jún 11, 2019 Live from the road

Slovenské Ďarmoty - Krupina

Reported by Danica Cernakova 78.0 km

We started the Slovakian part of the Peace Run in Slovenske Darmoty, right at the border with Hungary. The mayor Mrs. Denisa Arvayova greeted us together with the children from the kindergarden.

Slovenskú časť Mierového behu sme začali v Slovenských Ďarmotách, tesne za hranicami s Maďarskom. Pani starostka Mgr. Denisa Árvayová nás privítala, spolu s deťmi materskej školky.

Children all over the world enjoy the Peace torch, Slovak children are no exception.

Deti po celom svete majú radosť z Mierovej pochodne, slovenské deti nie sú výnimkou.

With small participants we are slowly moving in front of the local council, where we planted the Peace Tree together with Hungarian runners as well as representatives of neighboring villages on Hungarian and Slovak sides on 24 May 2019.

S malými účastníkmi pomaly cupitáme pred Obecný úrad, kde sme spolu s maďarskými bežcami a predstaviteľmi susedných obcí na slovenskej a maďarskej strane zasadili Strom Mieru 24. mája 2019.

And this is our new Peace Tree in Slovenske Darmoty. The mayor promised us that the plaque will be installed in the near future.

A toto je náš nový Strom Mieru v Slovenských Ďarmotách, pani starostka nám sľúbila, že plaketu osadia v krátkej budúcnosti.

We are saying good-bye to this pleasant village, it was a great start to our first day.

Lúčime sa s touto príjemnou obcou, bol to skvelý štart nášho prvého dňa.

A non-planned stop - but equally heartfelt.

Na neplánovej zastávke - ale rovnako srdečné privítanie.

Local runners from Balog nad Iplom joined us on our way to their local primary school.

Miestni bežci z Balogu nad Ipľom sa k nám pripojili na ceste do ich miestnej základnej školy.

Deputy Head, Mrs. Zlatica Hrenakova organized a nice programme for us.

Pani zastúpkyňa ZŠ Mgr. Zlatica Hrenáková zorganizovala pre nás pekný program.

A traditional welcome with bread and salt which was freshly baked.

Sme privítaní tradičným spôsobom - s chlebom a soľou, ktorý bol čerstvo upečený.

The priest said a prayer for all of us and wished us peace and love to each person, family, country. May we all live in harmony.

Pán farár sa pomodlil za nás všetkých a poprial mier a lásku každému z nás, každej rodine, krajine a celému svetu, nech všetci spolunažívame v harmónii.

We really enjoyed the cultural performance of the pupils.

Kultúrne predstavenie školákov sa nám skutočne veľmi páčilo.

After the short funny performance and demonstration of harmonious vs disharmonious behaviour, it was time for our exercise - to feel the peace in the heart.

Po vtipnom krátkom predstavení a ukážke harmonického a neharmonického správania, bol čas na naše cvičenie - ucítiť mier v srdci.

The school pupils prepared beautiful artwork which decorated the school yard.

Žiaci namaľovali pekné kresby, ktoré zdobili školský dvor.

The mayor, Ing. Peter Balint enjoyed holding the Peace torch together with the priest, Mr. Gyorgy Ferenc.

Pán starosta Ing. Peter Bálint si rád podržal Mierovú pochodeň spolu s pánom farárom Gyorgy Ferenc.

Enthusiastic students saw us off to the next part of our journey.

Nadšené žiačky nás s radosťou vyprevadili na naše ďalšie pokračovanie v behu.

Students in a sportive mood were waiting for us at the beginning of the town Sahy and accompanied us to the main square.

Na začiatku mesta Šahy nás čakali športovo naladení žiaci a doprevadili nás až na námestie.

We were touched how the students faultlessly learned and sangb with their hearts the anthem of our run - The Peace Run Song.

Boli sme až dojatí, ako sa žiaci bezchybne naučili a zo srdca zaspievali hymnu nášho Mierového behu - Peace Run Song.

The mayor, Ing. Stefan Gregor already knew a lot about our run and encouraged us to the next steps.

Pán primátor Ing. Štefan Gregor už vedel o našom behu veľmi veľa a povzbudil nás do ďalšej etapy.

We enjoyed all performances of the actors - small and "more experienced".

Veľmi sa nám páčili všetky vystúpenia, malých i veľkých účinkujúcich.

And this performance was especially refreshing.

A toto vystúpenie bolo obzvlášť osviežujúce.

