jún 11, 2015 Live from the road

Sečovce - Ubľa

Reported by Padyatra Komak 76.0 km

Well rested and smiling we are ready for our first meeting...

Čerstvo oddýchnutí a vysmiaty sme pripravení na naše prvé stretnutie...

... with the kids from two elementary school in Secovce.

... s deťmi z dvoch základných škôl V Sečovciach.

Kids were attentive and knew the answer to every question we asked.

Deti boli šikovné a vedeli odpovedať na každú otázku, ktorú sme sa pýtali.

One of the questions was: "Where can we find peace?"

Jedna z nich napríklad znela: "Kde môžeme nájsť mier?" ...

... Yes you're right.

... Áno, správne!

"I am taller that it seems."

"Maličká som, nepasiem ovce, pobehnem však s vami cez Sečovce."

First we take a group photo...

Najskôr však ešte spoločné foto ...

... and then can run together.

... a môžeme vyraziť.

With the help like this distance is passing by faster...

To s takouto bežeckou podporou ubiehajú kilometre ďaleko rýchlejšie...

... and before we knew it ...

... ani sme sa nenazdali ...

... we were standing in from the Elementary school in Trhoviste.

... a už sme stáli pred ZŠ v Trhovišti.

Mr. Mayor Robert Koba received us with a smile and in a good mood.

Pán starosta Róbert Koba nás privítal s úsmevom a v dobrej nálade.

Kids on the other hand were very attentive...

To naopak deti boli sústredené...

... they carefully listened to what we are saying...

... dávali pozor na to, čo im rozprávame...

... so they can judge, whether the sketch represents how we shouldn't...

... a tak vedeli presne ohodnotiť, kedy scénka predstavuje ako sa nemáme ...

... or should behave when helping out friends.

... alebo ako sa máme správať ku svojim kamarátom.

And there were a lot of good friends around here.

A že dobrých kamarátov tu bolo neúrekom.

Little angel with the sticker.

Anjelik s nálepkou.

And because everybody was very attentive...

A keďže všetci dávali veľmi dobrý pozor...

... they knew how to help a friend who cannot run anymore.

... tak dobre vedeli ako pomôcť kamarátovi ktorý už nevládze.

In Pozdisovce we first met those young in spirit...

V Pozdišovciach nás najskôr privítali tí duchom mladí...

... and later on also those young in age.

... a neskôr aj tí mladí vekom.

High-five is becoming a tradition.

Tradičná ťapka tu určite nemohla chýbať.

The first to receive the torch was Mr. Mayor Jan Cizmarik...

Ako prvý prevzal pochodeň starosta obce Ing. Ján Čižmárik...

... who then passed it to the younger generation.

... ktorý ju ale vzápätí odovzdal mladšiemu pokoleniu.

"A few more steps and I can catch a magic flying hat."

"Ešte pár krokov a dobehnem zázračný lietajúci klobúk."

Even on the tricycle to get around the world is quite tough.

Aj na trojkolke je to okolo sveta celkom fuška.

"Wait a minute with that photo, I am not done with my hairstyle."

"S tým fotením ešte chvíľku počkajte, musím si upraviť účes."

"You see, it is a lot better now."

"Vidíte, je to oveľa lepšie."

It took four runners to reach around this majestic old linden.

Až štyroch trebalo, aby sme oblapili túto majestátnu starú lipu.

Entering the city of Michalovce.

Vbiehame do Michaloviec.

"Michalovce - the heart of Zemplin county" - how appropriate. Heart is exactly the place, where for three weeks we are trying to find a true peace. And so far we were always successful.

"Michalovce - srdce Zemplína" - aké príznačné. Srdce je presne to miesto, kde sa už tri týždne snažíme nájsť skutočný mier. A zatiaľ sa nám to vždy podarilo.

Policemen not only on the motorbikes were dealing with the traffic so everything went swiftly and without any problem.

Policajti nie len na motorkách pre nás organizovali dopravu a tak všetko prebiehalo rýchlo a hladko.

Our route went through the city of Sobrance...

Naša trasa viedla aj cez mesto Sobrance...

... but nobody was awaiting us. So just a short stop for a picture and we running further.

... kde na nás však nikto nečakal, takže iba krátke spoločné foto a bežíme ďalej.

One ...

Jeden ...

... two ...

... dva ...

... three, there are birds everywhere here.

... tri. Kam len oko dovidí, samí vtáčik.

Elementary school of Podhorod was decorated with the beautiful kid's creations, only the doors were closed for us...

ZŠ v obci Podhoroď bola síce krásne vyzdobená prácami detí, dvere však ostali pre nás zatvorené...

... but the hearts of kids we met on our way as well as the heart of Mr. Mayor Anton Hricko where wide open.

