jún 4, 2016 Live from the road

Tornaľa - Lučenec

Reported by Danica Cernakova 56.0 km

The joyful and soulful gathering of two teams at the Slovak and Hungarian borders.

Radostné a srdečné stretnutie dvoch tímov na slovensko-maďarskej hranici.

Our Peace Torch flame lightens up Tornaľa.

Plameň našej mierovej pochodne rozjasnil mesto Tornaľa.

Our first steps through Tornaľa took us to the orphanage at Peace street.

Naše prvé kroky mestom Tornaľa smerovali do Detského domova na mierovej ulici.

This brave chap was the chosen one for Vlado's funny miming skits...

Tohto odvážneho mladíka si Vlado vybral do svojho zábavného pantomimického vystúpenia...

...and here is the proof of how good he was.

...a tu je dôkaz, aký bol dobrý.

The children getting joy from our presentation.

Deti mali radosť z našej ceremónie.

Mr. Robert Oravec, a member of the Department of Education happily received our gifts.

Referent školstva mestského úradu mesta Tornaľa pán Mgr. Robert Oravec s radosťou prevzal všetky naše dary.

The Matron of the orphanage together with Mr. Oravec did not hesitate to put on the t-shirts that had been presented to them and run with the children.

Pani vychovávateľka spolu s pánom Oravcom neváhali, obliekli si tričká, ktoré od nás dostali, a zabehli si spolu s deťmi.

You must agree with me, this is the cutest participant so far on the Peace Run.

Určite budete so mnou súhlasiť, že toto je zatiaľ najroztomilejší účastník nášho Mierového behu.

When there is a good team and a nice landscape around, the kilometres are passing really fast.

Keď je dobrá partia a pekná krajina, kilometre ubiehajú veľmi rýchlo.

These two lovely girls strengthened our team while runnig through another village Batka.

Tieto dve milé dievčatá posilnili náš tím, keď sme prebiehali cez obec Bátka.

There are many storks in Slovakia that support our Peace Run and this is one of them.

Na Slovensku máme veľa bocianov, ktorí podporujú náš Mierový beh a toto je jeden z nich.

Paramanyu on the left with the slovak flag...

Paramanyu naľavo so slovenskou zástavou...

Paramanyu in the middle with the Torch...

Paramanyu v strede s pochodňou...

Some of you might wonder why Paramanyu's shining face is on several photos in a row? The reason is simple - it is his birthday today!

Niektorí z vás sa možno čudujete, prečo je Paramayu a jeho žiariaca tvár na toľkých fotkách za sebou...Príčina je jednoduchá- dnes má narodeniny!

Sunshine smiles on our sunburnt faces.

Slnko sa usmieva na naše opálené tváre.

Nature is so easy to run through.

Príroda dokáže nesmierne spríjemniť a uľahčiť beh.

See for yourself!

Posúďte sami!

Cool dude.

Drsňák v Peace Run tričku.

We are entering the historical city of Rimavska Sobota.

Pribiehame do historického mesta Rimavská Sobota.

We were greeted by the Deputy Mayor Ladislav Rigo in the City Chambers of Rimavska Sobota.

Zástupca primátora mesta pán Ing. Ladislav Rigó nás srdečne privítal na pôde Mestského úradu Rimavskej Soboty.

The Deputy Mayor acknowledged the fundamental values of the Peace Run.

Pán zástupca pochopil a prijal pravý zmysel Mierového behu.

We answered a few interesting questions for the local TV.

Odpovedali sme aj na pár zaujímavých otázok pre lokálnu televíziu.

Thank you Rimavska Sobota for the much needed refreshments for the runners.

Ďakujeme Rimavská Sobota za štedré osviežujúce občerstvenie pre bežcov.

Pranjal playing the role of our professional photographer

Pranjal sa vžil do role profesionálneho fotografa.

Mr. Rigo without hesitation accepted our offer to run a few steps with the Peace Run team in front of the City Hall.

Pán Ing. Rigó bez zaváhania prijal výzvu na spoločný beh na záver pred Mestským úradom.

Some local children walking down the street spontaneously joined the runners.

Zopár detí vykračujúcich si po ulici sa spontánne pridalo k bežcom.

The runners are speeding ahead to the village Ozdany.

Bežci bežia ozlomkrky do obce Ožďany.

In Ozdany we had a nice meeting at the new playground.

V Ožďanoch sme mali peknú ceremóniu na novom ihrisku.

The Deputy Mayor of the village Mr. Jan Matej proudly holds the Peace Torch.

Zástupca starostu obce pán Ján Matej hrdo drží v ruke Mierovú pochodeň.

I kknow... I know what peace is.

Aj ja...aj ja viem, čo je mier.

Miming how to run.

Pantomimické znázornenie "o čom je beh."

We are still the cool dudes...

Aj tak sme stále frajeri...

Feeling peace, joy and happiness in the heart.

Pocit mieru, radosti a šťastia v srdci.

...the same ... but even cooler with the Peace Run reflector strap.

...stále tí istí frajeri...ba čo, ešte väčší- s reflexnou páskou "Peace Run" na ruke.

Running together was never ending. Even the Deputy Mayor got inspired to join us.

Spoločný beh na záver nemal konca kraja, aj pán zástupca sa nechal inšpirovať...

We presented Mr. Matej a Certificate of Appreciation for such a nice and inspiring event.

Za to, že tak dobre pán Matej zorganizoval toto podujatie, sme mu podarovali náš Certifikát poďakovania.

And finally one big family photo.

A veľká rodinná fotografia na záver.

Lovely refreshments in the pleasant shade of the City Hall in Ozdany.

Občersvenie v príjemnom chládku Obecného úradu Ožďany.

How could it be on the Peace Run in Slovakia without traditional folk music?

A čo by to bol za Peace Run na Slovensku bez tradičnej folklórnej muziky?

It is more fun to run, when you are accompanied with a few friends.

Lepšie sa to beží, keď ťa sprevádza zopár priateľov.

Our troop is happily heading towards our final destination of the day- the city of Lucenec.

A naša čata si šťastlivo smeruje do našej cieľovej destinácie tohto dňa- do mesta Lučenec.

We will end our day with a nice aphorism of the Peace Run founder Sri Chinmoy:" Yes, I can! Icertainly can! I can succeed where nobody else has dared to try."

A na záver nášho dňa jeden aforizmus od zakladateľa Mierového behu Sri Chinmoya:" Áno, dokážem to! Určite to dokážem! Dokážem uspieť tam, kde nikto iný nemal odvahu skúsiť to. "

Torch carried by
Adam Studenik (Slovakia), Ananda-Lahari Zuscin (Slovakia), Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Kuladipa Babusik (Slovakia), Layamut Tehrani (Iran), Marek Novotny (Slovakia), Nipura Ingram (Cook Islands), Padyatra Komak (Slovakia), Paramanyu Lebedev (Russia), Puruvaj Nikolic (Serbia), Rasmivan Collinson (Great Britain), Robert Jaros (Slovakia), Satyagraha Vladimir Salnicov (Moldova), Uddipan Brown (New Zealand), Vlado Kulisek (Slovakia).  
Accompanied by  
Pranjal Milovník (SK), Peter Špak (SK)
Photographers
Apaguha Vesely, Nipura Ingram, Paramanyu Lebedev, Pranjal Milovník, Satyagraha Vladimir Salnicov
The torch has travelled 56.0 km from Tornaľa to Lučenec.

Latest reports from Slovakia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all