jún 9, 2015 Live from the road

Tornaľa - Moldava nad Bodvou

Reported by Ananda-Lahari Zuscin, Padyatra Komak 78.0 km

The group of promising local runners joined us when we ran to the beautiful park on the square in Tornala.

Skupina miestnych nádejných bežcov sa pripojila k nám a spolu sme pribehli do krásneho parku na námestí v Tornali.

Mr. vicemayor recieved the torch and said few nice words.

Pán prednosta prevzal mierovú pochodeň a predniesol krátky príhovor.

There is a peace hidden inside everyone.

Mier je ukrytý vo vnútri každého z nás.

The runners gave this painting symbolizing tolerance to the town Tornala as an act of gratitude.

Ako prejav vďaky za milé prijatie a krásny program bežci odovzdali mestu Tornaľa túto maľbu symbolizujúcu toleranciu.

The final picture.
Tornala thank you, you were great!

Na záver spoločná fotka.
Tornaľa, ďakujeme boli ste užasní!

Our next stop was in Gemerska Horka.

Naša ďalšia zastávka bola v Gemerskej Hôrke.

We had there short but amazing meeting with the kids from elementary school where they learn in hungarian language.

Mali sme krátke, ale úžasné stretnutie s deťmi so ZŠ..

All of the kids were supposed to go quickly back to school for a program with a magician, but few boys convinced the teachers to continue with the runners for a while.

Všetky deti mali ísť rýchlo späť do školy na program s kúzelníkom, ale zopár chalanom sa podarilo prehovoriť pani učiteľky, aby mohli s nami ešte chvíľu pokračovať.

We met with the Mayor Mr. Tibor Balazs and the kids from the primary school where they learn in slovak language.

Stretli sme sa s pánom starostom Tiborom Balázsom a deťmi základnej školy kde sa vyučuje v slovenčine.

Mr. Mayor Tibor Balazs.

Pán starosta Tibor Balázs.

Peace torch hanger.

Vešiak na mierové pochodne.

Padyatra met his brother here. They do look alike.

Padyatra sa tu nečakane stretol s bratom. Jeden druhému akoby z oka vypadli.

Also 81 year old runner from Roznava ran with us few kilometers.

Niekoľko kilometrov s nami bežal aj 81 ročný bežec z Rožňavy.

We ran under the sharp-eye surveillance by national TV JOJ.

Bežali sme aj pod paľbou kamier TV JOJ.

Not only the Mayor Pavol Burdiga but also the kids from all of the primary schools in Roznava welcomed us at the main square - Namestie banikov. Mr. Mayor expressed the necessity of having peace inside us and around us.

Nielen primátor Pavol Burdiga ale aj deti zo všetkých základných škôl v Rožňave nás privítali na hlavnom námestí Rožňavy - Námestí baníkov. Pán primátor vyslovil potrebu mieru v našom vnútri aj okolo nás.

Kids liked the program about peace we prepared for for them.

Program s mierovou tématikou, ktorý sme pripravili, sa deťom veľmi páčil.

They have very good sportsmen as well as very good dancers in Roznava.

Je vidieť, že v Rožňave majú nielen dobrých športovcov ale aj vynikajúcich tanečníkov.

Generous refreshmet.

Bohaté občerstvenie nás výborne osviežilo.

Mr. Mayor Peter Bollo, elementary school principal Mr. Ladislav Mikula and the five-time paraolympic gold medalist in downhill skiing Henrieta Farkasova welcomed us together in Krasnohorske Podhradie.

Pán starosta Peter Bollo, pán riaditeľ ZŠ Mgr. Ladislav Mikula a viacnásobná víťazka paralympijských hier v zjazdovom lyžovaní Henrieta Farkašová nás spoločne uvítali v Krásnohorskom Podhradí.

The kids painted the birch forrest full of peace.

Deti namaľovali brezový háj plný mieru.

The kids from two elementary schools welcomed us in five different languages.

Deti z dvoch ZŠ nás privítali v piatich rôznych jazykoch, čo príjemne zaskočilo našich medzinárodných bežcov.

Beautiful paper torch and peace doves showed good skills of the primary school kids.

Krásna papierová pochodeň a holubice mieru ukázali zručnosť detí zo ZŠ.

