jún 14, 2022 Live from the road

Veľký Meder - Štúrovo

Reported by Varunavi Klabníková 90.0 km

After a hearty breakfast for our members, as well as all the inhabitants of the area, we set out on today's route.

Po výdatných raňajkách našich členov, ako aj všetkých obyvateľov okolia, sme sa vydali na dnešnú trasu.

We received a very nice welcome from the students of J. A. Komenský Elementary School, who were already waiting for us very nicely prepared.

Dostali sme veľmi pekné privítanie od žiakov ZŠ J. A. Komenského, ktorí už na nás čakali veľmi pekne pripravení.

This was by far our favorite art work that the students prepared for the Peace Run.

Toto bola naša najobľúbenejšia výtvarná práca, ktorú žiaci pripravili pre Mierový beh.

But all the drawings were really very beautiful and they gave us a lot of joy.

Ale všetky kresby boli skutočne veľmi vydarené a veľmi nás potešili.

The students prepared a gymnastic performance under the guidance of their PE teacher. Some artistic elements took our breath away.

Žiaci si pripravili gymnastickú zostavu pod vedením pána telocvikára. Niektoré artistické prvky nám vyrážali dych.

When the time came to guess the countries, the students showed their knowledge of geography.

Keď prišiel čas na hádanie krajín, žiaci ukázali svoje vedomosti zo zemepisu.

And they were also calmly feeling positive qualities inside their hearts.

A tiež pokojne cítili pozitívne vlastnosti vo svojich srdciach.

We are handing over the Peace Torch to Mrs. PaedDr. Amália Tóth, Headmistress of the school. We thank her very much for receiving the Peace Run.

Pani riaditeľka PaedDr. Amália Tóthová preberá Mierovú pochodeň. Veľmi pekne jej ďakujeme za prijatie Mierového behu.

The PE teacher is able to get the best out of children.

Pán telocvickár dokáže vydolovať z detí to najlepšie.

To run with the Peace Torch is one of the conditions to become a honorary member of the Peace Run.

Beh s Mierovou pochodňou je jednou z podmienok ak sa chcete stať sa čestným členom Mierového behu.

We say goodbye to the school by handing over a certificate of appreciation, where all runners are signed.

So školou sa lúčime odovzdaním ďakovného certifikátu, kde sú podpísaní všetci bežci.

Arriving to Zemianska Olča was also very cheerful. At the train station at the beginning of the village, elementary school students with Slovak as the language of instruction were waiting for us and made us a Mexican wave when runners arrived.

Príchod do Zemianskej Olče bol takisto veľmi radostný. Na vlakovej stanici na začiatku obce nás čakali žiaci základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským a urobili nám mexickú vlnu, keď prichádzali bežci.

We knew we could rely on them to lead us to the school.

Vedeli sme, že nás spoľahlivo zavedú do školy.

... and they were exemplary in sharing the torch among themselves.

... a príkladne si podávali pochodeň...

All classes met at the schoolyard. The school has about 120 students of several nationalities and they come here from a wide area, as it is one of the few schools with Slovak as the language of instruction in this area.

Na školskom dvore sa zišli všetky triedy. Škola má približne 120 žiakov viacerých národností a dochádzajú sem zo širokého okolia, keďže je to jedna z mála škôl s vyučovacím jazykom slovenským v tejto oblasti.

A demonstration of how a relay run works.

Ukážka ako funguje štafeta.

Here, too, we have done the exercise to feel all the positive qualities in our hearts and let them spread from us to the whole world.

Aj tu sme urobili cvičenie, nech pocítime všetky pozitívne kvality vo svojich srdciach a nech sa od nás šíria do celého sveta.

The deputy Headmistress, PaedDr. Zuzana Kovačicová receives the Peace Torch...

Pani zástupkyňa školy, PaedDr. Zuzana Kovačicová preberá Mierovú pochodeň...

... as well as the School Headmistress, Mgr. Dagmar Janišová, who helped us organize this event.

... ako aj pani riaditeľka školy, Mgr. Dagmar Janišová, ktorá nám pomohla zorganizovať túto akciu.

The students are also receiving the Peace Torch.

Mierovú pochodeň preberajú aj žiaci.

It was nice to watch the students' enthusiasm when we asked who would like to run with the Peace Torch, at least in the schoolyard, which is beautifully maintained. Big applause to all who take care of it.

Bolo milé sledovať nadšenie žiakov, keď sme sa spýtali, kto by chcel bežať s Mierovou pochodňou, aspoň na školskom dvore, ktorý je nádherne udržiavaný. Veľký potlesk všetkým, ktorí sa oň starajú.

The Headmistress is an artist herself and a great supporter of environmental programs. As a small souvenir, she received from us a painting and a book "Listen to Nature" by Sri Chinmoy, the founder of the Peace Run. This book features a foreword by Jane Goodall, whose foundation supports various environmental projects and students of this school regularly participates in them.

Pani riaditeľka je sama výtvarníčka a veľká podporoveteľka environmentálnych programov. Ako malú pozornosť dostala od nás maľbu a knihu "Počúvaj prírodu" od Sri Chinmoya, zakladateľa Mierového behu. Táto kniha obsahuje príhovor od Jane Goodall, ktorej nadácia podporuje rôzne environmentálne projekty a žiaci tejto školy sa ich pravidelne zúčastňujú.

