jún 15, 2022 Live from the road

Štúrovo

Reported by Padyatra Komak, Varunavi Klabníková 2.0 km

Today, our Slovak leg of the International Peace Run 2022 ends in Štúrovo, but even before we hand over the Peace Torch to Hungary, we have one very pleasant "duty".

Dnes sa naša slovenská trasa medzinárodného Mierového behu 2022 v Štúrove končí, ale ešte predtým, ako odovzdáme Mierovú pochodeň do Maďarska, máme jednu veľmi milú “povinnosť”.

The Hungarian members of the Peace Run were already waiting for us at the bridge in the morning and warmly greeted the Slovak team led by the mayor, who was carrying the Peace Torch.

Maďarskí členovia Mierového behu nás už ráno čakali nastúpení pri moste a vrele pozdravili slovenský tím vedený pánom primátorom, ktorý niesol Mierovú pochodeň.

Already when we visited Štúrovo for the first time this year, we noticed that the towns of Štúrovo and Esztergom are a shining example of cooperation, good relations and fostering enhancement in every field. At the same time, we ourselves felt how important the Marie Valérie Bridge is for citizens and life in the city. Not only is it physically linking two cities, but it is also a symbol of bridging differences, bringing families and nations closer together. It is a perfect embodiment of all positive ideals.

Už keď sme Štúrovo navštívili prvýkrát tento rok, všimli sme si, že mestá Štúrovo a Ostrihom sú žiarivým príkladom spolupráce, vzájomných dobrých vzťahov a zveľaďovania vo všetkých smeroch. Zároveň sme cítili, aký významný a dôležitý je Most Márie Valérie pre občanov a život v meste. Nielen fyzicky približuje dve mestá, ale je aj symbolom premosťovania rozdielov, zbližovania a spájania rodín a národov. Je dokonalým stelesnením všetkých pozitívnych ideálov.

Mayor Eugen Szabó together with Mrs. Dominika Blaháková, Deputy Mayor, at the ceremonial unveiling of the plaque, on the sides: Peace Run coordinators from Slovakia and Hungary.

Ing. Eugen Szabó, primátor mesta, spolu s Mgr. Dominikou Blahákovou, zástupkyňou primátora pri slávnostnom odhaľovaní plakety, po stranách: koordinátori Mierového behu zo Slovensku a Maďarska.

The mayors of both cities, Štúrovo (SK) and Esztergom (HU), agreed that the Maria Valérie Bridge would join the Sri Chinmoy Peace-Blossoms initiative.
This initiative brings together various natural phenomena, buildings or objects (some of them also on the UNESCO list), which by their significance contribute to the improvement or beautification of our lives, bring something special, and thus also help us live in peace.
In Slovakia these have already joined the initiative, for example: The Danube River, Chopok, Bojnice ZOO, Spiš Castle, from abroad: Kékestető - the highest peak in Hungary, Niagara Falls, Matterhorn, Mount Fuji, Prague Airport, Sydney Opera House and many others.

Primátori obidvoch miest, Štúrova (SK) a Ostrihomu (HU) súhlasili, aby sa aj Most Márie Valérie pripojil k iniciatíve Sri Chinmoy Peace-Blossoms – Mierové kvety Sri Chinmoya.
Táto iniciatíva združuje rôzne prírodné úkazy, stavby alebo objekty (niektoré z nich aj na zozname UNESCO), ktoré svojím významom prispievajú k zlepšeniu či skrášleniu našich životov, prinášajú niečo špeciálne, a tak nám zároveň pomáhajú žiť v mieri.
K tejto iniciatíve sa na Slovensku už pridali aj napríklad: rieka Dunaj, Chopok, ZOO Bojnice, Spišský hrad, zo zahraničných: Kékestető - najvyšší vrch Maďarska, Niagarské vodopády, vrch Matterhorn, hora Fuji, letisko v Prahe, budova Opery v Sydney a mnoho ďalších.

A plaque for the bridge as the Peace Blossom was placed near the monument dedicated to the bridge builders. The restauration of the bridge was completed in 2001. It was restored after more than half a century, when there was only a ferry between the two cities.

Plaketa pre most ako Mierový kvet bola umiestnená blízko pamätníka venovanému staviteľom mostu. Obnova tohto mosta bola dokončená v r. 2001. Most bol obnovený po viac ako polstoročí, keď medzi dvoma mestami premávala len kompa.

Mr. Mayor passing torch to the captain of Hungarian team. Slovakian part of Danube Peace Run has reached it's final destination, for the rest of the day we will run in Hungary.

Pán primátor odovzdáva pochodeň kapitánovi maďarského tímu. Týmto sa slovenská časť dunajského Mierového behu končí a po zvyšok dňa už pobežíme cez Maďarsko.

We know that during the wars, the bridge over the Danube was destroyed several times. And when the bridge stands, there is peace. So may this bridge last forever, far beyond our current imagination. And let there be everlasting peace. At the same time, we not only want the outer peace, but also the inner peace. Let there be no conflicts between people, between neighbors or friends. May we have peace in our thoughts and emotions and be only surrounded by good.
As Sri Chinmoy said:
Peace does not mean the absence of war. Peace means the presence of harmony, love, oneness and satisfaction.

Vieme, že keď boli vojny, most cez Dunaj bol viackrát zničený. A keď stojí, vládne mier. Nech teda tento most vydrží naveky, ďaleko za našu súčasnú predstavivosť. A nech je trvalý mier. Zároveň si želáme nielen ten vonkajší mier, ale tiež ten vnútorný mier. Nech nie sú konflikty medzi ľuďmi, medzi susedmi alebo priateľmi. Nech máme mier v myšlienkach a v emóciach a nech sme obklopení samým dobrom.
Tak ako povedal Sri Chinmoy:
Mier neznamená neprítomnosť vojny. Mier znamená prítomnosť harmónie, lásky, jednoty a spokojnosti.

We wish the team all the best on its journey in Hungary.

Prajeme tímu veľa štastia na jeho ceste Maďarskom.

Torch carried by
Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Gesiane Nascimento (Brazil), Kuladipa Babusik (Slovakia), Ludmila Klishina (Ukraine), Marek Novotny (Slovakia), Oleksii Sykal (Ukraine), Padyatra Komak (Slovakia), Tatyana Troyanovich (Ukraine), Tünde Fülöp (Austria), Varunavi Klabníková (Slovakia), Vinati Docziova (Slovakia).  
Photographers
Apaguha Vesely, Kuladhara Cimmer
The torch has travelled 2.0 km in Štúrovo.

Latest reports from Slovakia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all