jún 10, 2015 Live from the road

Moldava nad Bodvou - Sečovce

Reported by Danica Cernakova, Kuladipa Babusik, Livka Hlacova, Padyatra Komak 70.0 km

Meeeh...where are you running today? May I join you?

Meee....kam to dneska bežíte? Môžem bežať s vami?

Today we start in the city of Moldava nad Bodvou.

Dnes začíname v Moldave nad Bodvou.

Beautiful and cheerful welcome of the kids from several elementary schools.

Krásne a pompézne privítanie od detí zo základných škôl.

The square was full of childlike joy and enthusiasm...

Námestie bolo zaplnené detskou radosťou a nadšením...

...and beautiful and pure souls.

...a krásnymi a čistými dušami.

A single look at them filled us with a great joy.

Už len pohľad na nich nám urobil veľkú radosť.

They wished us a lot of strenght and energy on our journey full of peace.

Priali nám veľa síl a energie na našej ceste plnej mieru.

Mr. Mayor Slavomir Borovsky took the torch and made one wish, or maybe two.

Pán primátor JUDr. Ing. Slavomír Borovský prevzal našu pochodeň a vložil do nej jedno, alebo možno aj dve zo svojich prianí.

Mr. Mayor did not hesitate, got dressed in our team member T-shirt and ran a few steps.

Pán primator neváhal a obliekol si na seba tričko s našim logom a symbolicky si s nami zabehol.

Even a short runner is capable of high "Hi five"...

Aj nízka bežkyňa je schopná vysokej ťapky...

Group "Hi Five" while entering village Cecejovce.

Spoločná ťapka pri príchode do obce Čečejovce.

Guess where I am from: "Namaste" ...

Hádajte odkiaľ som: "Namaste" ...

Who should be the first to hold the torch? Mr. Mayor of Cecejovce Julius Pelegrin, of course.

A kto by mal držať pochodeň ako prvý? No predsa pán starosta obce Čečejovce Ing. Július Pelegrin.

Cute performance by kids from Elementary school.

Zlatučké vystúpenie detí zo základnej školy.

Our runner friends had a great time.

Naši priatelia bežci si to s nami užívali tiež.

Anybody wish for a water melon\?

Dá si niekto melón?

At the end of Cecejovce we had to say good bye.

Na konci obce Čečejovce sa s nami musleli rozlúčiť.

Entering the city of Kosice, the second biggest city in the Slovakia.

Príchod do Košíc, druhého najväčšieho mesta na Slovensku.

Sun, hay and a pair of running shoes.

Slnko, seno a pár tenisiek.

Little Lejka came to have a look how her father Peter is bravely running.

Malá Lejka sa prišla pozrieť ako jej tatko Peťo statočne behá.

It looks like huricane just passed by Elementary school Bernolakova, but it is not as it seems. It is only girls having Rock and Roll performance...

Vyzerá to akoby sa na základnej škole Bernolákovej prehnala výchrica, ale nie je to tak ako sa zdá. To len žiačky vystupovali Rock and Roll....

... and another hits like "Jump, Jump!"

...a iné hity, ako napríklad "Jump, Jump!"

Don´t worry, I am not going to drop him.

Nebojte sa, udržím ho.

We are three friends and we love each other like this.

My sme traja kamaráti a máme sa takto radi.

Runners could not resist and they got dragged in to the cute kid´s performance.

Bežcom to nedalo a milé detské vystúpenie ich vtiahlo do rytmu tanca.

We awarded school principal with the Certificate of appreciation.

A nakoniec riaditeľ tejto školy dostal od nás ďakovný list.

After weeks of using words that make you smile like: "cheese, peace" the Principal of this school tought us a new word "Beeeeatle".

Po týždňoch používania slov ktoré vyvolávajú úsmev na tvári ako napr. "Syr, Mír, Čís", nás pán riaditeľ naučil nové slovo "Hmyyyz".

Rare, warm lunch.

Netradične, teplý obed.