... za to srdcia detí, ktoré sme cestou stretli, aj pána starostu Antona Hricka, boli otvorené dokorán.

After great run team high-five comes.

Po skvelom bežeckom výkone prichádza tímová ťapka.

Even the youngest joined our program.

Aj tí najmenší sa radi zapojili do našeho programu.

"Maybe I am little, but my wish is huge."

"Som síce malinká, ale zato mám veľké želanie."

Mr. Mayor showed the young ones how to run with enthusiasm.

Pán starosta všetkým mladým ukázal, čo to znamená behať s nadšením.

There are all sorts of interesting creatures living in Podhorod.

Podivné to tvory žijú v Podhorodi.

In the beginning of village Ubla a team of young...

Na začiatku obce Ubľa na nás čakal tím mladých...

... and also those little older runners joined us.

... ale aj tých skôr narodených bežcov.

Before we reach the border...

Než spoločne dobehneme na hranicu...

... we need to make a stop at the Municipal office.

... ešte nás čaká zastávka na Obecnom úrade.

Last chance for nice wish for others...

Posledná príležitosť priať si niečo pekné pre druhých...

... and also last chance to find something beautiful hidden within us.

... a tiež skúsiť nájsť, čo pekného sa v nás skrýva.

Sun is setting and the shadows are getting longer or maybe Danica grew up a little.

Slnko klesá, tiene sa predlžujú, alebo možno to Danica kúsok podrástla.

"When I'll grow up my mom will let me to hold the torch also."

"Keď vyrastiem, maminka mi dovolí, aby som si tiež podržala."

We awarded Ubla with the Certificate of appreciation...

Pána zástupcu starostky sme ocenili ďakovným listom...

... but we want to thank everyone for a great meeting.

... vďaka však patrí celej obci za skvelé prijatie.

For now we leave all the vehicles behind...

Teraz už však odložíme všetky dopravné prostriedky...

... and we use our feet the way village representative shows us.

... pretože ďalej už ideme všetci po vlastných, tak ako nám to ukázal zástupca obce.

Young firemen grabbed the fire first.

Mladé hasičky a hasiči sa chopili ohňa ako prví.

Those without proper running shoes solved the problem in the different ways. Some ran barefoot...

Tí, čo nemali správnu bežeckú obuv to riešili rôzne. Boli takí, čo bežali bosí...

... some just used wheels.

... ale je takí, čo sa proste viezli.

"Some sign is not going to stop us. We know it is the end our village, but not the end of our run."

"Nejaká tabuľa nás predsa nezastaví. Je to síce koniec dediny, ale určite nie koniec behania."

Yaaay, we go on running.

Jéééj, bezíme ďalej.

And those who did not run found another means to move forward.

A kto nebeží, našiel si iný spôsob presunu.

Here we are! More than three weeks on the road, almost 2000km under our belt and thousands of new friends in our hearts. This year's Peace run in Slovakia is over, but we are looking forward for the next one.

A je to tu! Viac ako tri týždne na ceste, v nohách takmer 2000km a v srdciach tisíce nových priateľov. Pre tento rok Mierový beh na Slovensku skončil, ale my sa už tešíme na ten nasledujúci.

Surrounded by the beauty of untouched nature there is only well deserved rest awaiting for us.

Obklopení krásou nedoknutej prírody na nás čaká už len zaslúžený odpočinok.

Deep silence undisturbed by the sounds of civilization, air enriched with the fragrance of nature and the stars of Milky Way within the reach it seems, there are very few places in Slovakia where you can experience this. Just hold on in silence and the surrounding beauty will present you with everything it has - boundless purity and all-pervading energy.

Hlboké ticho nerušené hlukom civilizácie, vzduch plný vôní okolitej prírody a hviezdy mliečnej dráhy akoby na dosah, také niečo zažijete na Slovensku len málokde. Stačí len v tichosti postáť a okolitá krása vás odarí všetkým, čo má - nesmiernou čistotou a naplňujúcou energiou.

Torch carried by
Adam Studenik (Slovakia), Ananda-Lahari Zuscin (Slovakia), Apaguha Vesely (Czech Republic), Atul Arora (India), Danica Cernakova (Slovakia), Daniel Ignovski (North Macedonia), Drishalu Grunstaudl (Austria), Josef Sverma (Czech Republic), Kuladipa Babusik (Slovakia), Livka Hlacova (Slovakia), Natalia Soldatova (Russia), Padyatra Komak (Slovakia), Peter Hlac (Slovakia), Peter Spak (Slovakia), Robert Jaros (Slovakia), Sadajyoti Belzova (Czech Republic).  
Photographers
Apaguha Vesely
The torch has travelled 76.0 km from Sečovce to Ubľa.

Latest reports from Slovakia - 2022

view all

Latest reports - around the world:

view all