Bulgaria 1 March: Sofia - Kyustendil

Fire and Ice

Огън и лед

Thank you to the Hotel Triada in Sofia for accommodating the Peace Run for 3 nights.

Сърдечни благодарности за хотел "Триада", София, че бе домакин на Пробега на мира за 3 вечери.

Our first appointment this morning is at the 88th High School Dimitar Popnikolov in Sofia.

Първата ни среща тази сутрин бе в 88 СУ Димитър Попниколов в София.

More and more children appear as we give our presentation.

Все повече и повече деца се присъединяваха към нашето представяне.

The team are given traditional wrist bands - Martenitza - to celebrate the first day of March - the first day of Spring.

Отборът получи традиционните мартеници за първият ден на месец март.

This young lady was inspired by our performance of the Peace Run song by Sri Chinmoy. She sang very beautifully for us.

Тази млада дама бе вдъхновена от нашето изпълнение на песента на Пробега на мира от Шри Чинмой и пя прекрасно за нас.

Many thanks to the Principal.

Благодарности на директора.

A big hug!

Голяма прегръдка!

The school offered us a painting to take with us to Greece.

Училището ни подари картини да отнесем с нас към Гърция.

Deeptaksha leads the children on a run around the school - picking up new runners in every corridor.

Дийптакша поведе децата на обиколка на училището, събирайки нови бегачи от всеки коридор.

Vijayanta is the Bulgarian coordinator who is keeping everything running like clockwork.

Виджаянта е българският координатор и държи всичко да е по часовник.

Very low temperatures, snow covered fields and sun - very picturesque.

Много ниски температури, покрити със сняг полета и слънце! Изключително красиво.

Minus 15 - you have to get used to breathing in such cold air!

Минус 15 градуса - отнема време да свикнеш да дишаш толкова студен въздух!

Todor gives the thumbs up.

Тодор поздравява.

Runners join us as we enter Pernik.

Бегачи се присъединиха с нас на влизане в Перник.

We were led into to city centre by the local veteran runner Boyan Lefterov.

Местният бегач ветеран, Боян Лефтеров, ни поведе към градския център.

In Pernik a celebration is taking place to celebrate March 1st - we are the special guests.

В Перник, течеше празненство по случай 1 март и ние бяхме специални гости.

Vyara Tzerovska, mayor of Pernik, offers words of encouragment and support for Peace.

Вяра Церовска, кмет на Перник, изказва своята подкрепа за мира.

Philip, young volleayball talent from Pernik joins us for the 10 kilometre run to the next town.

Филип, млад волейболен талант от Перник, се присъедини към нас за 10 км до следващия град.

Radomir.

Радомир.

In Radomir more students are waiting to run with us.

В Радомир още ученици чакаха да бягат с нас.

Running into Radomir.

Влизаме в Радомир.

Despite the freezing temperatures, so many people are waiting for us in the town square.

Въпреки отрицателните температури, толкава много хора ни чака на градския площад.

Aleksi, Kiril i Metodi, promicing local athletes joined for 10 km.

Алекси, Кирил и Методи, обещаващи млади местни спортиси бягаха с нас 10 км.

We were treated with delicious refreshments that included boza - traditional fermented wheat drink.

Бяхме почерпени с много вкусни хапки и традиционната за региона боза.

Thank you to the municipality of Radomir for such a warm welcome.

Благарности на община Радомир за топлото посрещане.

Peace Run Bandits!

Peace Run бандити!

As we enter Kyustendil, young runners for the local wrestleing team are there to join us.

На влизане в Кюстендил към нас си присъединиха, борци от местния клуб.

The Mayor of Kyustendil, Petar Paunov, offers kind words of support.

Кметът на Кюстендил, Петър Паунов, изказва подкрепата за каузата.