Sept. 25, 2019 Live from the road

Roșiori de Vede - Zimnicea

Reported by Ion Frunza, Luiza Hariton 75.0 km

The „Al Depărățeanu” School from Roșiori de Vede receives us with enthusiasm.

Școala Gimnazială „Al Depărățeanu” Roșiori de Vede ne primește cu entuziasm.

A small flower-garden...

O mică grădină de flori...

The sports teacher takes the torch and passes it to the kids.

Profesorul de sport preia torța și o înmânează elevilor.

Thank you!

Vă mulţumim!

Making a few steps for the world-peace!

Facem paşi concreţi petru pacea în lume!

Who entered my territory?

Cine a intrat pe teritoriul meu?

At „Mihai Eminescu” School of Roșiori de Vede we are welcomed by Mihai Eminescu in person - the National poet of Romanians

La Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Roșiori de Vede suntem întâmpinați de Mihai Eminescu în persoană - poetul național al românilor

Our eyes are delighted by some interesting artwork

Ne delectăm ochii cu picturi ce ne trezesc interesul

A little big international gathering...

O mică mare adunare internaţională...

The children's joy increases as we play in the country-guessing game...

Bucuria copiilor sporește când ne jucăm de-a ghicitul țărilor...

Practical classes of music and choreography

Ore practice de muzică şi coregrafie

We are happy that the Peace Torch has arrived in our school!

Ne pare bine că Torţa Păcii a ajuns şi la noi la şcoală!

Eager to wish for peace...

Nerăbdători să ureze pace...

Appreciating Madame the Deputy Principal for the very nice meeting and for the tireless work with the young generations in the field of education.

Un gest de apreciere şi mulţumire Doamnei Director adjunct pentru primirea frumoasă şi munca neobosită de educare a tinerelor generaţii.

Posing with the "Matchless Poet"

Alături de ,,Poetul nepereche"

The road's call...

Drumul ne cheamă...

Here we are at the last school on our Romanian route: School nr. 7 of Alexandria

Iată-ne la ultima şcoală de pe traseul nostru în România: Şcoala Gimnazială nr. 7 din Alexandria

Just a few days ago the school celebrated the week of peace, so the pupils are well prepared to meet with us.

Doar cu câteva zile în urmă şcoala a sărbătorit săptămâna păcii, de aceea elevii sunt bine pregătiţi pentru întâlnirea cu echipa noastră.

What peace means? - Friendship, harmony, understanding, love...

Ce înseamnă pacea? - Prietenie, armonie, înţelegere, dragoste...

We are grateful to Madame the Principal Sferle Diana for the very heartfelt welcome and for the peace activities with the pupils!

Mulţumim mult Doamnei Directoare Sferle Diana pentru primirea foarte cordială şi pentru activităţile cu elevii dedicate păcii!

We try to make room for everyone in the final picture...

Încercăm să facem loc pentru fiecare în fotografia finală...

Europe in a nutshell!

Europa în miniatură!

The soil is prepared for future crops...

Ogoarele sunt pregătite pentru recoltele viitoare...

The last kilometers...

Ultimii kilometri...

Here is the Danube river!

Iată şi Dunărea!

Finally the ferry-boat has come...

În sfârşit a venit feribotul...

Good bye, Romania! See you soon.

La revedere, România! Pe curând.

Torch carried by
Adrian Papuc (Romania), Dmytro Vietrov (Ukraine), Ion Frunza (Moldova), Luiza Hariton (Romania), Mena Seguy (France), Rașid Burtiev (Moldova), Valentyna Tykhonenko (Ukraine), Vijayanta Viglov (Bulgaria).  
Photographers
Luiza Hariton, Mena Seguy
The torch has travelled 75.0 km from Roșiori de Vede to Zimnicea.

Latest reports from Romania - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all