July 15, 2022 Live from the road

Giurgiulești - Cahul

Reported by Sadanand Magee 53.0 km

The Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run arrives in Moldova, the final leg of the great River Danube journey!

Alergarea pentru Pace Casa Unității Sri Chinmoy sosește în Moldova - ultima secțiune a marii călătorii pe râul Dunărea!

Local runners from Giurgiulești join us to carry the torch to the village square.

Alergătorii din Giurgiulești ni se alătură pentru a duce torța spre centrul localității.

We are ready for an action packed day the Moldovan way with seven ceremonies and hundreds and hundreds of people holding the torch in a single day!!!

Suntem gata pentru o zi plină de acțiune, cum numai în Moldova poate fi: șapte întâlniri în care sute și sute de oameni au ținut în mâini torța într-o singură zi!!!

We receive an extremely warm welcome from the Mayor of Giurgiulești Tatiana Gălățeanu and the young adults in beautiful traditional dress offer the gift of local made bread.

Suntem întâmpinați nespus de călduros de Doamna Primar de Giurgiulești Tatiana Gălățeanu, iar tineri îmbrăcați în frumoase straie naționale ne oferă pâinea coaptă de oamenii locului.

Ion, our Moldovan coordinator, steps forward to give some words of inspiration.

Ion, coordonatorul din Republica Moldova, ne spune câteva cuvinte de inspirație.

The Mayor receives a colourful artwork print by Peace Run founder Sri Chinmoy.

Doamna Primar primește în dar o pictură realizată de fondatorul Alergării pentru Pace, Sri Chinmoy.

We are treated to energetic traditional Moldovan music and dance.

Concert din muzică energică tradițională moldovenească și dansuri.

Dancing with Joy.

Dansând în Bucurie...

The special moment when the Mayor inaugurates a Sri Chinmoy Peace-Blossom at the entrance of the town square. The magnificent monument marks the River Danube as a Peace-Blossom joining those placed in many other countries along the river Danube.

Un moment special în care Doamna Primar inaugurează o Floare a Păcii Sri Chinmoy la intrarea în parcul din localitate. Acest monument magnific marchează consacrarea râului Dunărea ca Râu al Păcii, alăturându-se astfel celorlalte monumente instalate în țările de-a lungul Dunării.

A beautiful golden plaque.

O frumoasă placă de aur.

Ukrainian and Irish friends side by side.

Un prieten ucrainean și un prieten irlandez.

In Câșlița-Prut we visit a heritage museum and the local towns people express there sincere wish for more Peace and harmony in the world.

La Câșlița-Prut vizităm Casa de cultură și Muzeul cu obiecte de epocă. Oamenii din sat își exprimă dorința sinceră pentru mai multă pace și armonie în lume.

Sending peaceful wishes to the world.

Transmitem lumii urări de pace.

The town representatives receive a certificate of appreciation and a beautiful artwork print.

Reprezentantele localității, doamna secretară a Consiliului local Mariana Bejenar și doamna Director a Muzeului etnografic Natalia Nicula, primesc un certificat de mulțumire și o pictură deosebită.

We admire an ornate collection of Moldovan artifacts which honours their rich heritage.

Admirăm colecția ornamentată de obiecte cu valoare istorică pentru moștenirea lor culturală.

Before we depart there is time for a traditional dance.

Mai e timp de joc înainte să plecăm...

Futher along the route the youth of Slobozia Mare join us running into the village.

În continuare, pe traseu, tinerii din Slobozia Mare ni se alătură în alergarea prin sat.

A curious on-looker.

O spectatoare curioasă.

We receive a powerful welcome from the local brass band upon arrival in Slobozia Mare.

O întâmpinare energică din partea fanfarei satului ni se oferă la sosirea în Slobozia Mare.

The Mayor of Slobozia Mare holds the torch and gives us a joyful welcome.

Doamna Primar de Slobozia Mare Valentina Carastan primește torța și ne oferă un cuvânt de salut plin de bucurie.

We pause in silence to invoke Peace.

O pauză de tăcere pentru a invoca Pacea.

We introduce our international team.

Prezentăm echipa noastră internațională.

The passing of the torch.

Transmiterea torței.

Onwards to the next village!

Mai departe spre următorul sat!

It's very hot today hitting 38 degrees at it's highest!

E foarte cald azi, cu maxima zilei de 38 grade!

Best to stand in the shade!!

Cel mai bine e să stăm la umbră!

Boys from Colibași lead the way with the Peace torch.

Băieții din Colibași conduc în față cu torța Păcii.

The Mayor of Colibași Mr Ion Dolganiuc welcomes us for an indoor reception. He shares uplifting worlds of unity and friendship.

Dl Ion Dolganiuc, Primarul Colibașiului, ne salută în incinta primăriei. Dumnealui ne transmite cuvinte înălțătoare despre unitate și prietenie.

We arrive at the village border of Vadul lui Isac where yet another enthusiastic group of youths are ready to run with us.

Sosim la hotarul satului Vadul lui Isac, acolo unde un alt grup de tineri plini de entuziasm sunt gata să alerge împreună cu noi.

The representative of Vadul lui Isac councilman Ion Nasulea receives us with true Moldovan hospitality.