The last item on the agenda was the planting of the Peace Tree, which we hope will thrive in the future. And as the tree grows, we hope that harmony and peace will grow between us and the world.

Ako posledný bod programu bolo sadenie Mierového stromu, ktorému sa dúfame bude v budúcnosti dobre dariť. A tak ako bude rásť strom, veríme, že bude rásť harmónia a mier medzi nami a na svete.

And do you know who was waiting for us at the beginning of Komárno, our next stop accompanied by the Municipal Police? The mayor himself!
It turned out that the mayor, Mgr. Béla Keszegh is an excellent runner who runs half marathons.

A viete, kto nás čakal na začiatku Komárna, našej ďalšej zastávky v sprievode Mestkej polície? Samotný pán primátor!
Ukázalo sa, že pán primátor, Mgr. Béla Keszegh je vynikajúci bežec, ktorý beháva polmaratóny.

The mayor put on a Peace Run team T-shirt and greeted the international runners with excellent English. This is called a multi-talent!

Pán primátor si obliekol tímové tričko Mierového behu a medzinárodných bežcov pozdravil skvelou angličtinou. Tomu sa hovorí multitalent!

The city police were extremely helpful. They stood at every intersection and helped manage traffic where needed. We appreciate their willingness and flexibility in accompanying this event, we knew we were in good hands.

Mestká polícia bola nesmierne nápomocná. Stáli na každej križovatke a pomáhali riadiť dopravu, kde bolo treba. Ich ochotu a flexibilitu pri sprevádzaní tejto akcie si mimoriadne vážime, vedeli sme, že sme v dobrých rukách.

The route led through Alžbetin Island, next to Slovenské lodenice, and we had the opportunity to see the Danube and later go across the Váh River, which flows into the Danube in Komárno.

Trasa viedla cez Alžbetin ostrov, popri Slovenských lodeniciach a my sme mali možnosť vidieť Dunaj a neskôr aj presť cez rieku Váh, ktorá sa vlieva do Dunaja práve v Komárne.

The mayor hands over to the children who were waiting for us at the beginning of the Pedestrian zone...

Starosta odovzdáva deťom, ktoré nás čakali na začiatku Pešej zóny...

... and together we reach the General Klapka Square, where a short ceremony and a performance by the children is prepared.

... a spoločne dobiehame na Námestie Generála Klapku, kde je pripravená krátka ceremónia a vystúpenie detí.

Mgr. Ondrej Gajdáč, the deputy mayor, was also the Master of Ceremony.

Mgr. Ondrej Gajdáč, zástupca primátora bol zároveň aj moderátorom.

We heard touching poems from gifted students, and the choir also sang for us to make the program more enjoyable.

Vypočuli sme si dojímavé básne v podaní nadaných žiakov, tiež spevokol nám zaspieval na spríjemnenie programu.

Despite the warm weather, the students endured it with us and dedicated a moment to feel peace in their hearts, then handed out a torch wishing only the best for others and for the world.

Napriek teplému počasiu to žiaci s nami vydržali a venovali chvíľku cíteniu mieru v srdci, potom si podávali pochodeň so želaním len toho najlepšieho pre ostatných a pre svet.

Another symbolic circle around the square for peace in the world. The mayor is a shining example.

Ešte jedno symbolické kolečko okolo námestia za mier na svete. Pán primátor je žiarivým príkladom.

We hand over the Certificates of Appreciation to the mayor as well as to the coordinator of the whole event, Mgr. János Bajkai, who helped us prepare everything.

Odovzdávame ďakovné listy pánovi primátorovi, ako aj koordinátorovi celej akcie, Mgr. Jánosovi Bajkaiovi, ktorý nám pomohol všetko pripraviť.

We are starting the last leg of today - we are continuing to run along the Danube (especially on the embankment), off the main roads and our international runners are enjoying themselves a lot.

Začíname poslednú etapu dnešného dňa - opäť pokračujeme v behu popri Dunaji (hlavne na hrádzi) mimo hlavných ciest a naše medzinárodné bežkyne si veľmi užívajú.

We meet random passers-by, but also those who saw us along the way, then found the route at our website and tracked down exactly at one of our stops. This gentleman also came with his wife-escort, who provided us with a mobile refreshment through her car, and then he ran a few respectable kilometers with us.

Stretávame náhodných okoloidúcich, ale aj takých, ktorí nás zahliadli popri ceste, potom našli trasu na našej stránke a presne vystopovali na našej zastávke. Tento pán prišiel aj s manželkou-doprovodom, ktorá nám spravila pojazdný bufet, a potom s nami zabehol pekných pár úctyhodných kilometrov.

We come through the main street to Štúrovo, where the whole of this year's Czech-Slovak Peace Run started in May. We have a beautiful view of the Basilica in the distance and we feel joy in our hearts from how one beautiful chapter is about to be concluded.