Really beautiful dancing performance full of life enriched our visit.

Naozaj prekrásne tanečné vystúpenia plné života oživilo našu návštevu.

The meeting was uplifing for all of us and gave us energy for another kilometers in heat.

Stretnutie bolo vzájomne naplňujúce a dodalo nám energiu do ďalších kilometrov vo veľkej horúčave.

The kids from the village Hrhov set the fast pace.

Deti z Hrhova nasadili vysoké tempo.

Choir of local singers touched us with their entusiasm and artistic performance local songs.

Spevácky zbor hrhovských dám a pánov nás uchvátil svojím nadšením a umeleckým stvárnením miestnych piesní.

The whole village came to support the idea of peace.

Celá obec sa zišla aby spoločne podporili mierovú myšlienku.

Mr. Mayor Ladislav Tanko is recieving certificate of appreciation. He really deserves it.

Pán starosta Ladislav Tankó zaslúžene preberá ďakovný list za celú obec.

Today is the day of amazing refreshments.

Dnešný deň sa vyznačoval majstrovským občerstvením.

Running in 31°C is exhausting, we just wanted to jump in the waterfall.

Behanie v 31°C je namáhavé, preto sme mali sto chutí zapichnúť to v krásnom hrhovskom vodopáde

The sign "watch the deers" is not there accidentally. Five of these deers are running there like anything.

Značka "pozor jelene" tu nie je umiestnená len tak náhodou. Pätica týchto jeleňov tu uháňa obrovskou rýchlosťou.

The idea of running for peace inspired few runners from Hrhov so much, that they ran with us until the town Moldava nad Bodvou.

Myšlienka behu pre mier nadchla štvoricu hrhovských športovcov natoľko, že s nami bežali až do Moldavy nad Bodvou.

Mayor of Turna nad Bodvou Atila Oravecz attached the ribbon of his village to the torch.

V Turni nad Bodvou nám pán starosta Mgr. Atila Oravecz pripevnil na pochodeň stužku za svoju obec.

The memorial stone of the start of the first annual Kosice peace marathon in 1924 shows the place, where the group of local enthusiasts organized the second oldest marathon in the world. We also felt how tough it was on that time.

Pamätník štartu prvého ročníka Košického medzinárodného maratónu mieru v roku 1924 pripomína miesto, kde skupina vtedajších miestnych nadšencov začala druhý najstarší maratón na svete. Aj my sme cítili aká to bola vtedy makačka.

When we ran into the Turna nad Bodvou two excelent junior sportswomen joined our team. Bianca and Dominika Oravec are very good in taekwondo. Bianca was 4th at European Chamionships.

Keď sme vbiehali do Turne nad Bodvou pridali sa k nám dve vynikajúce športovkyne. Bianka aj Dominika Oravec sú veľmi dobré v taekwonde a Bianka skončila dokonca 4. na majstrovstvách Európy.

The lady from the village Hrhov who could not stay for the whole ceremony came all the way to the town Moldava nad Bodvou (20km), so that she could hold the torch and make a wish for peace. It was a very emotional moment for all of us, because we strongly felt her deep sincerity. These are the moments we do the Peace Run for.

Pani z Hrhova, ktorá nestihla celú ceremóniu v Hrhove za nami osobne prišla až do Moldavy (20km), aby si mohla podržať pochodeň a zaželať si niečo pekného pre mier. Pre nás tento moment bol tiež veľmi emotívny, pretože sme silne cítili jej hlbokú uprímnosť. Presne pre takéto momenty tento beh bežíme.

Torch carried by
Adam Studenik (Slovakia), Ananda-Lahari Zuscin (Slovakia), Apaguha Vesely (Czech Republic), Atul Arora (India), Danica Cernakova (Slovakia), Daniel Ignovski (North Macedonia), Drishalu Grunstaudl (Austria), Josef Sverma (Czech Republic), Kuladipa Babusik (Slovakia), Natalia Soldatova (Russia), Padyatra Komak (Slovakia), Peter Hlac (Slovakia), Robert Jaros (Slovakia), Sadajyoti Belzová (Czech Republic).  
Photographers
Apaguha Vesely
The torch has travelled 78.0 km from Tornaľa to Moldava nad Bodvou.

Latest reports from Slovakia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all