jūlijs 13, 2018 Live from the road

Madona - Cēsis

Reported by Latvian runners 88.0 km

We had our breakfast at the local cafe "Slageris" - the owner Haralds Puce turned out to be a good runner himself and led the way out of the city in the morning.

Brokastis mēs ieturējām vietējā kafejnīcā "Šlāgeris" - īpašnieks Haralds Pūce izrādījās ir labs skrējējs un uzsāka skriet ar mums kopā, parādot pareizo virzienu.

Next stop - Vecpiebalga. Local runners joined us all the way to their city!

Nākamā pietura - Vecpiebalga. Vietējie skrējēji pievienojāms mums līdz pat pilsētai!

And really nice people! - Tkank You!

Un tiešām jauki cilvēki! - Paldies Jums!

Really nice lunch!

Tiešām jaukas pusdienas!

Some runners had to rest a little bit..

Dažiem skrējējiem vajadzēja nedaudz atpūsties..

In Priekuli we had a warm welcome by the local people and the football club.

Priekuļos mūs silti sagaidīja vietējie iedzīvotāji un futbola klubs.

The chairman of Priekuli district Elina Stapulone gives a Torch-Bearer Award to Janis Miculis.

Priekuļus novada domes priekšsēdētāja Elīna piešķir Lāpneša balvu Jānim Mičulim.

The weather forecast promised rain soon..

Laika prognoze solīja drīzu lietu...

... but it seems that the smiling faces in Cesu 5th kindergarden scared it away.

... bet liekas, ka Cēsu 5. bērnudārza smaidošās sejas to aizbaidīja.

Torch carried by
Amur Bašić (Bosnia and Herzegovina), Anita Costa (Portugal), Devashishu Torpy (Great Britain), Drsalu Grünstäudl (Austria), Gints Peleckis (Latvia), Gordana Petrovčić (Croatia), Josef Sverma (Czech Republic), Latvian runners (Latvia), Shaivya Rubczynska (Poland), Yashodevi Samar (Ukraine).  
Photographers
Anita Costa
The torch has travelled 88.0 km from Madona to Cēsis.

Latest reports from Latvia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all