Dl Ion Nasulea, membru al Consiliului sătesc din Vadul lui Isac, ne întâlnește cu ospitalitate moldovenească autentică.

The village has prepared a sumptuous feast of local grown organic fruit and vegetables.

Localitatea ne-a pregătit o masă somptuoasă din fructe și legume organice crescute aici.

Ion gifts an artwork by Sri Chinmoy to the Mayor entitled 'Unity'.

Ion oferă în dar o lucrare de artă de-a lui Sri Chinmoy cu denumirea „Unity” - „Unitate”.

Dreaming of Peaceful world.

Visăm la o lume pașnică.

We gather at a special carving of the village icon for a group photo.

Ne strângem în jurul unui monument reprezentativ pentru localitate ca să facem o fotografie de grup.

The next team to run with us are from Crihana Veche and they are in full colour in their team kit.

Următoarea echipă cu care vom alerga este din Crihana Veche, iar membrii ei sunt plini de culoare în echipamentul lor.

The vast Moldovan landscape.

O priveliște cu vastitatea locului...

Self-trancendence means Self-expansion in every way. -Sri Chinmoy

Autodepășirea înseamnă lărgire de sine în toate privințele. - Sri Chinmoy

In Crihana Veche the Mayor Igor Miclauș welcomes us to the town hall for refreshments and offers in wise words his wishes for a more harmonious world.

În Crihana Veche, Edilul Igor Miclauș ne întâmpină la primărie cu produse răcoritoare și ne oferă în cuvinte înțelepte urările sale pentru o lume mai armonioasă.

Gints our photographer captures his reflection!

Gints, fotograful nostru, și-a prins reflexia din oglindă.

The full team!

Echipa întreagă!

At the town entrance to Cahul we meet our last and biggest group of runners for the day from many local sports clubs. The Peace Torch is received by Mr Ion Pascal, the Chairman of the local Olympic association, who met the Peace Run when it first was held in Moldova.

La intrarea în orașul Cahul întâlnim ultimul grup de alergători - și cel mai mare - de azi, format din membrii multor cluburi sportive locale. Cel ce primește primul Torța Păcii este dl Ion Pascal, Președintele Asociației teritoriale olimpice, care cunoaște Alergarea pentru Pace din timpurile când s-a organizat pentru prima dată în Republica Moldova.

The cheering squad!

Echipa de susținători!

We are whole-heartedly welcomed by the District President Mr Nicolae Dunas and Cahul Mayor Mr Nicolae Dandiș.

Suntem întâmpinați din toată inima de Președintele raionului Cahul, dl Nicolae Dunas, și Primarul municipiului, dl Nicolae Dandiș.

The District President offers profound words of solidarity with the Peace Run, stating that the message of world unity and world Peace is needed now more than ever.

Președintele raionului ne oferă cuvinte profunde de solidaritate cu Alergarea pentru Pace, afirmând că mesajul unității în lume și păcii în lume e necesar acum mai mult ca niciodată.

Proudly holding the certificate of appreciation high.

Cu certificatul de apreciere sus în aer.

Mihai from Romania announces his name and country.

Mihai din România se prezintă.

A final gathering of Peace and Oneness in Cahul.

Pe final, ne strângem la un loc pentru un moment de Pace și Unitate.

The Taekwondo club embrace the Peace torch.

Clubul local de Taekwondo îmbrățișează torța Păcii.

A special thanks to our dear Ukrainian team for coming all the way to join us for this special occasion.

Mulțumiri speciale pentru echipa de alergători dragi din Ucraina, care au venit întâmpinând dificultăți pentru a fi cu noi cu această ocazie deosebită.

Our youngest team member, Mihail from Moldova. He is already a talented runner.

Mihail, cel mai tânăr membru al echipei noastre. El este deja un alergător talentat.

Best buddies!

Cei mai buni prieteni!

The full international team gather for one last joyful photograph after an incredible day of running and seven wonderful ceremonies in Moldova.

Întreaga echipă internațională se adună pentru o ultimă și veselă fotografie după o zi incredibilă de alergare și șapte ceremonii minunate în Moldova.

There is magic in air!

Simțim magia în atmosferă!

A special thanks to the town council of Cahul for providing the Peace Run team with a huge meal of pizza and fresh vegetables after the ceremony.

Mulțumiri deosebite Consiliului raional Cahul pentru masa de seară imensă cu pizza și legume proaspete pe care echipa Alergării pentru Pace le-a savurat după festivitate.

Torch carried by
Adrian Papuc (Romania), Andrey Stefanov (Bulgaria), Cristian Ichim (Romania), Florbela Caniceiro (Portugal), Gordana Petrovčić (Croatia), Ilija Djordjevic Arsic (Serbia), Ion Frunza (Moldova), Jovana Milenković (Serbia), Mahiya Lindner (Germany), Moldovian runners (Moldova), Oleksii Sykal (Ukraine), Plamen kolev (Bulgaria), Rachel Pina (Portugal), Sadanand Magee (Ireland), Ukrainian Runners (Ukraine).  
Photographers
Gints Peleckis
The torch has travelled 53.0 km from Giurgiulești to Cahul.

Latest reports from Moldova - 2022

view all

Latest reports - around the world:

view all