We played a game to run around the world in one minute. The pupils got "passports" and were collecting stamps from every continent.

Hrali sme hru na beh okolo sveta za jednu minútu. Žiaci dostali "cestovné" pasy a s nadšením zbierali do nich pečiatky z každého kontinentu.

We thank PaeDr. Angelika Revesz very much (middle row on the left in blue T-shirt) for excellent organization of the whole event.

Ďakujeme veľmi pekne vedúcej oddelenie školstva, mládeže a športu, PaeDr. Angelike Révész (stredný rad vľavo v modrom tričku) za bezchybnú organizáciu celého podujatia.

While leaving Šahy, the energy of enthusiastic students from the high school helped us a lot. Among them there were excellent runners, maybe even future champions.

Pri odchode z mesta Šahy nám veľmi pomohla energia stredoškolákov, medzi ktorými boli vynikajúci bežci, možno aj budúci šampióni.

Other excellent local athletes are escorting us to our next destination, the town of Dudince.

Ďalší výborní miestni atléti nás privádzajú do nášho nasledujúceho mesta Dudince.

In a pleasant shadow we introduced our run to some pupils in front of the town hall.

V príjemnom chládku sme predstavili náš beh malým školákom pred Mestským úradom.

Amaravati, our coordinator of today, met her parents - and was indeed full of emotions and impressions.

Amaravati, naša koordinátorka dnešného dňa sa stretla so svojimi rodičmi plná zážitkov a dojmov.

The town of Dudince is famous for its healing spa waters, especially beneficial for the movement apparatus and these fast runners were indeed a proof of it.

Dudince sú známe svojimi liečivými kúpeľnými vodami, hlavne na pohybové ústrojenstvo - a títo rýchli bežci sú toho živými dôkazom.

Love and understanding live.

Láska a porozumenie na živo.

PaeDr. Dušan Strieborny, the mayor of Dudince, told us interesting facts which make this town exceptional.

Pán primátor PaeDr. Dušan Strieborný nám záujimavo porozprával o najdôležitejších faktoch, ktoré robia toto mesto výnimočným.

PaeDr. Jozef Nemec, the mayor of Hontianske Nemce, contributed to our mission and ran a 5km stretch with us until the next village of Devicie.

Starosta obce Hontianske Nemce PaeDr. Jozef Nemec priložil ruku k dielu a zabehol si s nami 5-kilometrový úsek až do ďalšej obce Devíčie.

Padyatra is searching for the house which is the birthplace of his mom to take a photo.

Padyatra pátra, ktorý je asi rodný dom jeho mamy, aby si na fotografii zvečnil túto chvíľu.

Young sportsmen from the Athletic club of Krupina accompanied us to the final destination of today´s part.

Do cieľa dnešnej etapy nás doprevadili mladí športovci z Atletického klubu Krupina.

A short interview with each runner for local media.

Krátky rozhovor s každým bežcom pre miestne médiá.

The important message of the Peace Run needs more than one microphone.

Dôležité posolstvo Mierového behu potrebuje viac ako jeden mikrofón.

Mrs. Sykorova, the representative of Department of Culture of Krupina, attaches a festive ribbon on our Peace Torch.

Zástupkyňa oddelenia kultúry mesta Krupina, p. Sýkorová, slávnostne priväzuje oficiálnu stužku mesta Krupina na našu Mierovú pochodeň.

At every new place we taste special vegetarian dishes and in Krupina they indeed succeeded.

Na každom novom mieste ochutnávame vegetariánske špecialitky a v Krupine sa im to veľmi podarilo.

Torch carried by
Amaravati Košúthová (Slovakia), Andrej Višněvský (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Danica Cernakova (Slovakia), Diana Muráriková (Slovakia), Emanuels Putans (Latvia), Jatnaban Sinilaine (Finland), Josef Sverma (Czech Republic), Kuladipa Babusik (Slovakia), Marek Novotny (Slovakia), Monika Muráriková (Slovakia), Oleksii Sykal (Ukraine), Padyatra Komak (Slovakia), Peter Hlac (Slovakia), Peter Spak (Slovakia), Tatyana Troyanovych (Russia), Vlado Kulisek (Slovakia), Vladyslav Bilokryl (Ukraine).  
Photographers
Apaguha Vesely, Vladyslav Bilokryl
The torch has travelled 78.0 km from Slovenské Ďarmoty to Krupina.

Latest reports from Slovakia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all