jūlijs 14, 2018 Live from the road

Cēsis - Limbaži

Reported by Latvian runners 86.0 km

Hello, Valmiera! Peace Run has arrived!

Sveika, Valmiera, Miera skrējiens ir klāt!

The Peace Torch is received by Jānis Baiks, the mayor of Valmiera! By the way he is also an avid runner - just a few weeks before the arrival of Peace Run he had run 107 KM from the Capital of Riga to his hometown Valmiera!

Valmieras mērs, Jānis Baiks, saņem miera lāpu! Starp citu, arī mēram patīk paskriet - dažas nedēļas pirms Miera skrējiena ierašanās viņš kājām mēroja 107 kilometrus no galvaspilsētas līdz Valmierai!

Rihards Zalte, the main local sports' project coordinator, receives small presents from the Peace Run.

Galvenais Valmieras sporta projektu koordinators Rihards Zalte saņem nelielas dāvaniņas no Miera skrējiena.

Peace Run team is always ready to enjoy some treats.

Miera skrējiena komanda vienmēr ir gatava pamieloties.

Peace torch is also warmly welcomed in Simana Church in Valmiera! (The door knob of this church is touched by those who are to finish the epic 107 KM race from the Capital city to Valmiera, the race where the mayor participated)

Miera lāpa tiek silti uzņemta arī Valmieras Svētā Sīmaņa Baznīcā! (Baznīcas durvju rokturis ir jāaizskar tiem, kuri vēlas pabeigt episko, 107 kilometru garo, skrējienu no galvaspilsētas līdz Valmierai - sacensības kurās piedalījās Valmieras mērs)

Discussing the journey to Dikļi...

Apspriežot ceļu uz Dikļiem...

Everyone enjoys running and being photographed...

Visiem patīk skriet un fotografēties...

Running in the stadium of Dikļi! Local sports' games were held that day and participants joyfully ran around the track with the Peace Run team!

Skrējiens Dikļu sporta stadionā! Todien notika vietējās sporta spēles un to dalībnieki priecīgi noskrēja vienu apli ap stadionu kopā ar Miera skrējiena komandu!

Torch is received by Jānis Dainis, the deputy mayor of Kocenu district and the director of Kocenu district sports school.

Lāpu saņem Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietnieks un Kocēnu novada sporta skolas direktors Jānis Dainis.

These five ladies ran with us whole route from Valmiera to Dikļi - a stretch of 23 KM! Youngest of them is already taking part in triathlon races!

Šīs piecas dāmas skrēja visu ceļu no Valmieras līdz Dikļiem - kopā 23 kilometru! Jaunākā no viņām jau piedalās triatlona sacensībās!

On the way to Limbaži... These runners were super fast and super organized - they ran with the Peace Run team around 15 KM to their hometown!

Ceļā uz Limbažiem... Šie skrējēji bija ļoti ātri un labi organizēti - viņi skrēja kopā ar Miera skrējiena komandu aptuveni 15 kilometrus līdz savai pilsētai!

Warm and musical welcome in Limbaži!

Silts un muzikāla sagaidīšana Limbažos!

Alise Putraima, the main coordinator of Limbaži ACTIVE - local sports' club, receiving some small presents from the Peace Run (she was one of those brave 15KM runners).

"Limbaži ACTIVE" - vietējā sporta kluba - vadītāja Alise Putraima saņem nelielas dāvaniņas no Miera skrējiena komandas (starp citu, viņa bija viena no drosmīgajiem 15 kilometru skrējējiem).

Dāvis Strazds, sports organizer of Olympic center of Limbaži, receiving a large reproduction...

Limbažu Olimpiskā centra sporta darba organizators Dāvis Strazds saņem lielu gleznas reprodukciju...

Torch carried by
Amur Bašić (Bosnia and Herzegovina), Anita Costa (Portugal), Devashishu Torpy (Great Britain), Drsalu Grünstäudl (Austria), Emanuels Putans (Latvia), Gints Peleckis (Latvia), Gordana Petrovčić (Croatia), Josef Sverma (Czech Republic), Latvian runners (Latvia), Raquel Pina (Portugal), Shaivya Rubczynska (Poland), Yashodevi Samar (Ukraine).  
Photographers
Anita Costa
The torch has travelled 86.0 km from Cēsis to Limbaži.

Latest reports from Latvia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all