Very tasty.

Veľmi chutné.

Smiling noon sun.

Usmievavé poludňajšie slniečko.

Joyful kids in Košické Olšany.

Košické Olšany a ich radostné deti.

Thumb down ... sketch we have seen showed us, that this is not what we should do.

Palec dole.... scénka, ktorú sme videli ukázala, že takto sa nemáme správať.

Sun in the heart. I feel it.

Slnko v srdci. Cítim ho.

Warm welcome in front of the Municipal office in Košické Olšany.

Vrelé privítanie pred Obecným úradom v Košických Olšanoch.

Hold on for a while ...

Postoj chvíľu ...

In the village Bidovce.

V Bidovciach.

Reception under the roof - welcomed shelter against the hot sun.

Prijatie pod strechou - vítaný úkryt pred horúcim slnkom.

Ribbon - honour for Peace run.

Stuha - pocta pre mierový beh.

One of the beautiful paintings of local children. (reads Peace run)

Jedna z pekných kresieb od miestnych detí.

Mr. Mayor is describing the meaning of colours on the paintings. Painting is his hobby...

Pán starosta popisuje význam farieb na kresbách. Maľovanie je jeho záľubou....

Memento of the Second world war. Our "weapon" is burning Peace torch.

Pamiatka minulej vojny. Našou "zbraňou" je horiaca Mierová pochodeň.

During a short break on the way to the village Dargov we met with the tourists from Netherlands.

Na krátkej zastávke na ceste do obce Dargov sme sa stretli s holandskými turistami.

We are right behind the corner.

Už sme za rohom.

Mayor of Dargov Mr. Ján Kiš.

Starosta obce Dargov, Ján Kiš.

The yungest with the torch.

Najmenši s pochodňou.

Painting on the wall of the Municipal office.

Obraz na obecnom úrade.

Mr. Mayor leads the run on the way out of Dargov.

Spoločný beh od úradu na čele s pánom starostom.

Scenery around Secovce, our last stop for today.

Krajina pred poslednou etapovou zastávkou.

At the begining of the city of Sečovce local boys joined us and accompanied us to the last stop of the day - City hall.

Na začiatku mesta Sečovce sa k nám pridali miestny chlapci a doviedli nás do cieľa etapy tohto dňa - na mestský úrad.

Roman Catholic church in Secovce.

Rímsko-katolický kostol v Sečovciach.

Believe it or not, this lady was faster than us.

Či už veríte alebo nie, pani fotografka bola rýchlejšia ako my!

The Peace torch suits us, doesn´t it?

S pochodňou nám to pristane, však?

Traditional welcome...

Vítanie tradičným spôsobom...

... with bread and salt.

... chlebom a soľou.

Everybody likes a piece of freshly baked bread.

Každý si rád kúsok odštipne z čerstvo upečeného chleba.

We are beautiful, but if you could hear us ...

Pekné sme, ale keby ste nás ešte počuli ....

Remembrance of warm hearted meeting in Secovce. This time it was us who have received the Certificate of appreciation.

Spomienka na srdečné stretnutie v Sečovciach.

And still without any cloud.

A stále bez jediného obláčika.

Torch carried by
Adam Studenik (Slovakia), Apaguha Vesely (Czech Republic), Atul Arora (India), Danica Cernakova (Slovakia), Daniel Ignovski (North Macedonia), Drishalu Grunstaudl (Austria), Josef Sverma (Czech Republic), Kuladipa Babusik (Slovakia), Livka Hlacova (Slovakia), Natalia Soldatova (Russia), Padyatra Komak (Slovakia), Peter Hlac (Slovakia), Peter Spak (Slovakia), Robert Jaros (Slovakia), Sadajyoti Belzova (Czech Republic).  
Photographers
Apaguha Vesely, Daniel Ignovski, Josef Sverma, Sadajyoti Belzova
The torch has travelled 70.0 km from Moldava nad Bodvou to Sečovce.

Latest reports from Slovakia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all