jún 13, 2022 Live from the road

Bratislava - Veľký Meder

Reported by Danica Cernakova, Vinati Docziova 80.0 km

Hooray!!! Peace Run in the hometown of Petrzalka in Bratislava is calling!!!

Hurá!!! Mierový beh v rodnej Petržalke volá!!!

Clever children from Budatínska Primary School know the answer to every question.

Šikovné deti zo ZŠ Budatínska na všetko poznajú odpoveď.

Children were able to immediately recognize,what is not harmonious behavior.

Deti vedeli okamžite rozpoznať, čo nie je harmonické správanie.

The headmistress of Budatínska Primary School Marta Režňáková wishes only the best for her school and for the whole world.

Pani riaditeľka ZŠ Budatínska Mgr. Marta Režňáková si praje pre svoju školu a pre celý svet len to najlepšie.

All together and with joy, we are embarking on a journey around the world.

Všetci spoločne a s radosťou sa vydávame na cestu okolo sveta.

A busy customs clerk briskly stamps passports.

Zaneprázdnená colná úradníčka dáva svižne pečiatky do pasov.

What the school wrote about us: https://zsbudatinska.edupage.org/news/¤news-2666

Čo o nás napísala škola: https://zsbudatinska.edupage.org/news/¤news-2666

Our Brazilian runner met a fan of Brazil.

Naša brazílska bežkyňa stretla fanúšika Brazílie.

Pupils from Budatínska Primary School escort us to their neighbours at Holíčska Primary School.

Žiaci zo ZŠ Budatínska nás odprevádzajú k svojim susedom na ZŠ Holíčska.

Of course everyone knew everything here too!

Samozrejme aj tu všetci všetko vedeli!

Pupils from Budatínska Primary School are watching as their neighbours from Holíčska Primary School are also gradually becoming members of the Peace Run team.

Žiaci zo ZŠ Budatínska sledujú, ako sa ich susedia zo ZŠ Holíčska postupne tiež stávajú členmi tímu Mierového behu.

Brilliant performance of our team members.

Vynikajúci herecký výkon členov nášho tímu.

We want so much to feel the sun in our hearts!

Tak veľmi chceme pocítiť slnko v naších srdciach!

The Headmistress of Holíčska Primary School Iveta Heseková officially receives the Peace Torch and sincerely puts into it her wish for a better tomorrow.

Pani riaditeľka ZŠ Holíčska PaedDr. Iveta Heseková oficiálne príjma Mierovú pochodeň a úprimne vkladá do nej svoje prianie pre lepší zajtrajšok.

An embodied joy of peace.

Stelesnená radosť mieru.

Let us all put our hand together to create peace!

Všetci spoločne priložíme ruku k mieru!

One of our team members prepared such a lovely snack for us.

Jedna členka nášho tímu nám pripravila takéto krásne občerstvenie.

A sweet welcome at the kindergarten in Čunovo, one of districts of Bratislava.

Sladké privítanie v Materskej škôlke v Čunove, miestnej časti Bratislavy.

"When you're happy, snap your fingers..."

"Keď si šťastný, lúskaj prstami..."

Very cordial Mrs. Gabriela Ferenčáková, the Mayor of Čunovo, was sincerely happy about our presentation of peace.

Veľmi srdečná pani starostka Čunova Gabriela Ferenčáková mala úprimnú radosť z našej prezentácie o mieri.

This way to Asia!

Týmto smerom do Ázie!

The headmistress of the kindergarten in Čunovo receives gifts from our team. Their kindergarten is full of life.

Pani riaditeľka MŠ v Čunove preberá darčeky od nášho tímu. Ich škôlka je plná života.

These paintings of the children gave us great joy.

Tieto maľby detí nám dali veľkú radosť.

Signing the local chronicle.

Podpisovanie sa do miestnej kroniky.

Children's joy has entered into us as well.

Detská radosť vstúpila aj do nás.

Off we go in the direction of Gabčíkovo.

Vyrážame smerom na Gabčíkovo.

"I'm the coordinator of the day. I already know where to go. Let's go, let's go, let's go!"

"Som koordinátorka dňa. Ja už dávno viem, kadiaľ máme ísť. Poďme úúúúž!"

The power of the Gabčíkovo Waterworks gives the strength also to us.

Sila Vodného diela Gabčíkovo dodáva silu aj nám.

Runners from Veľký Meder Running Club accompany us on the way from Kľúčovec to Veľký Meder.

Bežci z veľkomederského bežeckého klubu nás sprevádzajú na ceste od Kľúčovca do Veľkého Medera.

The accompanying fire truck played music to encourage us on the way.

Sprievodné hasičské auto nám rezko vyhrávalo do kroku.

We arrive at the colonnade to the thermal swimming pool in Veľký Meder, Thermal Corvinus.

Pribiehame na kolonádu k termálnemu kúpalisku vo Veľkom Mederi, Thermal Corvinus.

Mayor Gergo Holényi made sure that we finished our Peace Run in Veľký Meder in style, for which we are very grateful to him.

Pán primátor Gergo Holényi sa postaral, aby sme náš Mierový beh vo Veľkom Mederi zakončili vo veľkom štýle, za čo sme mu veľmi vďační.

Big hand also to the local firemen, who created such a great atmosphere during our run.

Ďakujeme aj miestnym hasičom za úžasnú atmosféru počas behu.

The runners of Veľký Meder Running club, you are such a good team! Thank you for the perfect pace during our run.

Veľkomederský bežecký klub, ste tiež výborný tím! Ďakujeme za výborné tempo počas behu.

The energizing refreshment was exactly what we needed.

Občerstvenie na posilnenie nám padlo veľmi vhod!

The final picture at the end and then hooray into the water in the thermal swimming pool. Thermal Corvinus offered this pleasure to us for free. Heartfelt thanks for that.

Spoločné foto na záver a potom už len horsa do vody v termálnom kúpalisku. Thermal Corvínus nám doprial toto potešenie zadarmo, za čo mu srdečne ďakujeme..

Torch carried by
Apaguha Vesely (Czech Republic), Danica Cernakova (Slovakia), Devashishu Torpy (Great Britain), Gesiane Nascimento (Brazil), Jovana Milenković (Serbia), Kuladipa Babusik (Slovakia), Ludmila Klishina (Ukraine), Marek Novotny (Slovakia), Oleksii Sykal (Ukraine), Padyatra Komak (Slovakia), Salil Wilson (Australia), Sandro Zincarini (Italy), Tatyana Troyanovich (Ukraine), Tünde Fülöp (Austria), Varunavi Klabníková (Slovakia), Vinati Docziova (Slovakia).  
Photographers
Apaguha Vesely, Danica Cernakova, Sandro Zincarini
The torch has travelled 80.0 km from Bratislava to Veľký Meder.

Latest reports from Slovakia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all