priest and the people from the church - what a nice suprise!

Pie Madonas Evanģēliski luteriskās draudzes baznīcas mūs sagaidīja mācītājs ar draudzi - tas bija ļoti patīkams pārsteigums!

We were met by the Madona district chairman Agris Lungevics and the district sports organizer Maris Gailums...

Mūs sagaidīja Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs un novada pašvaldības sporta organizators Māris Gaiļums...

...and ofcourse the awesome dancers!

... un, protams, satriecošās dejotājas!

Torch carried by
Amur Bašić (Bosnia and Herzegovina), Anita Costa (Portugal), Devashishu Torpy (Great Britain), Drsalu Grünstäudl (Austria), Gints Peleckis (Latvia), Gordana Petrovčić (Croatia), Josef Sverma (Czech Republic), Latvian runners (Latvia), Rachel Pina (Portugal), Shaivya Rubczynska (Poland), Yashodevi Samar (Ukraine).  
Photographers
Anita Costa
The torch has travelled 95.0 km from Preiļi to Madona.

Latest reports from Latvia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all