sep. 18, 2022 Live from the road

Nitra

Reported by Varunavi Klabníková 5.0 km

Although this year we have already completed the planned route through Slovakia and along the Danube River, during the year we always welcome the opportunity to organize local events with the goal to promote peace and also to create an opportunity for people to meet in good spirit. We met in Nitra, where approximately 27 years ago, during the visit of the Peace Run international team, we planted a Peace Tree on Svätopluk Square, opposite the Andrej Bagar Theatre.

Aj keď sme si tento rok už odbehli plánovanú trasu cez Slovensko a popri Dunaji, počas roka vždy radi privítame možnosť zorganizovať miestne akcie, zamerané na podporu mieru a tiež aby sme vytvorili príležitosti pre ľudí sa stretávať v dobrom duchu. Stretli sme sa v Nitre, kde sme približne pred 27 rokmi počas návštevy medzinárodného tímu Behu mieru zasadili Strom mieru na Svätoplukovom námestí, oproti Divadlu Andreja Bagara.

We met with the Mayor of the city of Nitra, Marek Hattas, at the spot where tree was planted and he happily received the torch.

Pri strome sme sa stretli a pánom primátorom mesta Nitry, Marekom Hattasom, ktorý si s radosťou prevzal pochodeň.

When we came here 27 years ago and planted this Peace Tree, we promised to come back. We kept our promise and this time we also came with a commemorative plaque, which will be a permanent part of it from now on.

Keď sme sem prišli pred tými 27 rokmi a zasadili tento Strom mieru, sľúbili sme, že sa sem ešte vrátime. Sľub sme dodržali a tentokrát sme prišli aj s pamätnou tabuľou, ktorá bude odteraz jeho trvalou súčasťou.

Mr. Mayor was kind enough to help us unveil it.

Pán primátor bol taký láskavý, že nám ju pomohol slávnostne odhaliť.

We were thrilled to see that the small, planted tree has now grown into this huge tree. This is also one of messages of our Peace Run - small seeds in the form of harmonious actions, friendly gestures, politeness and what we spread around us are the primary basis of peaceful coexistence in the world.

Nás nesmierne tešilo, že zo zasadeného stromčeku vyrástol takýto nádherný “stromisko”. To je aj symbolický odkaz nášho Mierového behu – malé semienka v podobe harmonických činov, priateľských giest, slušnosti a toho, čo okolo seba šírime, sú tým prvotným základom mierového spolunažívania na svete.

After unveiling the plaque we ran around the circle with Mr. Mayor and together we made a symbolic "step for Peace".

Po odhalení sme si spolu s pánom primátorom zabehli spoločne okolo námestia a urobili tým poločne symbolický "krok pre mier".

Vlado, member of our team, reminded during the meeting that when we all feel peace inside, there will be peace around us, in the family, in the city, in the state, in the whole world. So let's start with ourselves and see how positivity can spread, just like a smile. As Sri Chinmoy, the founder of this Peace Run, said, “The very nature of kindness is to spread. If you are kind to others, today, they will be kind to you, and tomorrow to somebody else."

Vlado, člen nášho tímu, počas stretnutia pripomenul, že keď my všetci budeme cítiť mier v našom vnútri, bude mier okolo nás, v rodine, v meste, v štáte, na celom svete. Takže začnime od seba a uvidíme, ako sa dokáže pozitivita rozširovať, tak ako úsmev. Ako povedal Sri Chinmoy, zakladateľ tohto behu: „Samotnou povahou láskavosti je šíriť sa. Ak budeš láskavý k iným, dnes budú oni láskaví k tebe a zajtra k niekomu inému."

Mr. Mayor also gave an inspiring speech. We thank him once again for coming and supporting the thoughts of peace, since living in real peace is not so obvious.

Aj pán primátor mal inšpiratívny príhovor. Ešte raz mu ďakujeme, že si našiel čas a prišiel podporiť myšlienky mieru, keďže žiť v naozajstnom mieri nie je takou samozrejmou záležitosťou.

At the end, we still had 2 circuits waiting for us, 3 and 5 km, which we ran together with the Peace Torch. We thank everyone for the beautiful atmosphere and for the opportunity to remind ourselves of the importance of peace.

Na záver nás ešte čakali 2 okruhy, 3 a 5 km, ktoré sme si zabehli spolu s Mierovou pochodňou. Ďakujeme všetkým za krásnu atmosféru a že sme si opäť mohli pripomenúť dôležitosť mieru.

As the founder of the Run, Sri Chinmoy, said: "Peace reveals the absolute excellence of human life." May the sight and memory of this Tree constantly remind us of this.

Tak ako povedal zakladateľ behu Sri Chinmoy: “Mier odhaľuje absolútnu dokonalosť ľudského života.” Nech nám aj pohľad a spomienka na tento strom toto neustále pripomínajú.

Torch carried by
Chintamani Nordmeyer (Austria), Danica Cernakova (Slovakia), Eshana Gadjanski (Serbia), Eva Flajzikova (Slovakia), Galyna Kravchenko (Ukraine), Iveta Topolánková (Czech Republic), Kamaneeya Vuckovic (Serbia), Kuladipa Babusik (Slovakia), Kuleshvari Sulic (Serbia), Ludmila Klishina (Ukraine), Makula Samarina (Ukraine), Mona Majkovska (North Macedonia), Nastya Konova (Ukraine), Natasha Mykhailina (Ukraine), Natasha Pavliuk (Ukraine), Padyatra Komak (Slovakia), Purupriya Dolinar (Slovenia), Semantika Selecka (Slovakia), Vlado Kulisek (Slovakia).  
Photographers
Padyatra Komak, Tana Kuliskova
The torch has travelled 5.0 km in Nitra.

Latest reports from Slovakia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all