Sept. 26, 2023 Live from the road

Sofia

Reported by Richika Stoycheva, Violeta Angelova 1.0 km

Our first visit to Indira Gandhi School. Mrs. Sashka Georgieva - director of the school, warmly greeted us with "welcome".

Нашето първо посещение в училище "Индира Ганди".  Г-жа Сашка Георгиева - директор на училището, сърдечно ни приветства с "добре дошли".

We are watching a video about the Peace Torch and its journey through different countries and continents...

Гледаме видео  за  Факела на мира и неговото пътешествие през различни страни и континети...

"Where can we find peace, serenity, light?" - Yes, yes, in the heart.

"Къде можем да намерим мир, спокойствие, светлина?" - Да, да, в сърцето.

One minute dedicated to inner peace, love and happiness.

Една минута посветена на вътрешен мир, любов и щастие.

The traditional game begins in which the children have to guess which country the international team runners come from.

Започва традиционната игра в коята децата  трябва да познаят от коя държава идват бегачите от международния отбор.

And everyone deserved an "excellent" in geography!

И всички заслужиха "отличен" по география!

Gratitude to everyone for the inspiration, the warm welcome and the unforgettable moments you gave us. See you soon friends!

Благодарим на всички за вдъхновението, топлото посрещане и незабравимите мигове с които ни дарихте. До нови срещи приятели!

A lovely sunny day, enthusiasm and we all run together...

Прекрасен слънчев ден, ентусиазъм и всички заедно тичаме...

Holding the torch we send our messages of peace, light, oneness and happiness to all the people of the world.

Държейки факела изпращаме своето послание за мир, светлина, единство и щастие към всички хора по света.

We had the support of Cinema City International who provided the broadcast of a Peace Week message with an aphorism by Peace Run founder Sri Chinmoy - free of charge. The banner rotated throughout the Peace Week period on the screens in the cinema lobby. Thank you to the entire Cinema City International team for your support!

Получихме подкрепата на „Синема Сити Интернешънъл“ които безвъзмездно предоставиха излъчването на послание за Седмица на мира с афоризъм на основателя на Пробега на мира Шри Чинмой. Банера се ротираше през целия период на Седмица на мира на екраните във фоайето на киното. Благодарим на целия екип на „Синема Сити Интернешънъл“ за подкрепата!

We headed to the next event dedicated to peace - a violin and piano concert.

With the support of the Bulgarian National Radio (BNR), we had the opportunity to present the compositions of maestro Sri Chinmoy in the First concert studio of the BNR.

The First studio of the BNR was designed by German architects shortly before the beginning of the Second World War. In today's "apparatus room" of the studio was the armchair of Tsar Boris III, and the studio was then the most modern in the Balkans. The dimensions of the space and the excellent acoustics make the studio one of the best places for sound recording of symphony orchestras and classical music, as well as for concerts.


Отправихме се към следващото събитие посветено на мира - концерт цигулка и пиано. С подкрепата на Българското национално радио (БНР) имахме възможността да поднесем композициите на маестро Шри Чинмой в първо концертно студио на БНР.

Първо студио на БНР е проектирано от немски архитекти малко преди началото на Втората световна война. В днешната "апаратна" на студиото се е намирало креслото на цар Борис III, а студиото тогава е било най-модерното на Балканите. Размерите на пространстовото и отличната акустика, превръщат студиото в едно от най-добрите места за звукозапис на симфонични оркестри и класическа музика, както и за концерти.


Violin — Boyravi Achenbach, Vienna Born into a family of musicians from the Vienna Philharmonic, she graduated with honors from the Vienna University of Music. She regularly participates in the Vienna Philharmonic, the Vienna Symphony Orchestra and the Radio Symphony Orchestra.

Piano — Eshana Gadanski, Novi Sad Virtuoso pianist, founder and leader of the women's musical ensemble Blue Flower. For more than 20 years, she and her group have participated in hundreds of concerts in Europe, Asia, America. They have visited Bulgaria many times!

Thanks for the amazing concert!

Цигулка — Бойрави Ахенбах, Виена Родена в семейство на музиканти от Виенската филхармония, тя завършва с отличие Виенския музикален университет. Има редовни участия във Виенската филхармония, Виенски симфоничен оркестър и Радиосимфоничен оркестър.

Пиано — Ешана Гадански, Нови Сад Виртуозен пианист, основател и лидер на дамския музикален ансамбъл Blue Flower. Повече от 20 години тя и нейната група участват в стотици концерти в Европа, Азия, Америка. Гостували са многократно и в България!

Благодарим за невероятния концерт!

Torch carried by
Baridhi Yonchev (Bulgaria), Darina Staykova (Bulgaria), Hrishikesh Karov (Bulgaria), Nicole Delcheva (Bulgaria), Pushkar Müllauer (Switzerland), Richika Stoycheva (Bulgaria), Salil Wilson (Australia), Savyasachi Brown (United States), Todor Angelov (Bulgaria), Usika Muckenhumer (Austria), Vasko Jovanov (North Macedonia), Violeta Angelova (Bulgaria).  
Photographers
Hrishikesh Karov
The torch has travelled 1.0 km in Sofia.

Latest reports from Bulgaria - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all