Prichádzame hlavnou ulicou do Štúrova, kde sa v máji začal celý tohtoročný Česko-slovenský Mierový beh. Máme krásny výhľad na Baziliku v diaľke a cítime radosť v srdci z toho, ako sa završuje jedna krásna etapa.

On the way, enthusiastic local runners join us in several places, waiting patiently for us along the road.

Po ceste sa k nám pridávajú nadšení miestni bežci na viacerých miestach, trpezlivo na nás čakali popri ceste.

And we received the warmest welcome from the mayor himself, Ing. Eugen Szabó, who was fundamentally involved in co-organizing today's beautiful event at the square, where citizens of the city, tourists, young and old enthusiasts met.

A to najsrdečnejšie privítanie sme dostali od samotného pána primátora, Ing. Eugena Szabóa, ktorý sa zásadne pričinil o spoluorganizáciu dnešného krásneho podujatia na námestí, kde sa stretli občania mesta, turisti, mladí aj starší nadšenci.

The ceremony took place in two languages, translated by Ilda Gyurász, who was beaming with positive energy.

Ceremónia sa konala v dvoch jazykoch, prekladala nám Ilda Gyurász, ktorá priam sršala pozitívnou energiou.

We have explained the idea behind the Peace Run - we will gain the most important "inner" peace when we feel it in our hearts. And the more such moments and such people, the sooner the "outer" peace will prevail in our countries.

Vysvetlili sme myšlienku za Mierovým behom - ten najdôležitejší "vnútorný" mier získame, keď ho budeme cítiť v srdci. A čím viac bude takýchto momentov a takýchto ľudí, tým skôr v našich krajinách zavládne aj ten "vonkajši" mier.

Being physically relaxed also helps to feel inner peace :)

Byť fyzicky uvoľnený tiež pomáha ucítiť vnútorný mier :)

A very happy moment when the mayor took the Peace Torch on behalf ot the town. We admire his sincere efforts to improve conditions for all citizens and what he is doing for the town.

Veľmi radostný okamih, keď pochodeň prevzal pán primátor v mene mesta. Obdivujeme jeho úprimné úsilie o zlepšenie podmienok pre všetkých občanov a čo nezištne robí pre mesto.

Passing the Peace Torch in the square cast a smile on everyone's faces.

Podávanie Mierovej pochodne na námestí všetkým vyčarilo úsmev na tvári.

The mayor is holding a painting by Sri Chinmoy entitled "Perfection" - which fully describes today's event and the program.

Pán primátor drží v ruke maľbu od Sri Chinmoya s názvom "Dokonalosť" - čo úplne vystihuje dnešnú akciu a pripravený program.

In the end, we listened to a music program performed by young talented drummers, who have a promising future ahead of them.

Na záver sme si ešte vypočuli hudobný program v podaní mladých talentovaných bubeníkov, ktorých čaká sľubná budúcnosť.

And Ilda took care of a big surprise, she sang us the song "Simply the Best" fantastically. Slovakia has a big talent! We wish that all people in the world have a reason to celebrate, may they be accompanied by love, joy and happiness at every step and may we all be surrounded by good in the world.

No a veľké prekvapenie sa postarala Ilda, ktorá nám fantasticky zaspievala pieseň "Simply the Best". Slovensko má veľký talent!Želáme si, aby všetci ľudia na svete mali dôvod na oslavy, nech ich sprevádza láska, radosť a šťastie na každom kroku a nech sme všetci na svete obklopení dobrom.

And at the end of the day, we planted a Peace Tree in front of the Municipal Office, to remind all citizens of the importance of peace in the world, between nations, groups, also in families and within ourselves.

A na záver dňa sme zasadili Mierový strom pred Mestským úradom, nech všetkým občanom pripomína dôležitosť mieru na svete, medzi jednotlivými národmi, skupinami, aj v rodinách a aj v nás samých.

As this tree grows, so may peace, love, and understanding grow in our hearts. We will be happy to return to Štúrovo again and see how the tree is doing and also greet these kind people, whom we had the honor to meet.

Tak ako bude rásť tento strom, tak aj v našich srdciach nech rastie mier, láska a porozumenie. Radi sa do Štúrova opäť vrátime, a pozrieme sa, ako sa darí stromu a tiež pozdraviť všetkých milých ľudí, ktorých sme mali tú česť spoznať.

And at the end, we had our traditional portion of ice cream. Today, however, we enjoyed it a little more, remembering all the beautiful events of the day :)

No a záver sme si dali už tradičnú porciu zmrzliny. Dnes nám ale chutila o niečo viac spomínajúc na krásne udalosti tohto dňa :)

Torch carried by
Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Gesiane Nascimento (Brazil), Kuladipa Babusik (Slovakia), Ludmila Klishina (Ukraine), Marek Novotny (Slovakia), Oleksii Sykal (Ukraine), Padyatra Komak (Slovakia), Sandro Zincarini (Italy), Tatyana Troyanovich (Ukraine), Tünde Fülöp (Austria), Varunavi Klabníková (Slovakia), Vinati Docziova (Slovakia).  
Photographers
Danica Cernakova, Sandro Zincarini
The torch has travelled 90.0 km from Veľký Meder to Štúrovo.

Latest reports from Slovakia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all