PEACE RUN

Latvia 13 July: Madona - Cēsis

A beautiful and green day

Skaista un zaļa diena

We had our breakfast at the local cafe "Slageris" - the owner Haralds Puce turned out to be a good runner himself and led the way out of the city in the morning.

Brokastis mēs ieturējām vietējā kafejnīcā "Šlāgeris" - īpašnieks Haralds Pūce izrādījās ir labs skrējējs un uzsāka skriet ar mums kopā, parādot pareizo virzienu.

Next stop - Vecpiebalga. Local runners joined us all the way to their city!

Nākamā pietura - Vecpiebalga. Vietējie skrējēji pievienojāms mums līdz pat pilsētai!

And really nice people! - Tkank You!

Un tiešām jauki cilvēki! - Paldies Jums!

Really nice lunch!

Tiešām jaukas pusdienas!

Some runners had to rest a little bit..

Dažiem skrējējiem vajadzēja nedaudz atpūsties..

In Priekuli we had a warm welcome by the local people and the football club.

Priekuļos mūs silti sagaidīja vietējie iedzīvotāji un futbola klubs.

The chairman of Priekuli district Elina Stapulone gives a Torch-Bearer Award to Janis Miculis.

Priekuļus novada domes priekšsēdētāja Elīna piešķir Lāpneša balvu Jānim Mičulim.

The weather forecast promised rain soon..

Laika prognoze solīja drīzu lietu...

... but it seems that the smiling faces in Cesu 5th kindergarden scared it away.

... bet liekas, ka Cēsu 5. bērnudārza smaidošās sejas to aizbaidīja.