jún 5, 2016 Live from the road

Lučenec - Dudince

Reported by Danica Cernakova, Nipura Ingram 90.0 km

The Peace Run team arriving at the newly renovated Synagogue in Lučenec by the Mayor Alexandra Pivková and Deputy Mayor Mr. Pavel Baculík.

Tím Mierového behu pribieha do novej zrekonštruovanej Synagógy v Lučenci, kde ich nadšene prijali primátorka Mesta PhDr. Alexandra Pivková spolu s Víceprimátorom pánom Mgr. Pavlom Baculíkom.

There was a large crowd of town folk to greet us...

Bola tam veľká skupina ľudí, čo nás prišli pozdraviť.

We had a minute of silence for Peace.

Mali sme tam minútu ticha pre mier a harmóniu vo svete.

The Mayor and Deputy Mayor lead us to a place where a Peace Tree is to be be planted.

Pani primátorka a viceprimátor nás vedú na miesto, kde bude zasadený Strom Mieru.

The Peace Run Team made a presentation of gifts to both Dr. Alexandra Pivkova and Mr Pavel Baculik.

Tím Mierového behu odovzdal ocenenia obom, pani PhDr. Alexandre Pivkovej, ako aj pánovi Mgr. Pavlovi Baculíkovi.

We are invited into the newly renovated Synagogue...

Boli sme pozvaní do novozrekonštruovanej Synagógy...

It is so beautiful. The renovation took only six months.

Je veľmi krásna. Jej renovácia trvala iba šesť mesiacov.

We are joined by both the local running club, Nordic walkers and cyclists as we leave Lučenec for Halič.

Na trase do ďalšej obce Halíč sa k bežcom Mierového behu pridali aj bežci z miestneho bežeckého klubu, ako aj chodci-Nordic walkers a cyklisti.

The Peace Runners were met in Halič by the President of the Sports Commission, Mr Igor Kokavec.

V Halíči bežcov Mierového behu privítal predseda športovej komisie obce Halíč Igor Kokavec.

Some of the Village residents came to honour this event.

Niekoľko obyvateľov obce prišlo, aby sa zúčastnili nášho podujatia.

The Peace Runners leaving Halič with some of the village representatives.

Bežci Mierového behu opúšťajú obec Halíč v doprovode niektorých miestnych obyvateľov.

Meeting people from all walks of life is all part of a Peace Runners day.

Stretávanie ľudí s rôznymi osudmi na poli života je každodennou súčasťou bežcov Mierového behu.

Arriving in Velky Krtis we had a meeting in a Centre for persons with Special Needs.

Po príchode do Veľkého Krťíša sme mali zaujímavé stretnutie stretnutie v Domove dôchodcov a sociálnych služieb.

A Representative from the Mayors Office was there to greet us along with the Head of the Facility.

Spolu s vedením zariadenia nás prišla pozdraviť aj zastupiteľka pána primátora z Mestského úradu Veľký Krtíš.

She admitted that the idea of the Peace Run is close to her heart, because she alone every year walks the journey to the Compostela.

Prezradila nám, že myšlienka Mierového behu je jej blízka, pretože sa každoročne absolvuje púť do Compostely.

Delicious food was provided for us....Thank You

Pripravili pre nás vynikajúce občerstvenie, buchty boli ešte teplé...Ďakujeme.

Thank you Velky Krtis for the lovely meeting

Ďakujeme ti Veľký Krtíš za milé stretnutie.

planning our route to Dudince...

Dôsledné plánovanie ďalšej trasy do Dudiniec...

on our way to Dudince.....

a už na ceste ...popsa hejsa...do Dudiniec.

...smiling arriving in Dudince. We are ending again with one of Sri Chinmoy's aphorisms: "Failure-tears will always remain as strangers to enthusiasm-smiles."

...vysmiaty príchod do Dudiniec. Našu dnešnú púť opäť zakončíme jedným z aforizmov Sri Chinmoya: " Slzy zlyhania navždy zostanú cudzincami pre úsmevy nadšenia."

Torch carried by
Adam Studenik (Slovakia), Ananda-Lahari Zuscin (Slovakia), Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Kuladipa Babusik (Slovakia), Layamut Tehrani (Iran), Marek Novotny (Slovakia), Nipura Ingram (Cook Islands), Padyatra Komak (Slovakia), Paramanyu Lebedev (Russia), Puruvaj Nikolic (Serbia), Rasmivan Collinson (Great Britain), Robert Jaros (Slovakia), Satyagraha Vladimir Salnicov (Moldova), Uddipan Brown (New Zealand), Vlado Kulisek (Slovakia).  
Accompanied by  
Pranjal Milovník (SK), Peter Špak (SK)
Photographers
Apaguha Vesely, Nipura Ingram, Paramanyu Lebedev, Pranjal Milovník, Satyagraha Vladimir Salnicov
The torch has travelled 90.0 km from Lučenec to Dudince.

Latest reports from Slovakia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all